Polisa sa Kahilum

| Español Europeo | Français | Français Canadien | Nederlands | Deutsche | English |

| Español Latinoamericano | Português | Português-Brasil | 简体中文 | 繁體中文 | 日本語 | 한국어 |

| ភាសាខ្មែរ | Tiếng Việt | ไทย | Türkçe | Bahasa Indonesia | हिंदीo | اردو | မြန်မာ | Cebuano |

Ang WPO nagpasalig sa pagpanalipod sa tanang personal ug pribadong impormasyon sa kauyonan sa bisan unsa ug tanang magamit nga mga balaod, mga regulasyon ug mga sukdanan, naglakip nga walay limitasyon sa bisan unsang mga gitukod nga mga sukdanan sa Estados Unidos ilawom sa Health Insurance Portability and Accountability Act ug sa United Kingdom ilawom sa Data Protection Act of 1998. Sa dihang sa paggamit niining website sulod sa European Union, ang WPO nahisakop sa, ang Privacy Shield Framework, ang General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), epektibo kadtong Mayo 25, 2018 ug bisan unsang nasodnong pamalaod nga nagapatuman sa nahiuna nga gihisgotan.

Nagatuman ang WPO sa EU-U.S. Privacy Shield Framework ug Swiss-U.S. Privacy Shield Framework sama gitakda sa U.S. Department of Commerce bahin sa pagkolekta, paggamit, ug paghawid sa personal nga impormasyon nga gibalhin gikan sa European Union ug Switzerland ngadto sa Estados Unidos. Ang WPO nagpamatuod sa Department of Commerce nga kini nagnunut sa Privacy Shield Principles. Kon adunay bisan unsang bikil tali sa mga kasabutan sa kining Pahibalo sa Kahilum ug Privacy Shield Principles, ang Privacy Shield Principles mao ang magmando. Aron matun-an pa og dugang mahitungod sa Privacy Shield nga programa, ug aron malantaw ang among sertipikasyon, palihug bisitaha ang https://www.privacyshield.gov/.

Ang among polisa sa kahilum nakadisenyo nga panalipdan ang kahilum sa matag tawo. Kini nagsaysay kung unsang impormasyon nga among kolektahon gikan sa mga bisita sa kining dapit (site) atol sa panahon sa atoang relasyon, unsaon namo paggamit sa maong impormasyon, ug kung unsaon ang mga bisita mahimong bag-o ug beripikahon ang mga paggamit sa impormasyon nga gihatag sa kining dapit. Amoang bag-ohon kining polisa sa matag unya ug karon aron sa pagpanalipod sa imong personal nga impormasyon. Among gidasig ka sa pagrepaso sa matag unya ug karon aron makabalo ka sa kung giunsa namo ang paggamit ug pagpanalipod sa imong impormasyon ug padayong sa pag-usbaw sa unod sa among website. Kon kami mobuhat og dakong pagbag-o sa koleksiyon, paggamit ug/o pagbutyag sa personal nga impormasyon nga imong gihatag kanamo, pahibaloon ka namo pinaagi sa pagmantala og klaro ug dali makita nga pahibalo sa website. Pinaagi sa paggamit sa website, ikaw nag-uyon sa mga gikasabutan sa kining Polisa sa Kahilum.

 

Polisa sa Kahilum

Ginapadayon sa WPO ang angay nga administratibo, teknikal ug pisikal nga mga pagpanalipod nga gidisenyo sa pagbantay sa imong personal nga impormasyon pinauyon sa magamit nga balaod. Nagagamit ang WPO og sukdanang pang-idustriya nga encryption sa kining website. Sa walay swerte, ang pagpadala og impormasyon pinaagi sa internet maoy dili hingpit nga luwas. Bisan pa buhaton sa WPO ang iyang pinakamaayo sa pagpanalipod sa imong personal nga data, dili magarantiya sa WPO ang seguridad sa imong gipadalang datus sa kining website; ang bisan unsang pagpadala maoy sa imong kaugalingong risgo.

Dili moebalwar ang WPO sa bisan unsang kompyuter, tablet, o laing mobile device nga imong mahimong gamiton sa pag-akses sa mga serbisyo sa WPO para sa luwas nga pagdala sa imong personal nga impormasyon. Ilimud sa WPO ang bisan unsang kapangakohan para sa bisan unsang pagkawala gumikan sa bisan unsang mga kakulangon sa seguridad ug pagpanilipod og datus nga nagagikan sa imong kaugalingon elektronikong mga ekipo

 

Unsang impormasyon ang among gikolekta?

Kinahanglan ikaw rehistrado sa WPO aron makabaton og akses sa among mga serbisyo ug kining website. Mahimong mokolekta ang WPO og pila ka impormasyon gikan sa interactive features sama sa online nga mga surbe, kontak ug mga porma sa pagrehistro, ug pinaagi sa paggamit og ‘cookies’ susama sa gipasabot sa ilawom. Ang impormasyong nadawat sa WPO sa giingong paagi modepende sa mga settings sa imong browser. Pananglitan, kon nagbisita ka niining website aron sa pagbasa o pagdownload og impormasyon, ingon sa impormasyon mahitungod sa usa kahimtang sa panglawas o mahitungod sa usa sa mga produkto sa WPO, mahimong mokolekta ang WPO og pipila nga wala mailhan, wala gidili, dili personal nga impormasyon mahitungod nimo gikan sa imong kompyuter, lakip ang matang sa web browser software nga imong gigamit, ang mga link nga imong gipili, traffic data, ngalan sa imong Internet domain, ang Internet address sa website nga gigamit sa pag-akses, datus sa lokasyon, mga panid nga imong gibisita sa kining website, web logs ug ubang datus sa komunikasyon. Depende sa imong mga kapilian, mga produkto ug mga serbisyo (pananglitan, para sa pamatasan ug panglawas nga mga serbisyo), uban sa imong tinong pagtugot, ang WPO mokolekta ug moproseso og personal nga impormasyon nga mahimong maglakip:

 • ngalan
 • petsa sa pagkatawo/ ubang estatistikang mga rekord sa kinabuhi
 • email address
 • pisikal/adress
 • telephone number sa koreo
 • kaliwat o etnikong gigikanan
 • sekswal nga oryentasyon o relihiyosong mga pagtuo
 • pribadong numero sa ID/numero sa sedula
 • impormasyon sa personal nga panglawas
 • impormasyon sa panglawas sa pamilya.

 

Unsaon paggamit sa imong personal nga impormasyon?

Walay akses ang imong agalon sa imong Personal nga Datos nga gitipigan sa mga sistema sa WPO. Pero, kon ang imong agalon magtanyag og usa ka insentibo nga laraw nga nagatanyag og mga ganti sa pagkompleto sa mga online nga mga programa sa WPO, ubans sa imong tino nga pagtugot pinaagi sa tick box sa pahina sa pagrehistro, ang WPO mahimong mopaambit sa imong agalon ang imong personal nga impormasyon lakip ang imong ngalan, ilhanan sa pagka-empleyado, ug mga detalye sa asang online nga programa o mga pagtasal nga imong nakompleto lakip ang mga petsa. Ni ang mga iskor o ang mga tubag gikan sa imong online nga mga programa ang ibutyag sa imong agalon isip kabahin sa usa ka insentibo nga laraw.

 

 

Unsa ang pagbalhin og impormasyon?

Mahimong ibalhin sa WPO ang nakolektang personal nga impormasyon mahitungod kanimo sa mga nasud gawas sa nasud kung asa ang impormasyon orihinal nga gikolekta. Kining mga pagbalhin buhaton sa usa ka sentro sa serbisyo (service center) nga gidumala sa WPO o usa sa network of providers sa WPO aron mahatagan ka og serbisyo nga imong gipangayo. Ang WPO naganunut sa husto nga mga tigpanalipod nga gikinahanglan para sa internasyonal nga mga pagbalhin sa imong personal nga impormasyon gawas sa European Economic Area. Kon ikaw anaa sa European Union o Switzerland, mahimong mobalhin og data ang WPO  gawas sa European Union subay sa mga sukdanan nga gipahayag sa balaod sa European Union, ang mga modelong klawsula sa EU, ug/o tigbayon sa EU-US Privacy Shield para sa transatlantic nga pagpadala og impormasyon sumala sa gisagop. Bisan pa niana, ang akses sa imong personal nga impormasyon mahimong ihatag lamang isip usa ka “need-to-know” ang basehan aron ang WPO makahatag sa iyang mga serbisyo sa dihang imong ipangayo; ang imong personal nga impormasyon dili ibutyag sa bisan kinsang laing tawo o entidad gawas sa tiningob nga mga report o sa de-identifed nga porma nga walay imong gisulat nga pag-uyon.

 

Kangkinsa namo ikabahin ang imong impormasyon?

Dili namo ibaligya ang imong email address o ubang impormasyon nga nagapa-ila kanimo sa ikatulong mga partido. Pero, among ipamahin ang imong impormasyon sa mga kompanya nga parte sa WPO o adunay napiliang ikatulong mga partido aron sa pagpaninguha sa mga katuyoang gitakda sa kining polisa, sa ubang mga kontak kanimo o sa dapit (pananglitan, “lettershops” nga mipadala kanimo og dugang pagmatala ug impormasyon nga material nga basin kaikag kanimo).

Among ibutyag sa uban ang impormasyon mahitungod kanimo sa dihang nagtuo kami sa maayong pagtuo nga kami gimandoan sa balaod o legal nga proseso sa pagtubag sa mga pag-angkon o protektahan ang mga katungod, kabtangan o kahilwasan sa WPO o uban pa.

 

Unsang impormasyon ang mahimong kinahanglang ibutyag?

Ubos sa pihong mga kahimtang ang WPO mahimong mapaabot sa pagbutyag og personal nga datus. Kining mga kahimtang naglakip sumala sa gitakda sa Artikulo 6.1 sa GDPR, kung asa nagatukod nga ang pagproseso mahimong subay sa balaod lamang kon ug sa aboton nga bisan usa sa mga sumusunod ang magamit:

 • ang data subject nihatag og pag-uyon sa pagproseso sa iyahang personal nga datus para sa usa o daghan pang pihong mga katuyoan;
 • ang pagproseso gikinahanglan para sa pagbuhat sa usa ka kontrata kung asa ang data subject maoy partido o aron sa pagbuhat og mga lakang diha sa paghangyo sa data subject una pa mosulod og kontrata;
 • ang pagproseso kinahanglan para sa pagtuman sa legal nga obligasyon kung asa ang kontroler mao ang hingtundan;
 • ang pagproseso gikinahanglan aron sa pagpanalipod sa hinungdanon kayo nga mga interes sa data subject o sa laing natural nga tawo;
 • ang pagproseso gikinahanglan para sa pagpatigayon sa usa ka tahas nga gibuhat sa interes sa publiko o sa pagbansay sa opisyal nga awtoridad nga tinugyanan sa kontroler;
 • ang pagproseso gikinahanglan para sa mga katuyoan sa lehitimong mga interes nga gipaninguha sa kontroler o sa ikatulong partido, gawas kon susamang mga interes gidaog sa mga interes o masukaron nga mga katungod ug mga kagawasan sa data subject nga nagkinahanglan og pagpanilipod sa personal nga datus, partikularmente hain ang data subject maoy usa ka bata.

 

Unsa ang imong mga katungod?

Ikaw adunay pihong mga katungod kabahin sa personal nga impormasyon nga gikolekta ug gimantiner sa WPO mahitungod kanimo. Nagtanyag ang WPO kanimo og mga kapilian mahitungod sa kung unsang impormasyon ang gikolekta gikan kanimo, unsaon paggamit sa maong impormasyon, ug unsaon sa ang WPO mopahibalo kanimo:

 • Ikaw makasalig nga kolektahon ug iproseso sa WPO ang imong personal nga impormasyon nga maayo ug sa kauyonan sa magamit nga balaod.
 • Mahimo nimong pilion sa dili paghatag og personal nga impormasyon sa WPO sa pagdumili sa pagpatigayon og elektronikong mga transaksiyon.
 • Ikaw makapili nga dili magbaton og way-tumbas nga numero sa pag-ila nga cookie nga gitudlo sa imong kompyuter
 • Ang imong personal nga datos mahimong gamiton para sa katuyoang estastikang pagtuki ug pagreport nga sa paagi nga dili mopaila kanimo sa bisan unsang paagi.
 • Ikaw mahimong mouyon sa pagpagula sa bisan unsa o tanang sa imong personal nga impormasyon sa bisan kinsang tawo o bisan kinsang organisasyon pinaagi sa paghatag sa imong pagtugot sa WPO; kondili, ang imong personal nga datos dili ipagula sa rutinang paagi kondili ang WPO adunay legal nga obligasyon nga buhaton kini.
 • Mahimo nimong bakwion ang bisan usang mga pagtugot nga imong naunang gihatag sa WPO, o, sa lehitimong basehan, magdumili sa bisang unsang oras sa pagproseso sa imong personal nga impormasyon o pihong mga kategorya sa datos nga imong gikonsiderang sensitibo.
 • Ikaw adunay katungod sa pagkabitbit og datos aron ikaw makabawi ug mogamit usab sa imong personal nga impormasyon para sa imong kaugalingong mga katuyoan.
 • Ikaw adunay katungod sa paghangyo sa bisan unsang oras sa pakoreher sa bisan unsang (mga) sayop sa imong personal nga impormasyon nga gikolekta ug giproseso sa WPO.
 • Ikaw adunay katungod sa pagsang-at og mga reklamo sa bisan unsang awtoridad sa pagdumala.
 • Ikaw adunay katungod, ilawom sa pihong mga sirkomstansiya, sa pagpangamuyo og may bili nga kapanghusayan sa pagresolba sa bisan unsang bikil kabahin sa koleksiyon, pagproseo, paghupot, ug/o pagpagula sa imong persona nga impormasyon.
 • Mahimo kang, pasakop sa gikinahanglan sa lokal nga balaod, may katungod sa (a) sa paghangyo og akses sa ug magdawat og impormasyon mahitungod sa personal nga impormasyon nga gikolekta ug gimantinar sa WPO; (b) mobag-o ug mokoreher sa mga sayop sa imong personal nga impormasyon; ug (c) ipababagan o ipapapas ang imong personal nga impormasyon, kon angay.
 • Ikaw adunay katungod nga hangyoon ang WPO sa dili na mokolekta sa imong personal nga impormasyon para sa mga katuyoang pang-impormasyon (pananglitan, pagpadala og impormasyon kanimo pinaagi og email o SMS txt: nagapangayo sa imong opinion sa mga produkto ug mga serbisyo sa WPO) pinaagi sa pagbakwi sa imong pagtugot.

Sa pagsunod sa Privacy Shield Principles, ang WPO nagpasalig sa pagresolba og mga reklamo mahitungod sa among pagkolekta o paggamit sa imong personal nga imporamasyon. Ang WPO napasakop sa pag-imbestiga ug pagpatuman nga mga gahum sa Federal Trade Commission. Ang mga indibidwal nga nakapuyo sa EU ug/o Switzerland nga adunay mga pangutana o mga reklamo kabahin sa among polisa sa Privacy Shield kinahanglang una mokontak sa WPO sa: dataprotection@workplaceoptions.com

Ang WPO dugang pa nagpasalig sa pagkooperar sa panel nga gibugna sa awtoridad sa pagprotekta og mga datos sa EU (DPAs) ug ang Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) kabahin sa mga wala naresolbang Privacy Shield nga mga reklamo kabahin sa pagbalhin og datos gikan sa EU ug sa Switzerland.

 

Seguridad sa imong datos

Ang imong gihatag nga datos kanamo buhatong luwas pinaagi sa pagsakop sa tanang teknikal ug mga lakang sa seguridad sa organisasyon nga sa ingong paagi nga sila dili makab-ot aron maakses sa dili gitugotan nga ikatulong mga partido. Sa dihang magpadala og labihang sensitibong datos o impormasyon, girekomenda sa paggamit sa postal nga serbisyo, isip kompletong seguridad sa datos nga pinaagi sa e-mail dili magarantiya

Gidugayon sa tipiganan

Ang personal nga datos nga imong gihatag among tipigan sa gidugayon sa paggamit sa website o sa higayon sa paghatag og impormasyon, mga serbisyo o suporta hangtud ang pagtapos sa gimando sa balaod nga panahon sa tipiganan, ikonsidera ang sukaranon nga mga prinsipyo sa GDPR ug BDSG kutob sa gitugotan nga aboton.

 

Uban nga bisan unsang mga pangutana o mga balaka

Kon ikaw adunay bisan unsang mga pangutana o mga balaka mahitungod sa among polisa sa kahilum o ang pagkolekta sa imong impormasyon, mahimo nimong kontakon kami bisan unsang orasa sa sumusunod nga adres:

 

Opisyal sa pagpanalipod sa datos sa WPO GmbH

Dorothea Teichmann,

Data Business Services GmbH

dataprotection@workplaceoptions.com

 

Hurisdiksiyon ug Magamit nga Balaod.

Ang mga balaod sa Estado sa North Carolina ang maglagda sa kining Tinanan nga Mga Gikasabutan sa Paggamit (“Pahayag”) kutob sa ingon sa dili nipatigbabaw sa magamit nga lokal nga mga balaod sumala ang GDPR para sa data subjects nahisakop sa EEA. Ikaw nag-uyon nga dili na mabawi sa hurisdiksyon sa mga korteng nahimutang sa County of Wake, Estado sa North Carolina, U.S.A para sa bisan unsang kalihokan nga mogula sa o may kalabutan sa kining Pahayag kon dili lokal nga balaod nagahatag kanimo sa dili kalikayan nga katungod sa pagduso sa imong lokal nga korte. Kon ang impormasyon ug mga materiyales gipresentar sa kining website naglakip og mga pagbaligya og mga butang (pananglitan, mga mantalaan, mga libro), nan karon ang bisan unsang sumusunod nga mga katungod ug mga obligasyon nga ikaw o ang WPO maanaa dili dapat maglagda sa United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods (“CISG”) ug wala gipalakip ang pagkagamit niini. Mahimo nimong maakses kining dapit (site) gikan sa bisan unsang rehiyon sa kalibutan. Kon imong gamiton ang bisang unsang benepisyong gitanyag sa kining website nga nagsupak sa mga balaod sa imong rehiyon, sunod niana ang WPO matinahurong mohangyo kanimo sa dili paggamit niining website; ikaw ang responsible sa imong kaugalingong kahibalo ug pagsabot sa mga balaod sa imong rehiyon ingon man sa imong pagtuman kanila

 

Mga Gikasabutan sa Paggamit