ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒ

 

| Español Europeo | Français | Français Canadien | Nederlands | Deutsche | English |

| Español Latinoamericano | Português | Português-Brasil | 简体中文 | 繁體中文 | 日本語 | 한국어 |

| ភាសាខ្មែរ | Tiếng Việt | ไทย | Türkçe | Bahasa Indonesia | हिंदीo | اردو | မြန်မာ | Cebuano |

 

WPO အေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရး အာမခံဆုိင္ရာ လႊဲေျပာင္းႏုိင္စြမ္းႏွင့္ တာဝန္ခံယူမႈ  အက္ဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ ယူႏုိက္တက္ ကင္းဒမ္းႏုိင္ငံ၏ ေဒတာကာကြယ္ေရး အက္ဥပေဒ ၁၉၉၈ အရလည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ မည္သည့္စံႏႈန္းကိုမွ ကန္႔သတ္မႈမရွိျခင္း အပါအဝင္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စံႏႈန္းအားလုံးႏွင့္အညီ တစ္ကိုယ္ေရႏွင့္ ပုဂၢလိက အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးကုိ ကာကြယ္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ် ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္အား ဥေရာပ သမဂၢအတြင္း အသုံးျပဳသည့္ျဖစ္ရပ္တြင္ WPO အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔၌ စတင္အသက္ဝင္သည့္ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈကာကြယ္ေရးမူေဘာင္၊ အေထြေထြေဒတာကာကြယ္ေရး စည္းမ်ဥ္း (စည္းမ်ဥ္း (အီးယူ)၂၀၁၆/၆၇၉) ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည့္ မည္သည့္ ႏိုင္င့ံဥပေဒကိုမဆုိ လိုက္နာသြားမည္ျဖစ္သည္။

WPO အေနျဖင့္ ေကာက္ယူထားေသာ၊ အသုံးျပဳေသာ၊ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးဌာနမွ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥေရာပ အီးယူ-ယူအက္စ္ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူေဘာင္ႏွင့္ ဆြစ္-ယူအက္စ္ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈမူေဘာင္တို႔ကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ WPO အေနျဖင့္ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ ကာကြယ္ေရးအေျခခံမူမ်ားကို လိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးဌာနသုိ႔ တရားဝင္အသိေပးထားပါသည္။ ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ သတိေပးခ်က္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ ကာကြယ္ေရးအေျခခံမူမ်ားရွိ အသုံးအႏႈန္းမ်ားၾကား ကြဲလြဲမႈ တစ္စုံတစ္ရာရွိေနခဲ့ပါက ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ ကာကြယ္ေရးအေျခခံမူမ်ားကို အတည္ဟုမွတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ကုိယ္ေရးလုံၿခဳံမႈဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တရားဝင္ေထာက္ခံခ်က္အား ၾကည့္႐ႈလိုလွ်င္ျဖစ္ေစ ေက်းဇူးျပဳ၍ https://www.privacyshield.gov/ သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈအား ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ယင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနစဥ္အတြင္း ဧည့္သည္မ်ားထံမွ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္အတြက္ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူမည္၊ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႔အသုံးျပဳမည္၊ ဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ဤဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၏အသုံးျပဳပုံမ်ားကို မည္သို႔ ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ႏုိင္မည္ႏွင့္ မည္သို႔အတည္ျပဳႏိုင္မည္တို႔ကို ရွင္းျပထားပါသည္။ သင္တို႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤမူဝါဒမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျပင္ဆင္မြမ္းမံသြားမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သုိ႔အသုံးျပဳပုံႏွင့္ မည္သို႔ကာကြယ္ပုံတို႔အား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္ေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဝက္ဘ္ဆုိက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း ဤမူဝါဒအား မၾကာခဏ ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္ေပးရန္ သင့္အား တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤေကာက္ယူစုေဆာင္းထားမႈ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား သင္ ေပးအပ္ထားေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္းတို႔အား အေရးတႀကီးေျပာင္းလဲမည္ဆုိပါက ရွင္းလင္းၿပီး သိသာ ထင္ရွားေသာ သတိေပးခ်က္တစ္ခုအား ဤဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ တင္ျပၿပီး သင့္အား အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤဝက္ဘ္ဆုိက္ကို အသုံးျပဳျခင္းသည္ သင့္အေနျဖင့္ ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သေဘာတူသည္ဟူ၍ မွတ္ယူပါမည္။

 

ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒ

WPO အေနျဖင့္ သင့္ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အညီ စီစဥ္ပုံေဖာ္ထားသည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ နည္းပညာႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကာကြယ္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရွိပါသည္။ WPO သည္ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ လုပ္ငန္းစံႏႈန္းအလုိက္ စကားဝွက္နည္းကို အသုံးျပဳပါသည္။ ကံမေကာင္းသည္မွာ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ျခင္းသည္ အျပည့္အဝ လုံၿခဳံမႈမရွိတတ္ပါ။ WPO အေနျဖင့္ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဆိုေသာ္လည္း ဤဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ ေပးပို႔ေသာ သင့္ေဒတာမ်ား၏ လုံၿခဳံမႈကုိ အာမခံႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ၊ မည္သည့္ေပးပို႔မႈမဆုိသည္ သင့္အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

WPO အေနျဖင့္ သင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လုံၿခဳံစြာ ကိုင္တြယ္စီမံႏုိင္ရန္အတြက္ WPO ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳၾကည့္႐ႈရာတြင္ သင္ အသုံးျပဳမည့္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ တက္ဘ္လက္ သို႔မဟုတ္ အျခားမိုဘုိင္းကိရိယာတစ္ခုခုအား ဆန္းစစ္သုံးသပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ WPO အေနျဖင့္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္စက္မ်ား၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ေဒတာကာကြယ္ေရး ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မည္သည့္ဆုံး႐ႈံးမႈအတြက္မဆို တာဝန္ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။

ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔သည္ မည္သို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူမည္နည္း။

သင့္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္ကို အသုံးျပဳခြင့္ရႏုိင္ေစရန္ WPO တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ WPO သည္ အြန္လိုင္းစစ္တမ္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ရန္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းသြင္းရန္ ပုံစံမ်ားကဲ့သို႔ အျပန္အလွန္ တုံ႔ျပန္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားမွလည္းေကာင္း၊ ေအာက္တြင္ ရွင္းျပထားသည့္ ‘ကြတ္ကီး’ အသုံးျပဳပုံမွတစ္ဆင့္လည္းေကာင္း အခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ WPO မွ ဤသုိ႔ေသာ ပုံစံျဖင့္ လက္ခံရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ သင့္ ဘေရာက္ဇာရွိ ခ်ိန္ညွိထားခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ဥပမာ- အကယ္၍ သင္သည္ က်န္းမာေရးအေျခအေနတစ္ခုႏွင့္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ WPO ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားမွ တစ္ခုအေၾကာင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္ စသည္တို႔ကဲ့သို႔ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္မွ အခ်က္အလက္တစ္ခုခုကို ဖတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲရန္အတြက္ ဤဝက္ဘ္ဆုိက္သုိ႔ ဝင္ခဲ့ပါက WPO အေနျဖင့္ သင္ အသုံးျပဳေသာ ဝက္ဘ္ဘေရာက္ဇာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ အမ်ဳိးအစား၊ သင္ ေရြးခ်ယ္သည့္ လင့္ခ္မ်ား၊ ေဒတာအသြားအလာ၊ သင့္ အင္တာနက္ဒိုမိန္းအမည္၊ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္၏ အင္တာနက္လိပ္စာ၊ တည္ေနရာအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္ရွိ သင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ေပ့ခ်္မ်ား၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္ေရးေဒတာတို႔ အပါအဝင္ သင့္ကြန္ပ်ဴတာမွ သင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမည္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ၊ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေသာ၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မဟုတ္ေသာ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ယူႏိုင္ပါသည္။ သင့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ- အျပဳအမူႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား) ေပၚမူတည္၍ WPO အေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို သင္၏ ရွင္းလင္းသိသာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အတူ ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ စီစဥ္အသုံးျပဳျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္-

 • အမည္
 • ေမြးသကၠရာဇ္/ အျခား အေရးပါသည့္ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား
 • အီးေမးလ္ လိပ္စာ
 • ေနထိုင္ရာ/စာပို႔ လိပ္စာ
 • တယ္လီဖုန္းနံပါတ္
 • လူမ်ဳိး သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသား ဇစ္ျမစ္
 • လိင္တိမ္းညြတ္မႈ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား
 • ကိုယ္ပိုင္သက္ေသခံကတ္အမွတ္/ေနထိုင္ခြင့္အမွတ္
 • တစ္ကိုယ္ေရ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ား
 • မိသားစု က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ား

 

သင့္ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႔ အသုံးျပဳမည္နည္း။

သင့္အလုပ္ရွင္သည္ WPO စနစ္မ်ားေပၚတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈအသုံးျပဳခြင့္ ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း သင့္အလုပ္ရွင္သည္ သင္၏ စာရင္းေပးသြင္းသည့္ ေပ့ခ်္ေပၚရွိ အကြက္အတြင္း အမွန္ျခစ္ေဖာ္ျပၿပီး သေဘာတူေၾကာင္း အတိအလင္း ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္အတူ WPO ၏ အြန္လိုင္းအစီအစဥ္မ်ား ၿပီးေျမာက္ျခင္းအတြက္ ဆုမ်ားေပးမည့္ မက္လုံးေပး အစီအစဥ္တစ္ခုကို ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါက WPO အနျဖင့္ သင့္အမည္၊ ဝန္ထမ္းသက္ေသခံအမွတ္အသားႏွင့္ သင္ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည့္ အြန္လိုင္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ား၏ ေန႔စြဲအပါအဝင္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္အလုပ္ရွင္အား မွ်ေဝေပးေကာင္း ေပးႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ အြန္လိုင္းအစီအစဥ္မ်ားမွ ရရွိေသာ ရမွတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ မက္လုံးေပးအစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ သင့္အလုပ္ရွင္အား ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္သြားမည္ မဟုတ္ပါ။

သင့္အလုပ္ရွင္သည္ WPO နည္းျပတစ္ဦးထံမွ ကမ္းလင့္ေထာက္ကူ ဖုန္းေခၚဆုိမႈတစ္ခု ပါဝင္သည့္ နည္းျပအစီအစဥ္တစ္ခုကို သင္၏ စာရင္းေပးသြင္းသည့္ ေပ့ခ်္ေပၚရွိ အကြက္အတြင္း အမွန္ျခစ္ေဖာ္ျပၿပီး သေဘာတူေၾကာင္း အတိအလင္း ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္အတူ ပံ့ပိုးေပးမည္ဆုိပါက နည္းျပတစ္ဦးသည္ သင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ သင့္အား ဆက္သြယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ နည္းျပျဖစ္သူႏွင့္အတူ သင္ ေဆြးေႏြးသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္အလုပ္ရွင္အား ေပးသြားမည္မဟုတ္ပါ၊ သို႔ေသာ္လည္း WPO အေနျဖင့္ သင့္အလုပ္ရွင္အား သင့္အမည္၊ ဝန္ထမ္းသက္ေသခံအမွတ္အသားႏွင့္ ေန႔စြဲပါဝင္သည့္ သင္ၿပီးေျမာက္ထားသည့္ နည္းျပအခ်ိန္မ်ား၏ နံပါတ္မ်ားအပါအဝင္ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွ်ေဝေပးႏုိင္ပါသည္။

 

သတင္းအခ်က္အလက္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။

WPO အေနျဖင့္ သင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာက္ယူထားသည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို မူလအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူထားရာ ႏုိင္ငံမဟုတ္သည့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေကာင္း ေပးႏုိင္ပါသည္။ ဤလႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ားသည္ WPO သို႔မဟုတ္္ သင္ ေတာင္းဆုိထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ရန္အလို႔ငွာ WPO ၏ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ ကြန္ရက္မ်ားအနက္ တစ္ခုမွ လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ စင္တာတစ္ခုသို႔ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ WPO အေနျဖင့္ ဥေရာပ စီးပြားေရးနယ္ေျမ ျပင္ပတြင္ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား ႏုိင္ငံတကာသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အကာအကြယ္မ်ားကုိ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဥေရာပ သမဂၢ သို႔မဟုတ္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံအတြင္း တည္ရွိပါက WPO အေနျဖင့္ အတၱလႏၱိတ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔ျခင္းအတြက္ လက္ခံက်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္အတိုင္း ဥေရာပ သမဂၢဥပေဒ၊ အီးယူ စံျပဥပေဒ အပိုဒ္ငယ္မ်ား၊ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အီးယူ-ယူအက္စ္ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ ကာကြယ္ေရး မူေဘာင္စသည္တို႔မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ဥေရာပသမဂၢျပင္ပသုိ႔ ေဒတာမ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ WPO အေနျဖင့္ သင့္ေတာင္းဆုိမႈအရ ၎၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ေစေရးအတြက္ သင့္ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားအား ရယူၾကည့္ရႈပိုင္ခြင့္ကို “သိရန္လိုအပ္သည္”ဟူေသာ အေျခအေနမ်ဳိးမွသာ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္၊ သင့္ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင္၏ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မပါဘဲ စုစည္းထားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ မည္သူမည္ဝါဟု ခြဲျခားမသိရွိႏုိင္ေသာ ပုံစံမ်ားမွလြဲ၍ အျခားသူတစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုသို႔ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္သြားမည္ မဟုတ္ပါ။

သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သူမ်ားအား မွ်ေဝသြားမည္နည္း။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ သင္၏ အီးေမးလ္လိပ္စာ သို႔မဟုတ္ သင္ဟု ခြဲျခားသိရွိႏုိင္မည့္ အျခားအခ်က္အလက္တစ္ခုခုကို ၾကားခံအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုသို႔ ေရာင္းခ်သြားမည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဤမူဝါဒ၊ သင္ႏွင့္အျခား အဆက္အသြယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ WPO ၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ၾကားခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို သင့္ အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ (ဥပမာ – သင္ စိတ္ဝင္စားႏုိင္သည့္ ထပ္ေဆာင္း ေၾကာ္ျငာမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔ေသာ “lettershops”)။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ WPO သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံမႈအား ကာကြယ္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း ဥပေဒအရ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ လိုအပ္သည္ဟု သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ယုံၾကည္သည့္အခါတြင္ သင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အျခားသူမ်ားအား ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 

မည္သုိ႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္မည္နည္း။

အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ WPO အေနျဖင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေဒတာမ်ားကို ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ရတတ္ပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ဳိးမ်ားတြင္ အနည္းဆုံး ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားမွ တစ္ခုႏွင့္ သက္ဆုိင္မွသာလွ်င္လည္းေကာင္း၊ ယင္းအတိုင္းအတာထိျဖစ္မွသာလွ်င္လည္းေကာင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည့္ GDPR ၏ အပုိဒ္ ၆.၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးမ်ား ပါဝင္ပါသည္-

 • အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မွ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ သီးျခား အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအတြက္ သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို စီစဥ္အသုံးျပဳရန္ သေဘာတူညီသည့္အခါ၊
 • အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ ပါဝင္မည့္ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္တစ္ခု မခ်ဳပ္ဆုိမီ အခ်က္အလက္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္၏ ေတာင္းဆုိမႈျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေရွ႕ဆက္ျပဳလုပ္မည့္ စာခ်ဳပ္တစ္ခု၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္အတြက္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည့္အခါ၊
 • ထိန္းခ်ဳပ္သူသည္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူအေပၚ ဥပေဒေရးရာအရ တာဝန္တစ္ခုႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည့္အခါ၊
 • အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အျခား ေသြးသားေတာ္စပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္၏ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးစီးပြားအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည့္အခါ၊
 • အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္သူအား တရားဝင္အာဏာ အပ္ႏွင္းမည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည့္အခါ၊
 • အက်ဳိးစီးပြားသည္ အထူးသျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ကေလးငယ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ကာကြယ္ရန္လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ပုဂၢဳိလ္၏ အက်ဳိးစီးပြား သို႔မဟုတ္ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအား ပယ္ဖ်က္မိသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးမွလြဲ၍ ထိန္းခ်ဳပ္သူ သို႔မဟုတ္ ၾကားခံ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခု၏ တရားဝင္ အက်ဳိးစီးပြား ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည့္အခါ၊

 

သင္၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

သင့္တြင္ သင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ WPO မွ ေကာက္ယူၿပီး ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ဳိ႕ရပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိပါသည္။ WPO သည္ သင့္ထံမွ မည္သည့္ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူမည္၊ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႔အသုံးခ်မည္ႏွင့္ WPO မွ သင့္အား မည္သို႔ ဆက္သြယ္မည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ သင့္အား ေပးထားပါသည္။

 • သင့္အေနျဖင့္ WPO သည္ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တရားမွ်တစြာျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေကာက္ယူ အသုံးျပဳသြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါသည္။
 • သင့္အေနျဖင့္ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ျခင္းျဖင့္ WPO ထံ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္းမျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။
 • သင့္အေနျဖင့္ သင့္ ကြန္ပ်ဴတာအတြက္ သတ္မွတ္ထားေပးထားေသာ ကြတ္ကီးခြဲျခားသိရွိႏုိင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နံပါတ္တစ္ခု မထားရွိရန္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။
 • သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ သင္ဟု ခြဲျခားသိရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ေသာ ပုံစံျဖင့္ စာရင္းဇယားဆုိင္ရာ စိတ္ျဖာေလ့လာခ်က္ႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။
 • သင့္အေနျဖင့္ WPO အား သေဘာတူညီခ်က္ေပးျခင္းျဖင့္ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္တစ္စုံတစ္ရာ သို႔မဟုတ္ အားလုံးအား တစ္စုံတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုသို႔ ထုတ္ေပးရန္ သေဘာတူညီႏုိင္ပါသည္၊ သို႔မဟုတ္ပါက WPO အေနျဖင့္ ထုိသို႔ေဆာင္႐ြက္ရန္ ဥပေဒေရးရာအရ ဝတၱရားတစ္ခုမရွိပါက သင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ပုံမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ကဲ့သုိ႔ ထုတ္ေပးသြားမည္ မဟုတ္ပါ။
 • သင့္အေနျဖင့္ WPO ထံ ယခင္ေပးထားေသာ မည္သည့္ သေဘာတူညီမႈကိုမဆုိ ႐ုတ္သိမ္းႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္ညီေသာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္လြယ္သည္ဟု သင္ထင္ျမင္ေသာ သက္ဆုိင္ရာ ေဒတာအမ်ဳိးအစားမ်ားအား စီစဥ္အသုံးျပဳျခင္းကို ကန္႔ကြက္ႏုိင္ပါသည္။
 • သင္သည္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ယူရန္ႏွင့္ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏုိင္ေစရန္အတြက္ ေဒတာလႊဲေျပာင္းႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။
 • သင္သည္ WPO မွ ေကာက္ယူအသုံးျပဳမည့္ သင့္ကိုယ္ေရး  အခ်က္အလက္မ်ားရွိ မည္သည့္ အမွား(မ်ား)ကိုမဆုိ အခ်ိန္မေရြး အမွန္ျပဳျပင္ရန္ ေတာင္းဆုိပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။
 • သင့္တြင္ မည္သည့္ ႀကီးၾကပ္ေရး အာဏာပိုင္ကို မဆုိ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား တင္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။
 • သင့္အေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္း၊ စီစဥ္အသုံးျပဳျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျငင္းပြားမႈ တစ္စုံတစ္ရာကုိ ေျဖရွင္းရန္ စုေပါင္းစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။
 • သင့္အေနျဖင့္ ေဒသတြင္း ဥပေဒေရးရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ေဖာ္ျပပါတို႔အေပၚ ေတာင္းဆုိႏိုင္ခြင့္ရွိသည္ (က) သင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ WPO မွ ေကာက္ယူ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ၾကည့္႐ႈရန္ႏွင့္ လက္ခံရန္တို႔ကုိ ေတာင္းဆုိႏုိင္ျခင္း၊ (ခ) သင့္ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ မမွန္ကန္မႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္း၊ ႏွင့္ (ဂ) သင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို ပိတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ျခင္း။
 • သင့္အေနျဖင့္ သင္၏ သေဘာတူညီမႈကို ႐ုတ္သိမ္းျခင္းျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ- အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ထံ အီးေမးလ္ သုိ႔မဟုတ္ စာတိုျဖင့္ ေပးပို႔ျခင္း၊ WPO ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္ထင္ျမင္ခ်က္အား ေမးျမန္းျခင္း) အတြက္ သင္၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို WPO မွ ဆက္လက္ေကာက္ယူျခင္း မျပဳေတာ့ရန္ ေတာင္းဆုိခြင့္ရွိပါသည္။ WPO သို႔ ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ႐ုတ္သိမ္းခြင့္ရွိပါသည္။

 

WPO အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူပုံ သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳပုံတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ ကာကြယ္ေရး အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။ WPO အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ ကုန္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ အာဏာတည္ေစသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါမည္။ အီးယူႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံအတြင္း အတည္တက်ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ ကာကြယ္ေရး မူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားအတြက္ WPO – dataprotection@workplaceoptions.com သို႔ ဦးစြာ ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။

WPO အေနျဖင့္ အီးယူႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္မွ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ေသာ ေဒတာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ မေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအား အီးယူ ေဒတာကာကြယ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားအဖြဲ႔ (DPAs) ႏွင့္ ဆြစ္ ဖက္ဒရယ္ ေဒတာကာကြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မရွင္နာ (FDPIC) တို႔မွ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

 

 

သင့္ေဒတာမ်ား၏ လုံၿခဳံမႈ

ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ေပးထားေသာ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား အခြင့္မရွိေသာ ၾကားခံအဖြဲ႔မ်ားမွ အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္းမရွိေစသည့္ နည္းလမ္းအျဖစ္ နည္းပညာအရသာမက အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ လုံၿခဳံေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအားလုံးျဖင့္ လုံၿခဳံေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔ျခင္းသည္ ေဒတာလုံၿခဳံမႈကို အျပည့္အဝ အာမမခံႏုိင္သည့္အတြက္ အလြန္ ထိရွလြယ္ေသာ ေဒတာ သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔သည့္အခါ စာပို႔ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳရန္ အႀကံျပဳလိုပါသည္။

သိမ္းဆည္းထားမည့္ ကာလ

သင္ေပးေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို GDPR ႏွင့္ BDSG တို႔၏ အေျခခံမူဝါဒမ်ား၏ ခြင့္ျပဳႏုိင္သည့္ အတုိင္းအတာအထိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ ျပဌာန္းသိမ္းဆည္းကာလ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္အခ်ိန္အထိ ဝက္ဘ္ဆိုက္ အသုံးျပဳေနသည့္ ကာလအတြက္ သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားအေပၚ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ သိမ္းဆည္းထားမည္ ျဖစ္သည္။

 

အျခား ေမးခြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒ သို႔မဟုတ္ သင့္အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းလုိသည္မ်ား သို႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပင္မႈတစ္စုံတစ္ရာ ရွိပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ရွိရာ ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္-

 

WPO GmbH ၏ ေဒတာကာကြယ္ေရး အရာရွိ

Dorothea Teichmann,

ေဒတာ လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈ GmbH

dataprotection@workplaceoptions.com

 

စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ

ေျမာက္ကာ႐ိုလိုင္းနား ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားသည္ ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ ေဖာ္ျပခ်က္ (“ေဖာ္ျပခ်က္”) အား ဥေရာပ စီးပြားေရး နယ္ေျမအတြင္းရွိ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ေဒတာကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းကဲ့သို႔ ဆုိင္ရာ ေဒသတြင္း ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ပယ္ခ်ျခင္း မရွိသည့္အတိုင္းအတာအထိ လႊမ္းမိုးမႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဤေဖာ္ျပခ်က္မွ သို႔မဟုတ္ ဤေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈတစ္စုံတစ္ရာ ေပၚေပါက္လာၿပီး ေဒသတြင္း ဥပေဒသည္ သင့္အား ေဒသတြင္းတရား႐ုံးတစ္ခုတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုကုိ ေပးျခင္းမရွိခဲ့လွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ေျမာက္ကာ႐ိုလိုင္းနားျပည္နယ္၊ ဝိတ္ခ္ စီရင္စုရွိ တရား႐ုံးမ်ား၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္အား ေနာက္ဆုံးအျဖစ္ သေဘာတူညီမည္ျဖစ္သည္။ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ တင္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်မႈမ်ား( ဥပမာ- ထုတ္ေဝျခင္းမ်ား၊ စာအုပ္မ်ား) ပါဝင္ပါက သင္ သို႔မဟုတ္ WPO တြင္ရွိသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်မႈဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ား(“CISG”) အတြက္ ကုလသမဂၢ ညီလာခံမွ လႊမ္းမိုးႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ ၎၏ ေလွ်ာက္ထားမႈကိုလည္း ဖယ္ထုတ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဤဝက္ဘ္ဆုိက္အား ကမာၻေပၚရွိ မည္သည့္ေနရာမွမဆုိ အသုံးျပဳႏုိင္ပါမည္။ အကယ္၍ သင္၏ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္မွေပးေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား အသုံးျပဳခြင့္သည္ သင့္ နယ္ေျမဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေနပါက WPO အေနျဖင့္ ဤဝက္ဘ္ဆုိက္ကို အသုံးမျပဳရန္ သင့္အား ေလးေလးနက္နက္ေတာင္းဆုိလိုပါသည္၊ သင့္နယ္ေျမ၏ ဥပေဒမ်ားကုိ သိရွိနားလည္ထားရန္ႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္အညီ လိုက္နာရန္ သင့္တြင္တာဝန္ရွိပါသည္။

 

သုံးစြဲရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား