Ledenvoordelen Website

 • Toegang tot online artikelen met nuttige informatie
 • Mogelijkheid om een online formulier in te dienen om een counselor te vragen contact met je op te nemen
 • Onderwerpen over het beroepsleven, welzijn, ouderschap, management…

Customer Hub

 • Geautomatiseerde headcount updates in UCMS
 • Facturatie op basis van de actieve populaties onder uw account
 • Toegang tot rapportage met inzichten in trends, moeilijkheden en gebruik

Local Service Partners

Local Service Partners zijn onafhankelijke EAP’s waarmee de WPO strategische relaties heeft aangeknoopt voor de levering van wereldwijde EAP-diensten in overeenstemming met de WPO-modellen, -processen en -kwaliteitsnormen.

Gebruiksvoorwaarden

1. Website-eigendom

Deze website en zijn applicaties zijn eigendom van Workplace Options , LLC en haar gelieerde ondernemingen (“WPO”). Elk ongeoorloofd en/of kwaadwillig gebruik van de website is verboden en overtreders kunnen worden vervolgd in de ruimste zin van de toepasselijke wetgeving. WPO, inclusief maar niet beperkt tot haar directeuren, managers, werknemers en agenten, is niet verantwoordelijk voor:

 • – om de juistheid te onderzoeken van alle verklaringen van een serviceprovider of een andere entiteit die materiaal op deze website plaatst
 • – voor de meningen, standpunten, schattingen, evaluaties, prognoses of aanbevelingen van een dienstverlener of een andere entiteit die materiaal op deze website plaatst
 • – voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om deze website of een andere website te gebruiken

2. Deze website gebruiken

De informatie en materialen die op deze website worden gepresenteerd, worden geleverd op een “as is”-basis zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garanties van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot garanties voor geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid en niet-inbreuk . De informatie en materialen die op deze website worden geplaatst, vormen geen, of vervangen geen, medisch, juridisch of ander professioneel advies. U gaat ermee akkoord dat:

 • – u bent als enige verantwoordelijk voor het selecteren van een dienstverlener en voor de beoordeling van zijn/haar kwalificaties;
 • – de beoordeling van de bruikbaarheid van advies, hulp of instructies die door een dienstverlener worden aangeboden, ligt volledig bij u;
 • – elke beslissing om gebruik te maken van dergelijk advies, hulp of instructie ligt volledig bij u.

3. Intellectuele eigendom

Alle productnamen, auteursrechten, logo’s, servicemerken, ontwerpen, lay-outs en afbeeldingen die op deze website worden weergegeven en die op enigerlei wijze worden geïdentificeerd of in een andere vorm dan de omringende tekst verschijnen (gezamenlijk de “Handelsmerken”) zijn eigendom van handelsmerken door WPO, tenzij anders geïdentificeerd als eigendom van een andere entiteit. Niets in deze Overeenkomst mag worden geïnterpreteerd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins van een licentie of recht, expliciet of impliciet, onder enig handelsmerk van WPO of een derde partij. Er mag geen gebruik worden gemaakt van enig handelsmerk zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WPO.

4. Aanname van risico

Voor zover wettelijk toegestaan, neemt u de volledige verantwoordelijkheid en aanvaardt u alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van deze website, het internet in het algemeen of de diensten die door deze website worden aangeboden, met inbegrip van alle risico’s die verband houden met de beschikbaarheid van de website, de nauwkeurigheid van de informatie, het gebruik, de verzameling, de overdracht, openbaarmaking en/of enige beschadiging van uw computersysteem. instant messaging vertalingen worden uitgevoerd door een geautomatiseerde vertaaldienst van een derde partij. u neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of geldigheid van dergelijke vertaalinformatie. voor alle duidelijkheid: wpo wijst elke aansprakelijkheid af voor enig verlies als gevolg van een verkeerde vertaling of misverstand van een vertaling(en). u erkent en gaat ermee akkoord dat in geen geval de eigenaar van deze website, zijn gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen, en/of hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, informatieverstrekkers en licentiegevers en/of hun respectieve erfgenamen en rechtverkrijgenden, verantwoordelijk voor enige schade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, voorbeeldige, speciale (inclusief winstderving), punitieve of andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het bestaan of het gebruik van deze website of de diensten die door deze website worden geleverd, ongeacht of wpo of een van de andere hierboven genoemde entiteiten of personen is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Verder stemt u ermee in de eigenaren van deze website, hun functionarissen, rechtverkrijgenden, agenten, werknemers, functionarissen, directeuren of verkopers en hun personeel, en alle dochterondernemingen te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle vergoedingen, claims, schade, letsel, geschillen, oorzaak rechtsvorderingen, schade en onkosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria en gerechtskosten, die kunnen voortvloeien uit uw direct of indirect gebruik van deze website, de functies, informatie, materiaal (en) en inhoud, of andere diensten van deze website of enige andere andere diensten van WPO.

5. Posten op de website

U stemt ermee in dat u geen materiaal op deze website zult plaatsen dat vals, lasterlijk, onnauwkeurig, beledigend, vulgair, hatelijk, intimiderend, obsceen, godslasterlijk, seksueel getint, bedreigend, inbreukmakend op de privacy van een persoon, of materiaal voor volwassenen, in schending van enige Amerikaanse of toepasselijke wetgeving. U plaatst geen auteursrechtelijk beschermd materiaal tenzij u eigenaar bent van het auteursrecht of u schriftelijke toestemming hebt van de eigenaar van het auteursrechtelijk beschermde materiaal om dergelijk materiaal te plaatsen. Spam, overstromingen, advertenties, kettingbrieven, piramidespelen en verzoeken zijn ook verboden.

6. Uw account

U heeft de mogelijkheid om uw gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. U stemt ermee in voor uw bescherming en om veiligheidsredenen om uw gebruikersnaam en wachtwoord nooit aan een andere persoon te geven, behalve uw programmabeheerder. Om accountdiefstal te voorkomen, dient u een complex en uniek wachtwoord voor uw account te gebruiken. Als u uw account, uw profielinformatie en/of andere records of gegevens permanent van deze website wilt verwijderen, neem dan contact op met uw programmabeheerder.

7. Beschikbaarheid van diensten

Deze website kan informatie verstrekken over producten of diensten die mogelijk niet in alle landen beschikbaar zijn. Handelsmerken die voor bepaalde producten of diensten worden gebruikt, kunnen in specifieke landen verschillen. In bepaalde landen kunnen sommige van de producten of diensten die op deze website worden vermeld, worden goedgekeurd of goedgekeurd door regelgevende instanties met verschillende toepassingen en beperkingen.

8. Privacyverklaring. Wat is informatiebescherming?

WPO zet zich in voor de bescherming van alle persoonlijke en privé-informatie in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, voorschriften en normen, inclusief maar niet beperkt tot normen die zijn vastgesteld in de Verenigde Staten onder de Health Insurance Portability and Accountability Act en in het Verenigd Koninkrijk onder de Data Beschermingswet van 1998. In het geval van gebruik van deze website binnen de Europese Unie, is WPO onderworpen aan het Privacy Shield Framework, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679), van kracht vanaf 25 mei 2018 en alle nationale wetgeving ter uitvoering van de voorgaande.

Raadpleeg ons privacybeleid (https://www.workplaceoptions.com/privacy-policy) voor meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.

WPO handhaaft passende administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om uw persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. WPO gebruikt industriestandaard codering op deze website. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel WPO zijn best zal doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan WPO de veiligheid van uw gegevens die naar deze website worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico.

WPO zal geen enkele computer, tablet of ander mobiel apparaat evalueren dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten van WPO voor de veilige verwerking van uw persoonlijke informatie. WPO wijst elke aansprakelijkheid af voor enig verlies als gevolg van tekortkomingen in de beveiliging en gegevensbescherming die afkomstig zijn van uw eigen elektronische apparaten.

Om toegang te krijgen tot onze diensten en deze website dient u geregistreerd te zijn bij WPO. WPO kan bepaalde informatie verzamelen via interactieve functies zoals online enquêtes, contact- en registratieformulieren en door het gebruik van ‘cookies’ zoals hieronder uitgelegd. Welke informatie WPO op een dergelijke manier ontvangt, is afhankelijk van de instellingen in uw browser. Als u deze website bijvoorbeeld bezoekt om informatie te lezen of te downloaden, zoals informatie over een gezondheidstoestand of over een van de producten van WPO, kan WPO bepaalde anonieme, onbeperkte, niet-persoonlijke informatie over u verzamelen van uw computer, inclusief het type webbrowsersoftware die u gebruikt, de links die u selecteert, verkeersgegevens, de naam van uw internetdomein, het internetadres van de website die u gebruikt voor toegang, locatiegegevens, de pagina’s die u op deze website hebt bezocht, weblogs en andere communicatiegegevens . We bewaren klantinformatie, zoals de chronologie waarin bestellingen worden geplaatst en informatie over hoe toegang te krijgen tot de site, voor een periode die overeenkomt met onze zakelijke vereisten. Neem contact met ons op als u persoonlijke informatie over uzelf die naar ons is verzonden, wilt corrigeren of bijwerken of als u vragen heeft over de informatie die we hebben opgeslagen.

Als u actief bent binnen de Europese Gemeenschap of andere rechtssystemen die u een wettelijk recht op toegang tot uw gegevens garanderen, hebt u toegang tot uw persoonlijke informatie of het recht om deze te corrigeren of bij te werken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving wanneer u contact met ons opneemt.

U kunt ervoor kiezen om geen informatie over activiteiten, producten of diensten van WPO te ontvangen en/of u kunt ervoor kiezen om uw informatie niet met derden te delen voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen.

Als er geen noodzakelijke of wettelijke redenen zijn in verband met een zakelijke transactie en u uw toestemming voor verwerking hebt gegeven, kunt u te allen tijde met onmiddellijke ingang schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail of fax) bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonlijke gegevens .

WPO kan de over u verzamelde persoonlijke informatie overdragen naar andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk is verzameld. Deze overdrachten zullen plaatsvinden naar een servicecentrum dat wordt beheerd door WPO of een van WPO’s netwerk van providers om u de door u gevraagde service te bieden. WPO houdt zich aan adequate waarborgen die vereist zijn voor de internationale overdracht van uw persoonlijke informatie buiten de Europese Economische Ruimte. Als u zich in de Europese Unie of Zwitserland bevindt, kan WPO gegevens buiten de Europese Unie overdragen in overeenstemming met de normen die zijn vastgelegd in de wetgeving van de Europese Unie, de EU-modelclausules en afwijkingen volgens Art.49 van de AVG. Desalniettemin kan toegang tot uw persoonlijke informatie alleen worden verleend op een “need-to-know”-basis, zodat WPO haar diensten op uw verzoek kan leveren; uw persoonlijke informatie zal zonder uw schriftelijke toestemming aan geen enkele andere persoon of entiteit worden bekendgemaakt, behalve in geaggregeerde rapporten of in geanonimiseerde vorm.

Onder bepaalde omstandigheden mag van WPO worden verwacht dat zij persoonsgegevens openbaar maakt. Deze omstandigheden omvatten die zoals uiteengezet in artikel 6.1 van de AVG, waarin wordt bepaald dat verwerking alleen rechtmatig is als en voor zover ten minste een van de volgende situaties van toepassing is:

 • – de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • – verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract
 • – de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • – de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • – de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • – de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde partij, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene is een kind.

Tijdens uw bezoek aan deze website kan WPO tekstbestanden, ‘cookies’ genaamd, op uw computer plaatsen. Alle informatie die WPO verzamelt met behulp van cookies is niet-persoonlijke informatie. De cookies op deze website zijn strikt sessiecookies die worden gebruikt voor authenticatie. Die cookies time-out of worden vernietigd zodra u de website verlaat. We hebben verschillende soorten sessiecookies op basis van de taal van de website. U bent altijd vrij om de cookies van WPO te weigeren, zoals toegestaan door uw browser; het is echter mogelijk dat sommige functies van deze website niet correct werken als u ervoor kiest om dit te doen. Door het gebruik van cookies, pixeltags/webbakens en vergelijkbare technologieën kan WPO gebruikmaken van tracking- en advertentieproviders van derden om namens WPO op te treden om het gebruik van deze website te volgen en te analyseren; de externe provider kan deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten voor WPO te verlenen met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres van uw browser, verzonden voor analytische doeleinden, zal niet worden gekoppeld aan andere gegevens die in het bezit zijn van de externe analytische serviceprovider. Als u ervoor kiest om een cookie te accepteren, kunt u deze op elk moment verwijderen via uw webbrowser. Als u geen cookies wilt ontvangen of de acceptatiecookies in het algemeen wilt beheren, kunt u uw browser instellen om cookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer een cookie op uw computer wordt geplaatst. Raadpleeg de volgende link om ervoor te kiezen om specifieke cookies te weigeren: www.networkadvertising.org/choices/#completed

Deze website is niet gericht op, of ontwikkeld voor, minderjarige kinderen. Als u de meerderjarige leeftijd nog niet heeft bereikt, mag u deze website niet gebruiken tenzij onder toezicht van een volwassene. Het doel van WPO is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van informatie met betrekking tot kinderen. Als u van mening bent dat WPO informatie heeft ontvangen van een kind of andere persoon die onder dergelijke wetten wordt beschermd, dient u dit onmiddellijk per e-mail te melden op: security@workplaceoptions.com

Deze website kan links bevatten naar websites die door derden worden beheerd en onderhouden, evenals links naar producten en diensten die door derden worden geleverd; een dergelijke link is bedoeld voor uw gemak. WPO heeft geen controle over dergelijke derden, hun websites of hun producten of diensten. Het privacybeleid voor dergelijke gelinkte sites kan verschillen van het privacybeleid van WPO; voor alle duidelijkheid: deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Uw toegang tot en gebruik van dergelijke gekoppelde sites of producten of diensten is op eigen risico.

Uw aan ons verstrekte persoonsgegevens worden door het nemen van alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zodanig beveiligd dat deze ontoegankelijk zijn voor onbevoegde derden. Bij het verzenden van zeer gevoelige gegevens of informatie wordt aanbevolen om de postdienst te gebruiken, omdat volledige gegevensbeveiliging per e-mail niet kan worden gegarandeerd.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door ons opgeslagen voor de duur van het gebruik van de website of in het geval van het verstrekken van informatie, diensten of ondersteuning tot het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn, met inachtneming van de uitgangspunten van de AVG of ander toepasselijk recht voor zover toegestaan.

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor uw regio.

U kunt contact opnemen met uw programmabeheerder of webmaster@workplaceoptions.com als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft (bijvoorbeeld als u dit beleid in een andere taal wilt ontvangen) met betrekking tot onze algemene gebruiksvoorwaarden of privacypraktijken of als u uw account wilt verwijderen of afmelden voor deze service.

De wetten van de staat North Carolina zijn van toepassing op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (“Verklaring”) voor zover deze niet terzijde worden geschoven door de toepasselijke lokale wetgeving zoals de AVG voor betrokkenen binnen de EER. U stemt onherroepelijk in met de jurisdictie van de rechtbanken in het graafschap Wake, staat North Carolina, VS voor elke actie die voortvloeit uit of verband houdt met deze Verklaring, indien niet de lokale wetgeving u het onvermijdelijke recht geeft om een aanvraag in te dienen bij uw lokale rechtbank. Als de informatie en materialen die op deze website worden gepresenteerd de verkoop van goederen bevatten (bijv. publicaties, boeken), dan vallen de volgende rechten en verplichtingen die u of WPO mogelijk heeft niet onder het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (“CISG”) en de toepassing ervan is uitgesloten. Mogelijk hebt u vanuit elke regio ter wereld toegang tot deze site. Als uw gebruik van een voordeel dat door deze website wordt aangeboden in strijd is met de wetten van uw regio, verzoekt WPO u respectvol om deze website niet te gebruiken; u bent verantwoordelijk voor uw eigen kennis en begrip van de wetten van uw regio en voor de naleving ervan.

Door deze website te blijven gebruiken of door op de knop “Ik ga akkoord” te klikken (waar deze functie beschikbaar is), erkent u dat u alle algemene voorwaarden en disclaimers voor het gebruik van deze website heeft gelezen, begrijpt en ermee akkoord gaat dat u eraan gebonden bent en diensten die door deze website worden aangeboden. Onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacypraktijken worden regelmatig bijgewerkt. WPO moedigt u aan om ons beleid te lezen elke keer dat u deze website bezoekt.