Your Member Benefits Website features include:

 • Access to online articles with helpful information
 • Ability to submit an online form asking a counselor to contact you
 • Topics covering working life, wellness, parenting, management, etc.

Your Customer Hub features include:

 • Automated headcount updates in UCMS
 • Invoicing reflective of the active populations under your account
 • Access reporting with case trends, disruptive issues, utilisation

Local Service Partners

Local Service Partners are independent EAPs with which WPO has established strategic relationships for the delivery of global EAP services in alignment with the WPO models, processes and quality standards.

Polisa sa Kahilum

Español Europeo | Français | Français Canadien | Nederlands | DeutschEnglish | Español Latinoamericano | Português | Português-Brasil | Swedish简体中文 | 繁體中文 | 日本語 | 한국어 | ភាសាខ្មែរ | Tiếng Việt | ไทย | Türkçe | Bahasa Indonesia | हिंदीo | اردو | မြန်မာ | Cebuano |

 

Pribadong Polisiya:

Kining pribadong polisiya (“Polisiya”) nagasaysay mahitungod kung unsaun ang Kapiliang Buhatan o Workplace Options (“WPO”) kita o sila, naga kolekta, nanalipod, ug nagamit sa kinaugalingong kailhanan nga impormasyon (Personal nga Impormasyon) kanimo ( Isip mogamit, ikaw, o ang imoha) hain magahatag samtang mogamit sa ilahang produkto o, serbisyo (langkob and EAP Serbisyo o mga serbisyo). Dugang pa, kining maong polisiya nagahatag ug mga pilianan mahitungod sa among pagamit sa imong Personal nga Kasayoran ug kon unsaun mo pagkuha ug pag bag-o niini. Kini nga polisiya dili magamit sa mga kompanya hain wala mi kontrol o gipanag-iyahan, ni sa mga nagkalain-laing tawo nga dili namo empleyado o nag maniho.

 

Ikadapat nga Balaod

Ang WPO mopasalig sa pag protektar sa tanan nimong personal ug pribadong kasayoran haum sa batakang bala-ud, regulasyon, ug sukdanan, lakbit ang way limitasyon nga mga sukdanan nga napanday sa Estados Unidos ilalom sa “Health Insurance Portability and Accountability Act” o Akta sa Paniguro sa Pagsangun sa Himsog nga Panglawas, Teknologihiyang Impormasyon sa Kahimsog alang sa Ekonomikanhon ug Klinikong Akta alang sa Kahimsog kon Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (HITECH) ug sa Nagkahiusang Gingharian (United Kingdom) ilalom sa Akta sa Pagprotektar sa Datos sa tuig 2018 (Data Protection Act of 2018).  Kabahin sa pagamit sa among serbisyo sulod sa Unyong Yuropa (European Union), ang WPO, lagmit sugpay gihapon ilalom sa Prinsipyo alang sa Pribadong Pagpanalipod o Privacy Shield Framework, Pangkapupud-ang Regulasyon sa Pagprotektar sa Datos (General Data Protection Regulation) (Regulasyon [EU] 2016/679), nagsumikad sa Mayo 25, 2018 lakbit ang mga nasudnong kaulohan nga kasamtangang gipasikad. Ang ligal nga basehanan sa pagbalhin sa datos sa EU-US gibase sa mga Modelong Clauses sa EU (Standard Clauses Clause) ug ang mga derogasyon sama sa Art.49 sa GDPR.

Para hain man kining Polisiyang Pangbribado

Ang among Polisiyang Pangbribado gidisenyo arun magprotektar sa kapribado sa matag-usa.  Nagapatim-aw kini kun unsa nga impormasyon and among pagakolektahon gikan sa mga mobisita sa among site o dapit maingun man sa mga meyembro hain kami nakahatag ug serbisyo gamit ang among websites, aplikasyon, ug nagkalain-laing plataporma alang sa among serbisyo sulod sa gidugayon sa relasyon, kon unsaun namo pagamit ang nakalap nga impormasyon, ug kon unsaun pag bag-o ug biripikar ang maong impormasyon. Adunay mga pagbag-o sa among polisiya sa matag-karun ug unya arun sa ingun mapadayon ang pagprotektar sa inyong personal nga mga impormasyon. Busa amo kamong gi aghat sa pag tan-aw ning maong polisiya sa matag karun ug unya arun sa ingun niana, mapadayon namo ang kasiguruhan sa pag protektar ug bag-o sa mga sulod sa among websites/ Aplikasyong pang selpon, ug pausbaw sa among serbisyo. Kon pananglit aduna kami paga usabon sa pagtigom sa mga datos, pagamit, o pag apud-apod niini, kami magahatag ug klaro ug tataw nga pahibalo kaninyo. Sa dili pa kamo mogamit sa among serbisyo, amo kamong gihangyo sa pagdawat sa termino niining Polisiyang Pangbribado.

Ang WPO nag mintinar ug haum nga administratibo, teknikal, ug pisikal nga patmatngon hain kini gi disenyo sa pag protekta sa inyong personal nga aimpormasyon uyon sa batakang balaud. Dugang pa, ang WPO, nagamit ug pang industriyang sukdanan nga gi lakip niining website. Dili kini magasukot sa bisan unsang kompyuter, tablet, ni bisan unsang klase sa himan nga mamahimong gamiton sa pagsulod sa serbisyo sa WPO arun sa segurong pagdala sa imong personal nga impormasyon. Ang WPO manghinaw sa unsang pagadangatan nga nagresulta sa unsang pagsi-ak sa seguridad hinungdan sa kakulangon nga nagsumikad sa imong kaugalingong elektronikong himan.

 

Unsa nga klase sa mga impormasyon ang among gikalap?

Kinahanglan nga naka registro ka sa WPO arun maka gamit ka sa among serbisyo. Ang WPO mamahimong mangalap ug impormasyon pinaagi sa onlayn surbe, porma nga inyong paga sulatan, ug pinaagi sa pagamit sa “cookies” hain gipasabot sa ubos. Ang impormasyong WPO madawat nagadepende sa kasamtangang kahimtang sa inyong “browser”. Pananglit, pag mobisita ka niining website” arun basahon o, kuhaon ang mga impormasyon, ang maong impormasyon kabahin sa kahimsog nga kahimtang o, usa sa mga WPOng produkto, ang WPO maga kalap ug pipila ka wa mailhi, wala gidili, ug dili personal nga impormasyon kabahin nimo o sa imohang compyuter, apil ang klase sa web browsersoftware nga gigamit, ang gigikanan, trapik sa mga datos, ngalan sa imong internet nga gigikanan, adres sa website nga gigamit pagkuha, datos sa lokasyon, ang palid nga gibisita sa maong website ug ang mga lagda sa uban pang pamaagi sa datos sa komunikasyon nga gigamit.

Depende sa imong gipiling produkto ug serbisyo, (kintahay: alang sa mga kinaiya ug panglawas nga serbisyo), ang WPO pinaagi sa imong tino nga pagtugot, magakalap ug mag proseso sa personal nga impormasyon apil ning mosunod:

 • ngalan
 • tala sa adlawng natawhan/ uban pang datos sa panglawas
 • email adres
 • adres nga padad-an
 • numbero sa telephono
 • kagikan
 • pagka-ikaw ug imong pagtu-o
 • numero sa pribadong ID o, sedula
 • personal nga impormasyon kahabin sa imong panglawas
 • impormasyon kabahin sa panglawas sa imong pamilya

Alang sa mogamit nga dili sigurado mahitungod sa unsang impormasyon ang mandato, pwede kaayong makig storya sa amoa kabahin niini.

 

Unsa nga klase sa mga impormasyon ang among gipangkalap (Aplikasyon sa Selpon)?

Kon ikaw mogamit sa aplikasyon alang sa selpon, ang among servers awtomatik mo rekord sa impormasyon gagikan sa imong selpon. Lakbit ini nga datos ang mga impormasyon susama sa IP adres, lokasyon, ang ngalan sa imong selpon ug bersyon sa pagama,bersyon sa sistema nga nagpagana, lingwaheng kapilian, mga impormasyon nga imong gisukit sa aplikasyon sa imong selpon, takna ug lagda ug uban pang mga datos. Aduna gihapon ikaw kontrol sa paghatag ug permiso sa lokasyon ug uban pang parameters basi sa imong selpon (pananglit lokasyon, notipikado). Kung mopili ka sa dili pagtugot, mamahimong maka apekto kini sa hanoy nga pagana.

Kung gusto ka mogamit sa mga aplikasyon, adunay mga pangutana sa pagtugot sa paghatag sa imong personal nga impormasyon (pananglit, imong ngalan, ug e-mail adres). Amoang pagadawaton ug pagataguan ang maong impormasyon nga imong gitugot pinaagi sa pag suwat sa online forms nga anaa sa aplikasyon sa imong selpon. Mamahimong lakbit niini ang imong email adres, ngalan, numero sa telepono, ug uban pang personal nga impormasyon arun ma kompleto ang imong pagrehistro. Kung mopili ka nga dili lang magahatag sa imong personal nga impormasyon, mamahimong dili nimo bintahang magamit kining mga aplikasyon sa imong selpon. Kung ikaw adunay pagduha-duha, mamahimong motawag kanamo.

 

Unsa nga klase sa mga impormasyon ang among gipangkalap (Alang sa Pagbayad)

Nagamit kami ug lain nga matang sa pagbayad gawas sa amoang kasamtangang sistema sa among website. Sa pag proseso sa among pagbayad, wala kami mag tinir sa inyohang personal ug sinsitibong  impormasyon ilabina ang pinansyal susama sa numero sa inyong credit card. Hinuon, ang maong mga datos diretso sa laing parti nga tigpasiugda nga ginganlan ug Stripe hain ang inyong personal nga impormasyon gigamit uyon sa ilahang gitakdang pribadong polisiya nga mamahimong makita sa https://stripe.com/us/privacy.

 

Unsa nga klase sa mga impormasyon ang among gipangkalap (Paha-uman)

Kami nagamit ug SurveyMonkey arun sa pagpatigayon sa among gihimong pagtulun-an. Wala kami naga kolekta, naghawid, ug bisan unsa parti ug personal nga timaan. Ang SurveyMonkey nagamit ug cookies o, modernonong pamaagi arun epektibong momaniho sa surbe. Dugang impormasyon mahitungod sa cookies,  makaplagan dinhi.

 

Cookies

Arun pamatunhay ang among serbisyo, kami nagamit ug teknolohiya nga ginatawag ug “cookies”. Ang cookie maoy usa ka impormasyon hain ang among kompyuter nga nag abin sa among Serbisyo magahatag sa imong browser kon ikaw moduol sa maong Serbisyo. Ang among cookies motabang paghatag ug dugang lihok sa Serbisyo gawas pa, makadungag sa eksaktong gamit sa Serbisyo. Pananglitan, ang among Serbisyo magahatag ug cookie sa imong browser arun makasulod ka sa Serbisyo nga dili na kinahanglan mohatag sa pasword sa maka usa pa. Mamahimo usab nga kini mag mintinar sa imong pagsulod sa maong Serbisyo sa ngadto. Sulod niini hain kami magagamit ug cookies, dili namo paga kolektahon ang inyong personal nga impormasyon, lakbit nalamang kung inyong ihatag. Sa kadaghanan sa mga web browers, makakita ka ug “tabang” nga tuplokon sa toolbar.  Palihog ug duso ini nga seksyon alang sa dugang impormasyon mahitugnod sa pagdawat ug dugang pahibalo kon ikaw makadawat ug bag-ong cookie o, kon unsaun pagpalong  ang maong cookies. Apan, among gisugyot pasagdahan ang cookies nga abri arun makabintaha ka sa among Serbisyo.

 

Pagpatigayon sa Personal nga Kasayuran

Ikaw mamahimong mo sulod, modungag ug kabag-uhan, o, mo tangtang ug pipila ka personal nga kasayuran mahitungod kanimo. Kini nga  kasayuran hain pwede nimong makita, modungag ug kabag-uhan, o, mo tangtang mamahimong mabag-o depende sa serbisyo. Kon mo bag-o ka sa kasayuran, mamahimo nimong matago ang kopya sa unang kasayuran sa imong tala. Among ibilin ug gamiton ang personal nga kasayuran sulod sa pipila ka takda hain kinahanglan sa pagpatuman sa among legal nga obligasyon, pag resolbar kon adunay di pangsinabtanay, ug pagpatuman sa gika uyunan haum sa kutay nga takda nga maoy gitugot sa balaod. Mamahimo namong gamiton ang mga nakalap nga datos nagsumikad sa imong personal nga kasayuran bisan pa kini ug imo nang gipala ug gi bag-o, apan dili sa pamaagi nga ang imong kailhanan mamatikdan. Alang sa mga statistikang datos, gamiton namo nga dili ka mailhan. Human sa paghupas sa gitakdang tagal, ang imong personal nga kasayuran pagapala-on. Busa, ang katungod sa pagpala, ni pagkuha, pahiuli, ni pagbalhin dili na mapatigayon human sa paghupas sa gikatakdang tagal.

 

Unsaun pagamit sa imong personal nga kasayuran?

Bisan unsang kasayuran among ma kolekta gikan kanimo mamahimong magamit arun sa paghatag ug serbisyo; pakig kontak kanimo kabahin sa among serbisyo; arun ikaw pirming nahisayod sa among mga gipang apud-apud na produkto; haum nga pagtagamtam; pagpa usbaw sa among serbisyo/produkto; pag usbaw sa among serbisyo ngadto sa among kostumer, ug tulin nga tubag sa mga pangutana susama sa emails gikan sa among kostumers, magpadala ug dugang pahibalo pinaagi’g emails susama sa pasword, kabag-ohan, ug uban pa arun sa hanoy nga padagan sa among Serbisyo ug Plataporma. Ang mga kasayuran nga among nakalap mamahimong gamiton lamang arun mamatikdan ang potensyal nga kaso sa pag-abuso ug mabalay ang statistikang impormasyon  kabahin sa website, aplikasyon sa selpon, dagan ug pagamit. Kining mga statistikal nga impormasyon kuli magamit sa pamaagi nga magahatag ug ilhanan sa si kinsang mogamit sa maong sistema.

Walay akses ang imong agalon sa imong Personal nga Datos nga gitipigan sa mga sistema sa WPO. Pero, kon ang imong agalon magtanyag og usa ka insentibo nga laraw nga nagatanyag og mga ganti sa pagkompleto sa mga online nga mga programa sa WPO, ubans sa imong tino nga pagtugot pinaagi sa tick box sa pahina sa pagrehistro, ang WPO mahimong mopaambit sa imong agalon ang imong personal nga impormasyon lakip ang imong ngalan, ilhanan sa pagka-empleyado, ug mga detalye sa asang online nga programa o mga pagtasal nga imong nakompleto lakip ang mga petsa. Ni ang mga iskor o ang mga tubag gikan sa imong online nga mga programa ang ibutyag sa imong agalon isip kabahin sa usa ka insentibo nga laraw.

Kung ang imong tag-iya naghatag usa ka plano sa coaching nga naglakip sa usa ka tawag sa outreach gikan sa usa ka coach sa WPO, uban ang imong tin-aw nga pagtugot pinaagi sa kahon sa rehistro sa panid sa pagparehistro, ang usa ka coach mahimong mokontak kanimo gamit ang kasayuran sa kontak ug mga gusto nga imong gihatag. Ang imong employer dili hatagan bisan unsang mga detalye bahin sa sulud sa imong panaghisgot sa usa ka coach; bisan pa, mahimong ipanghatag sa WPO sa imong amo ang imong personal nga datos lakip ang imong ngalan, ID sa empleyado, ug gidaghanon sa mga sesyon sa coaching nga imong nahuman lakip na ang mga petsa.

Ang WPO usa ka tigpugong sa mga datos nga nangatigom gikan sa miyembro sa among Serbisyo. Mamahimo namong i proseso ang mga personal nga kasayuran mahitungod sa imoha sa lakbit nga sumusunod: (i) Kung gihatag nimo ang imong pagtugot sa usa o sobra nga paninguhaan. Hinumdumi nga ilalom sa batakang balaud,mamahimo namong gamiton ang ang imong impormasyon hangtud nga walay pagbabag nagumikan kanimo, nga kami wala naga salig sa imong pagtugot sulod ning mosunod nga mga sukaranan. Hinuon, kini dili moaplikar hangtud ang pag proseso sa imong personal nga impormasyon dili sugyot sa pag protektar sa balaodnong datos sa Yuropa; (ii) Ang abiso sa impormasyon nagkinahanglan sa kahimuan sa maong kasabutan tali kanimo ug sa bisan si kinsang nasabutan; (iii) Ang pag proseso kinahanglan arun masunod ang legal nga obligasyon kansang ikaw lakbit niini; (iv) Ang pag proseso labot sa tahas pangpubliko nga paga sundon sa gamit ang gahum sa otoridad nga gi takda ngari kanamo; (v) Nagkinahanglan usab kini  sa lihitimong katuyuan nga pagagamiton namo o sa laing parti. Kon unsa man galing, ikalipay namo nga mapahaum pa gayod sa mga legal nga basihan hain kini gamiton sa unsang pamaagi, partikular kung ang probisyon sa Personal nga Impormasyon gikinahanglan tali sa nabuhat nga kasabutan, o, ngadto sa buhatunong kasabutan.

 

Pagbalhin ug Pagtipig sa Impormasyon

Mahimo ibalhin sa WPO ang personal nga kasayuran nga nakolekta bahin kanimo sa mga nasud gawas sa nasud diin ang kasayuran sa sinugdan nakolekta. Kini nga mga pagbalhin moadto sa usa ka service center nga gipadagan sa WPO o usa sa network sa WPO nga gihatagan aron mahatagan ka sa serbisyo nga imong gihangyo. Ang WPO nakasunod sa igo nga mga panalipod nga gikinahanglan alang sa internasyonal nga pagbalhin sa imong personal nga kasayuran sa gawas sa European Economic Area. Kung nakit-an ka sa European Union o Switzerland, mahimo nga ibalhin sa WPO ang mga datos sa gawas sa European Union uyon sa mga sukdanan nga gilatid sa balaod sa European Union lakip na ang mga derogasyon base sa Artikulo 49 sa GDPR ug mga clause nga modelo sa EU. Bisan pa, ang pag-access sa imong personal nga kasayuran mahimong mahatag lamang sa usa ka “kinahanglan nga nahibal-an” nga basihan aron ang WPO mahimong mahatagan ang mga serbisyo sa imong hangyo; ang imong personal nga kasayuran dili ibutyag sa bisan kinsa nga tawo o entidad gawas sa mga taho nga nagkahiusa o sa gipili nga porma nga wala’y pagtugot. Ang pagtipig sa personal nga datos sa EEA gipadayon sa European Union mismo.

 

Kinsa ang makabahin sa imong Impormasyon?

Wala kami magtugot sa pagbaligya sa imong email adres o sa lain nimong impormasyon ilhanan sa laing parti. Hinuon, magabahin kami sa imong impormasyon sa mga kompanya nga parti sa WPO lakbit ang among sentrong pangkalibutanong tighatud, o sa mga piling laing parti arun makab-ot namo ang katuyuan nga gilatid sa polisiyang napatik sa kontrata dinhi sa among sites (susama sa “lettershops” nga nagapadala ug dugang pahibalo ug impormasyong materyal pamasin nga kini nagka interes sa imoha)

Among ibutyag sa uban ang impormasyon mahitungod kanimo sa dihang nagtuo kami sa maayong pagtuo nga kami gimandoan sa balaod o legal nga proseso sa pagtubag sa mga pag-angkon o protektahan ang mga katungod, kabtangan o kahilwasan sa WPO o uban pa.

 

Unsang impormasyon ang mahimong kinahanglang ibutyag?

Ubos sa pihong mga kahimtang ang WPO mahimong mapaabot sa pagbutyag og personal nga datus. Kining mga kahimtang naglakip sumala sa gitakda sa Artikulo 6.1 sa GDPR, kung asa nagatukod nga ang pagproseso mahimong subay sa balaod lamang kon ug sa aboton nga bisan usa sa mga sumusunod ang magamit:

ang data subject nihatag og pag-uyon sa pagproseso sa iyahang personal nga datus para sa usa o daghan pang pihong mga katuyoan;

ang pagproseso gikinahanglan para sa pagbuhat sa usa ka kontrata kung asa ang data subject maoy partido o aron sa pagbuhat og mga lakang diha sa paghangyo sa data subject una pa mosulod og kontrata;

ang pagproseso kinahanglan para sa pagtuman sa legal nga obligasyon kung asa ang kontroler mao ang hingtundan;

ang pagproseso gikinahanglan aron sa pagpanalipod sa hinungdanon kayo nga mga interes sa data subject o sa laing natural nga tawo;

ang pagproseso gikinahanglan para sa pagpatigayon sa usa ka tahas nga gibuhat sa interes sa publiko o sa pagbansay sa opisyal nga awtoridad nga tinugyanan sa kontroler;

ang pagproseso gikinahanglan para sa mga katuyoan sa lehitimong mga interes nga gipaninguha sa kontroler o sa ikatulong partido, gawas kon susamang mga interes gidaog sa mga interes o masukaron nga mga katungod ug mga kagawasan sa data subject nga nagkinahanglan og pagpanilipod sa personal nga datus, partikularmente hain ang data subject maoy usa ka bata.

 

Unsa ang imong mga katungod?

Ikaw adunay pihong mga katungod kabahin sa personal nga impormasyon nga gikolekta ug gimantiner sa WPO mahitungod kanimo. Nagtanyag ang WPO kanimo og mga kapilian mahitungod sa kung unsang impormasyon ang gikolekta gikan kanimo, unsaon paggamit sa maong impormasyon, ug unsaon sa ang WPO mopahibalo kanimo:

Ikaw makasalig nga kolektahon ug iproseso sa WPO ang imong personal nga impormasyon nga maayo ug sa kauyonan sa magamit nga balaod.

Mahimo nimong pilion sa dili paghatag og personal nga impormasyon sa WPO sa pagdumili sa pagpatigayon og elektronikong mga transaksiyon.

Ikaw makapili nga dili magbaton og way-tumbas nga numero sa pag-ila nga cookie nga gitudlo sa imong kompyuter

Ang imong personal nga datos mahimong gamiton para sa katuyoang estastikang pagtuki ug pagreport nga sa paagi nga dili mopaila kanimo sa bisan unsang paagi.

Ikaw mahimong mouyon sa pagpagula sa bisan unsa o tanang sa imong personal nga impormasyon sa bisan kinsang tawo o bisan kinsang organisasyon pinaagi sa paghatag sa imong pagtugot sa WPO; kondili, ang imong personal nga datos dili ipagula sa rutinang paagi kondili ang WPO adunay legal nga obligasyon nga buhaton kini.

Mahimo nimong bakwion ang bisan usang mga pagtugot nga imong naunang gihatag sa WPO, o, sa lehitimong basehan, magdumili sa bisang unsang oras sa pagproseso sa imong personal nga impormasyon o pihong mga kategorya sa datos nga imong gikonsiderang sensitibo.

Ikaw adunay katungod sa pagkabitbit og datos aron ikaw makabawi ug mogamit usab sa imong personal nga impormasyon para sa imong kaugalingong mga katuyoan.

Ikaw adunay katungod sa paghangyo sa bisan unsang oras sa pakoreher sa bisan unsang (mga) sayop sa imong personal nga impormasyon nga gikolekta ug giproseso sa WPO.

Ikaw adunay katungod sa pagsang-at og mga reklamo sa bisan unsang awtoridad sa pagdumala.

Ikaw adunay katungod, ilawom sa pihong mga sirkomstansiya, sa pagpangamuyo og may bili nga kapanghusayan sa pagresolba sa bisan unsang bikil kabahin sa koleksiyon, pagproseo, paghupot, ug/o pagpagula sa imong persona nga impormasyon.

Mahimo kang, pasakop sa gikinahanglan sa lokal nga balaod, may katungod sa (a) sa paghangyo og akses sa ug magdawat og impormasyon mahitungod sa personal nga impormasyon nga gikolekta ug gimantinar sa WPO; (b) mobag-o ug mokoreher sa mga sayop sa imong personal nga impormasyon; ug (c) ipababagan o ipapapas ang imong personal nga impormasyon, kon angay.

Ikaw adunay katungod nga hangyoon ang WPO sa dili na mokolekta sa imong personal nga impormasyon para sa mga katuyoang pang-impormasyon (pananglitan, pagpadala og impormasyon kanimo pinaagi og email o SMS txt: nagapangayo sa imong opinion sa mga produkto ug mga serbisyo sa WPO) pinaagi sa pagbakwi sa imong pagtugot.

Sa pagsunod sa Privacy Shield Principles, ang WPO nagpasalig sa pagresolba og mga reklamo mahitungod sa among pagkolekta o paggamit sa imong personal nga imporamasyon. Ang WPO napasakop sa pag-imbestiga ug pagpatuman nga mga gahum sa Federal Trade Commission. Ang mga indibidwal nga nakapuyo sa EU ug/o Switzerland nga adunay mga pangutana o mga reklamo kabahin sa among polisa sa Privacy Shield kinahanglang una mokontak sa WPO sa: dataprotection@workplaceoptions.com

Ang WPO dugang pa nagpasalig sa pagkooperar sa panel nga gibugna sa awtoridad sa pagprotekta og mga datos sa EU (DPAs) ug ang Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) kabahin sa mga wala naresolbang Privacy Shield nga mga reklamo kabahin sa pagbalhin og datos gikan sa EU ug sa Switzerland.

 

Praybasi alang sa mga Kabataan

Ang mga naa sa minor de edad pagahatagan lamang sa serbisyo kon adunay pagtugot sa ilang mga ginikanan o ligal nga tigbantay. Among gi awhag ang mga ginikanan ug tigbantay nga i monitor ang pagamit sa internet sa ilang kabataan arun mapatuman kini ngap polisiya pinaagi sa pag dili sa ilang mga kabataan sa paghatag sa personal nga impormasyon dinhi sa among gihatag nga Serbisyo nga wala nilay pagtugot. Kon nagatuo ka nga ang imong minor de edad nga anak naghatag sa maong personal nga impormasyon sa sa wala nimoy pagtugot, mamahimong mo tawag ngari kanamo. Gikinahanglan nga dili mo ubos sa dise otso anyos ang imong pangidaron arun maka hatag ka ug pagtugot sa pag proseso sa imong personal nga impormasyon dinhi sa imong nasud (mamahimong gawas sa nasud, adunay lakbit nga pagtugot sa imong ginikanan o tigbalantay)

 

Seguridad sa imong datos

Ang imong gihatag nga datos kanamo buhatong luwas pinaagi sa pagsakop sa tanang teknikal ug mga lakang sa seguridad sa organisasyon nga sa ingong paagi nga sila dili makab-ot aron maakses sa dili gitugotan nga ikatulong mga partido. Sa dihang magpadala og labihang sensitibong datos o impormasyon, girekomenda sa paggamit sa postal nga serbisyo, isip kompletong seguridad sa datos nga pinaagi sa e-mail dili magarantiya

 

Gidugayon sa tipiganan

Ang personal nga datos nga imong gihatag among tipigan sa gidugayon sa paggamit sa website o sa higayon sa paghatag og impormasyon, mga serbisyo o suporta hangtud ang pagtapos sa gimando sa balaod nga panahon sa tipiganan, ikonsidera ang sukaranon nga mga prinsipyo sa GDPR ug BDSG kutob sa gitugotan nga aboton.

 

Pagbuhang sa Datos

Kon pananglit ang seguridad sa among aplikasyon kon plataporma mabutang sa piligro, o ang Impormasyong Personal mabuhang ug maadto sa laing mga kamot nga resulta sa iligal nga pagbuhang,  lakbit ang pagpangataki sa seguridad, pangpanglimbong, magpabilin kanamo ang katungod arun mahatagan ug lugway nga kapasikaranan,  pinaagig imbestigasyon, pag report, maingun man usab ang paghatag ug notipikasyon ug pag kooperar sa anaa sa batakang balaod. Sa takda hain anaay pagbuhang sa datos, amo gidayong pahibaw-on ang mga apektadong indibidwal ilabinga kon adunay posibling piligro sa nagamit nga miresulta sa pagpamuhang o kon ang pagpahibawo gimando sa balaod. Mamahimong padal-an mo namo ug email arun kamo makahibalo.

 

Ligal nga Pagpadayag

Among ipadayag ang kasayuran nga among na kolekta, nagamit o nadawat kon kini gikinahanglan, o adunay permiso sa balaod, sama sa pagsunod sa supina, o ligal nga proseso, ug kon kami nagatuo nga kining pagpadayag gikinahanglan sa pagprotiktar sa imong katungod, iway sa piligro kanimo ug sa uban, pag susi kon adunay pagpanglimbong, o tubag sa gipangayo sa gobyerno. Sa panahon nga kami mobalhin ug laing negosyo, ang maong kapasikaranan ngadto sa laing kompanya, o pagbaligya sa pipila sa among mga gipanag-iyahan, ang imong account ug personal nga kasayuran mamahimong mabalhin usab.

 

Uban nga bisan unsang mga pangutana o mga balaka

Kon ikaw adunay bisan unsang mga pangutana o mga balaka mahitungod sa among polisa sa kahilum o ang pagkolekta sa imong impormasyon, mahimo nimong kontakon kami bisan unsang orasa sa sumusunod nga adres:

Data Protection Officer of Workplace Options
Robert Niedermeier,
Data Business Services GmbH & Co. KG
dataprotection@workplaceoptions.com

Palihog sa pag igmat nga ang imong e-mail walay kasigurohan nga pamaagi sa pagtaho, nan kami makasugyot nga ikaw maghatag ug matarong nga personal nga datos pinaagi sa imong e-mail sa unang lak-ang pa lamang.

 

Hurisdiksiyon ug Magamit nga Balaod.

Ang mga balaod sa Estado sa North Carolina ang maglagda sa kining Tinanan nga Mga Gikasabutan sa Paggamit (“Pahayag”) kutob sa ingon sa dili nipatigbabaw sa magamit nga lokal nga mga balaod sumala ang GDPR para sa data subjects nahisakop sa EEA. Ikaw nag-uyon nga dili na mabawi sa hurisdiksyon sa mga korteng nahimutang sa County of Wake, Estado sa North Carolina, U.S.A para sa bisan unsang kalihokan nga mogula sa o may kalabutan sa kining Pahayag kon dili lokal nga balaod nagahatag kanimo sa dili kalikayan nga katungod sa pagduso sa imong lokal nga korte. Kon ang impormasyon ug mga materiyales gipresentar sa kining website naglakip og mga pagbaligya og mga butang (pananglitan, mga mantalaan, mga libro), nan karon ang bisan unsang sumusunod nga mga katungod ug mga obligasyon nga ikaw o ang WPO maanaa dili dapat maglagda sa United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods (“CISG”) ug wala gipalakip ang pagkagamit niini. Mahimo nimong maakses kining dapit (site) gikan sa bisan unsang rehiyon sa kalibutan. Kon imong gamiton ang bisang unsang benepisyong gitanyag sa kining website nga nagsupak sa mga balaod sa imong rehiyon, sunod niana ang WPO matinahurong mohangyo kanimo sa dili paggamit niining website; ikaw ang responsible sa imong kaugalingong kahibalo ug pagsabot sa mga balaod sa imong rehiyon ingon man sa imong pagtuman kanila

 

Pagdawat sa maong Polisiya

Sa imong pagtando nga imo ning nabasa nga Polisiya ug ikaw mi uyon sa sulod nga mga kondisyonis. Pinaagi sa pagamit sa website  o aplikasyon o Serbisyo, naga uyon ka sa paghugpong niining Polisiya. Kon wala ang imong pagtugot sa mga patakaran niniining Polisiya, mamahimong ikaw walay katungod sa pagamit ni pagduol sa among website o aplikasyon lakip ang mga Serbisyo niini.

 

Mga Gikasabutan sa Paggamit