Privacybeleid

| Español Europeo | Français | Français Canadien | Nederlands | Deutsch | English |

| Español Latinoamericano | Português | Português-Brasil | 简体中文 | 繁體中文 | 日本語 | 한국어 |

| ភាសាខ្មែរ | Tiếng Việt | ไทย | Türkçe | Bahasa Indonesia | हिंदीo | اردو | မြန်မာ | Cebuano |

 

WPO zet zich in om alle persoonlijke en privé-informatie te beschermen in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten, voorschriften en normen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle normen die in de Verenigde Staten zijn vastgesteld op grond van de Health Insurance Portability and Accountability Act en in het Verenigd Koninkrijk op grond van de Data Protection Act van 1998. Bij gebruik van deze website binnen de Europese Unie, is WPO onderworpen aan het Privacy Shield Framework, de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679), van kracht sinds 25 mei 2018 en alle nationale wetgeving ter uitvoering van het voorgaande.

WPO voldoet aan het EU-VS Privacy Shield Framework en het Swiss-U.S. Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die worden doorgegeven van de Europese Unie en Zwitserland aan de Verenigde Staten. WPO heeft aan het Department of Commerce gecertificeerd dat het de Privacy Shield Principles naleeft. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in deze privacyverklaring en de beginselen van het Privacy Shield, zullen de beginselen van het Privacy Strijd van toepassing zijn. Ga naar https://www.privacyshield.gov/. voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om onze certificering te bekijken.

Ons privacybeleid is ontworpen om de privacy van personen te beschermen. Het legt uit welke informatie we verzamelen van bezoekers van deze website tijdens de duur van onze relatie, hoe we die informatie gebruiken, en hoe bezoekers de informatie op deze website kunnen bijwerken en het gebruik ervan kunnen verifiëren. We zullen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken om uw persoonlijke informatie te beschermen. Wij raden u aan dit beleid van tijd tot tijd door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw informatie gebruiken en beschermen en de inhoud van onze website voortdurend verbeteren. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in het verzamelen, het gebruik en/of de openbaarmaking van persoonlijke informatie die u ons verstrekt, dan stellen wij u hiervan op de hoogte door een duidelijke en goed zichtbare mededeling op de website te plaatsen. Door de website te gebruiken gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid.

WPO onderhoudt toepasselijke administratieve, technische en fysieke beveiligingen die zijn ontwikkeld om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met het toepasselijke recht. WPO maakt op deze website gebruik van codering die voldoet aan de industrienorm. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel WPO er alles aan zal doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan WPO de veiligheid van uw gegevens die naar deze website worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico.

WPO zal geen enkele computer, tablet of ander mobiel apparaat evalueren waarmee u toegang krijgt tot de diensten van WPO voor de veilige verwerking van uw persoonlijke gegevens. WPO wijst elke aansprakelijkheid af voor enig verlies als gevolg van tekorten in beveiliging en gegevensbescherming die afkomstig zijn van uw eigen elektronische apparaten.

 

Wat voor soort informatie verzamelen we?

Om toegang te krijgen tot onze diensten en deze website dient u geregistreerd te zijn bij WPO. WPO kan bepaalde informatie verzamelen uit interactieve functies zoals online enquêtes, contact- en registratieformulieren, en door het gebruik van ‘cookies’, zoals hieronder wordt uitgelegd. De informatie die WPO op deze manier ontvangt, is afhankelijk van de instellingen van uw browser. Als u bijvoorbeeld deze website bezoekt om informatie te lezen of te downloaden, zoals informatie over een gezondheidstoestand of over een van de producten van WPO, kan WPO bepaalde anonieme, onbeperkte, niet-persoonlijke informatie over u verzamelen van uw computer, met inbegrip van het type webbrowser-software dat u gebruikt, de links die u selecteert, dataverkeer, de naam van uw internetdomein, het internetadres van de website die wordt gebruikt voor toegang, locatiegegevens, de pagina’s die u hebt bezocht op deze website, weblogs en andere communicatiegegevens. Afhankelijk van uw keuzes, producten en diensten (bijv. voor gedrags- en gezondheidsdiensten) kan WPO met uw uitdrukkelijke toestemming persoonlijke informatie verzamelen en verwerken, waaronder bijvoorbeeld:

 • naam
 • geboortedatum/andere belangrijke statistische gegevens
 • e-mailadres
 • fysiek-/ e-mailadres
 • telefoonnummer
 • ras of etnische afstamming
 • seksuele geaardheid of religieuze overtuigingen
 • persoonlijke ID nummer/nummer van ingezetenschap
 • persoonlijke gezondheidsinformatie
 • informatie over de gezondheid van het gezin.

 

Hoe wordt uw persoonlijke informatie gebruikt?

Uw werkgever heeft geen toegang tot uw persoonlijke gegevens die op WPO-systemen zijn opgeslagen. Als uw werkgever echter een bonusregeling aanbiedt dat beloningen biedt voor het voltooien van WPO’s online programma’s, dan kan WPO, met uw uitdrukkelijke toestemming via het selectievakje op de registratiepagina, uw persoonlijke gegevens delen met uw werkgever, inclusief uw naam, uw werknemers-ID en details over welke online programma’s of beoordelingen u hebt voltooid, inclusief de gegevens. De scores noch de antwoorden van uw online programma’s worden aan uw werkgever bekendgemaakt als onderdeel van een bonusregeling.

 

Als uw werkgever een plan voor begeleiding/coaching aanbiedt waarin een zogenaamde ‘outreach-call’ van een WPO-coach is opgenomen, dan kan met uw uitdrukkelijke toestemming via het selectievakje op de registratiepagina, een coach contact met u opnemen via de contactgegevens en voorkeuren die u opgeeft. Uw werkgever krijgt geen details over de inhoud van uw gesprek met een coach; WPO kan echter uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, werknemers-ID en het aantal coachingsessies dat u heeft afgerond, inclusief de gegevens met uw werkgever delen.

 

Wat is informatieoverdracht?

WPO kan de over u verzamelde persoonlijke informatie doorgeven aan andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk is verzameld. Deze overdrachten zullen plaatsvinden naar een door WPO geëxploiteerd servicecentrum of een van WPO’s providernetwerk om u de door u gevraagde service te verlenen. WPO houdt zich aan de passende waarborgen die vereist zijn voor de internationale overdracht van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte. Als u in de Europese Unie of Zwitserland bent, dan kan WPO gegevens overdragen buiten de Europese Unie in overeenstemming met de normen die zijn vastgelegd in het recht van de Europese Unie, de EU-modelclausules en/of het EU-VS Privacy Shield-kader voor trans-Atlantische informatieoverdracht, zoals deze zijn aangenomen. Desondanks kan toegang tot uw persoonlijke informatie alleen worden verleend op een “need-to-know”-basis, zodat WPO haar diensten kan leveren op uw verzoek; uw persoonlijke informatie wordt niet bekendgemaakt zonder uw schriftelijke toestemming aan andere individuen of entiteiten, anders dan in samenvattende verslagen/rapportages of in geanonimiseerde vorm.

 

Met wie delen we uw informatie?

Wij verkopen uw e-mailadres of andere informatie die u identificeert niet aan derden. Wij delen uw gegevens echter wel met bedrijven die deel uitmaken van WPO of met geselecteerde derden om de in dit beleid beschreven doelstellingen na te streven, in andere contacten met u of op de website (bijv. zogenaamde ‘lettershops’ (marketingbedrijven) die u extra reclame- en informatiemateriaal sturen dat voor u interessant kan zijn).

We onthullen gegevens over u aan anderen wanneer we te goeder trouw geloven dat we daartoe wettelijk verplicht zijn of een juridisch proces verplicht zijn te reageren op claims, of ter bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van WPO of van anderen.

 

Welke informatie kan worden vereist om openbaar te worden gemaakt?

Onder bepaalde omstandigheden mag van WPO worden verwacht dat zij persoonsgegevens bekendmaakt. Tot deze omstandigheden behoren die welke worden genoemd in artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin wordt bepaald dat verwerking alleen rechtmatig is indien en voor zover tenminste één van de volgende omstandigheden van toepassing is:

 • de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;
 • de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde, behalve wanneer die belangen worden overstemt door de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die WPO over u verzamelt en bijhoud. WPO biedt u keuzes over welke persoonlijke informatie van u wordt verzameld, hoe die informatie wordt gebruikt en hoe WPO met u communiceert:

 • U mag verwachten dat WPO uw persoonlijke gegevens eerlijk en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zal verzamelen en verwerken.
 • U kunt ervoor kiezen geen persoonlijke gegevens aan WPO te verstrekken door geen elektronische transacties uit te voeren.
 • U kunt ervoor kiezen om geen uniek cookie-identificatienummer aan uw computer toe te kennen.
 • Uw persoonlijke gegevens kunnen voor statistische analyse- en rapportagedoeleinden worden gebruikt op een manier die u op geen enkele wijze identificeert.
 • U kunt instemmen met de vrijgave van al uw gegevens of een deel van uw persoonlijke gegevens aan iemand of aan een organisatie door toestemming te geven aan WPO; anders zullen uw persoonlijke gegevens niet routinematig worden vrijgegeven, tenzij WPO een wettelijke verplichting heeft om dit te doen.
 • U kunt uw eerder aan WPO verleende toestemming te allen tijde intrekken of, op legitieme gronden, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of specifieke categorieën gegevens die u als gevoelig beschouwt.
 • U heeft recht op gegevensportabiliteit zodat u uw persoonlijke gegevens kunt opvragen en hergebruiken voor uw eigen doeleinden.
 • U hebt te allen tijde het recht om te vragen een fout of meerdere fouten te corrigeren in uw persoonlijke gegevens die door WPO worden verzameld en verwerkt.
 • U hebt het recht om klachten in te dienen bij elke toezichthoudende autoriteit.
 • U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht een beroep te doen op bindende arbitrage om een geschil te beslechten met betrekking tot het verzamelen, verwerken, bewaren en/of vrijgeven van uw persoonlijke gegevens.
 • Met inachtneming van de lokale wettelijke vereisten heeft u mogelijk het recht om (a) toegang te vragen tot en informatie te ontvangen over de persoonlijke informatie die WPO over u verzamelt en onderhoudt; (b) uw persoonlijke informatie bij te werken en onjuistheden te corrigeren; en (c) uw persoonlijke informatie te laten blokkeren of verwijderen, indien van toepassing.
 • U heeft het recht om WPO te vragen uw persoonlijke gegevens niet langer te verzamelen voor informatiedoeleinden (bijv. u informatie per e-mail of SMS te sturen; uw mening vragen over WPO-producten en -diensten) door uw toestemming in te trekken. U kunt uw herroepingsrecht te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met WPO

 

In overeenstemming met de beginselen van het Privacy Shield zet WPO zich in om klachten over het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens op te lossen. WPO is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission. Personen die in de EU en/of Zwitserland woonachtig zijn en vragen of klachten hebben over ons Privacy Shield-beleid, dienen eerst contact op te nemen met WPO: dataprotection@workplaceoptions.com

WPO verbindt zich er voorts toe om samen te werken met het panel dat is opgericht door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU (DPAs) en de Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie (FDPIC) met betrekking tot onopgeloste klachten over het Privacy Shield betreffende gegevens die vanuit de EU en Zwitserland worden doorgegeven.

 

Beveiliging van uw gegevens

De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden beveiligd doordat we dusdanige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen nemen, dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegde derden. Bij het verzenden van zeer gevoelige gegevens of informatie is het aan te raden om gebruik te maken van de postdienst, omdat volledige gegevensbeveiliging per e-mail niet kan worden gegarandeerd.

 

Duur van de opslag

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door ons opgeslagen voor de duur van het gebruik van de website of in geval van het verstrekken van informatie, diensten of ondersteuning, tot het verstrijken van de wettelijke opslagperiode, met inachtneming van de uitgangspunten van het Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de BDSG (German Data Protection Act) voor zover dat is toegestaan.

 

Andere vragen of bezorgdheden

Als u vragen of zorgen hebt over ons privacybeleid of het verzamelen van uw gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het volgende adres:

Gegevensbeschermingsfunctionaris van WPO GmbH
Dorothea Teichmann,
Data Business Services GmbH
dataprotection@workplaceoptions.com

 

Rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht. De wetten van de staat Noord-Carolina zijn van toepassing op deze privacyverklaring (“Verklaring”) voor zover deze niet worden overschreven (overruled) door de toepasselijke lokale wetgeving als de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor betrokkenen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). U stemt onherroepelijk in met de bevoegdheid van de rechtbanken in het graafschap Wake in de staat North Carolina (in de Verenigde Staten) voor enige actie die voortvloeit uit of verband houdt met deze verklaring, indien de lokale wetgeving u niet het noodzakelijke recht geeft om uzelf tot uw lokale rechtbank te wenden. Indien de informatie en het materiaal op deze website de verkoop van goederen (bijv. publicaties, boeken) omvat, worden de volgende rechten en plichten die u of WPO eventueel heeft niet onderworpen is aan het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (“CISG”) en is de toepassing ervan uitgesloten. U hebt mogelijk toegang tot deze site vanuit elke regio ter wereld. Als uw gebruik van enig voordeel dat wordt aangeboden door deze website in strijd is met de wetten van uw regio, dan verzoekt WPO u met alle respect deze website niet te gebruiken; u bent verantwoordelijk voor uw eigen kennis en begrip van en inzicht in de wetten van uw regio, evenals voor uw naleving daarvan.

 

Lees onze gebruiksvoorwaarden