Your Member Benefits Website features include:

 • Access to online articles with helpful information
 • Ability to submit an online form asking a counselor to contact you
 • Topics covering working life, wellness, parenting, management, etc.

Your Customer Hub features include:

 • Automated headcount updates in UCMS
 • Invoicing reflective of the active populations under your account
 • Access reporting with case trends, disruptive issues, utilisation

Local Service Partners

Local Service Partners are independent EAPs with which WPO has established strategic relationships for the delivery of global EAP services in alignment with the WPO models, processes and quality standards.

 • 18 March 2022
 • 2 years

Řešení politických konfliktů na pracovišti

Hal Morgan

V dobách vnitropolitických konfliktů nebo mezinárodních politických či ozbrojených konfliktů mohou silné emoce a názory vést k osobním konfliktům na pracovišti. Některé konflikty a neshody v práci mohou být produktivní; jsou známkou toho, že je vyslechnuto více názorů, aby bylo možné dospět k uváženým rozhodnutím. Jiné konflikty mezi kolegy v práci mohou vytvořit toxické pracovní prostředí a překročit hranici obtěžování a šikany. Politické konfliktyna pracovišti s vysokou pravděpodobností kolegy spíše rozdělují než spojují a nepřispívají k porozumění.

Jak zvládat politické konflikty v práci jako zaměstnanec

Dodržujte zásady zaměstnavatele, které se týkají politických projevů a aktivit na pracovišti:

 • Nezapojujte se do politických diskusí v práci, pokud nejste schopni vést zdvořilé a uctivé rozhovory:
  • Nezačínejte politickou diskusi ani se do ní nepouštějte, pokud nejste otevřeni jiným názorům a ochotni přehodnotit své vlastní postoje.
  • Cílem obou stran by mělo být porozumět spolupracovníkům a učit se od nich – ne je znepřátelit nebo měnit jejich názory
 • Pokud je politická diskuse příliš emotivní a lidé se rozčilují, ukončete rozhovor nebo navrhněte pokračování, až se nálada uklidní.
 • Nikdy nepředpokládejte, že druhá osoba má podobné nebo odlišné politické názory než vy, a to na základě vnějších znaků, jako je její národnost, etnický původ, věk, pohlaví nebo jiné charakteristiky.
 • Neobviňujte kolegu z jednání vlády nebo politického vůdce. Ke všem kolegům v práci se chovejte s respektem a zdvořile.
 • Uvědomte si, jaký vliv mohou mít vaše rozhovory na lidi, kteří jsou v doslechu, i když se diskuse neúčastní. Mohou se cítit uraženi nebo poníženi tím, co říkáte vy nebo vaši spolupracovníci?
 • Pokud vás politické rozhovory v práci urážejí, zraňují nebo ruší, nebo pokud takové rozhovory narušují váš pracovní výkon, obraťte se o pomoc na svého nadřízeného nebo zástupce personálního oddělení.

Jak zvládat politické konflikty v práci jako manažer

Nejprve dodržujte zásady svého zaměstnavatele a řiďte se pokyny personálního oddělení. Kromě toho vám nabízíme několik pokynů, které byste měli mít na paměti:

 • Důsledně uplatňujte pravidla. Pokud bráníte vyjadřování názorů z jedné strany politického spektra, uplatňujte stejnou zdrženlivost i na vyjadřování názorů z jiných stran.
 • Jděte příkladem. Vycházejte z úcty a zdvořilosti. Vyvarujte se rozhovorů o politice s podřízenými. Jako manažer jste v mocenském postavení. Vaše názory by mohly být interpretovány jako nátlak na souhlas nebo jako stanovisko, které upřednostňuje váš zaměstnavatel. Je-li to vhodné a užitečné, ukažte, jak vést rozhovor s otevřeným nasloucháním, sebereflexí a snahou pochopit názor druhého člověka. Nevtipkujte o kontroverzních tématech.
 • Monitorujte politické diskuse a zasáhněte dříve, než se emoce vyostří. Klidné, promyšlené a vzájemně se respektující diskuse na jakékoli téma nejsou v práci obecně problémem, pokud nezkracují produktivní pracovní dobu. Problém představují r, emotivní a neuctivé diskuse, plné zloby a jednostranné slovní útoky. Mohou způsobit trvalé poškození pracovních vztahů a produktivity týmu. Zasáhněte dříve, než diskuse přerostou do této úrovně nepřátelství.
 • Dávejte pozor na řeči nebo chování, které překračují hranici obtěžování nebo šikany. Může jít například o zaměstnance, který vnucuje politickou diskusi spolupracovníkovi, který by se do ní raději nezapojoval. Může jít o zaměstnance, který pokračuje v konverzaci za hranicí, kdy je to vítané. Rozhodně sem patří nepřátelské a ponižující komentáře. V případě potřeby zasáhněte důrazným varováním nebo disciplinárním opatřením. Rychle reagujte na stížnosti zaměstnanců na obtěžování nebo šikanu. Spolupracujte se zástupcem personálního oddělení, abyste pochopili svou roli při řešení těchto situací.
 • Se zaměstnanci si promluvte mezi čtyřma očima. Ukažte, že vám na nich záleží jako na jednotlivcích. Ptejte se jich na jejich reakce na rozdílné politické názory v týmu. Poučte je o tom, jak obtížné rozhovory učinit produktivnějšími a jak je od nežádoucích rozhovorů odradit. Na případné stížnosti na zastrašování, šikanu nebo obtěžování reagujte okamžitě.
 • Řešte problémy s výkonností. Pokud politické diskuse na pracovišti krátí pracovní dobu nebo snižují pracovní výkon, řešte tento problémjako problém výkonnosti. Vaši zaměstnanci jsou placeni za to, aby vykonávali práci, uspokojovali potřeby zákazníků a plnili výkonnostní cíle. Pokud politické přesvědčení a chování jednotlivce narušuje jeho pracovní výkon, musíte to řešit jako problém výkonu. I když jednotlivec podává dobrý výkon, pokud jeho interakce s ostatními poškozují morálku a snižují pracovní výkon, musíte tento problém řešit.
 • Vyhledejte pomoc. Pokud si nejste jisti, jak řešit politické napětí a konflikty v týmu, požádejte o návrhy ostatní manažery, personální oddělení nebo program podpory zaměstnanců. Pokud máte obavy z obtěžování nebo šikany v týmu, požádejte ihned personální oddělení o radu.

Morgan, H. (Revize 2022, 16. března). Řešení politických konfliktů na pracovišti [Handling political conflict at work] (Z. Meeker a B. Schuette, editoři). Londýn: Workplace Options.

Prohlášení: Tento dokument je určen pro všeobecnou informaci. Neposkytuje čtenáři konkrétní pokyny, rady ani doporučení. S otázkami týkajícími se vaší konkrétní situace se můžete obrátit na příslušného odborníka.

Morgan, H. (Revised 2022, 7 March). Handling political conflict at work (Z. Meeker & B. Schuette, Eds.). London: Workplace Options.

Disclaimer: This document is intended for general information only. It does not provide the reader with specific direction, advice or recommendations. You may wish to contact an appropriate professional for questions concerning your particular situation.

Related Posts

Wellbeing at Work Resources

Explore, educate and engage with our library of reports and insights on wellbeing industry trends.