นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

| Español Europeo | Français | Français Canadien | Nederlands | Deutsch | English |

| Español Latinoamericano | Português | Português-Brasil | 简体中文 | 繁體中文 | 日本語 | 한국어 |

| ភាសាខ្មែរ | Tiếng Việt | ไทย | Türkçe | Bahasa Indonesia | हिंदीo | اردو | မြန်မာ | Cebuano |

 

WPO มุ่งมั่นให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะมาตรฐานที่สร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกา ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการขนย้ายและความรับผิดชอบในการประกันสุขภาพ และในสหราชอาณาจักรภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลปี ค.ศ. 1998 ในกรณีที่ใช้งานเว็บไซต์นี้ภายในสหภาพยุโรป WPO ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (ข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679) มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และข้อกฎหมายระดับประเทศใด ๆ ที่ใช้มาก่อนแล้ว

WPO ปฏิบัติตามกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมถึงกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐกำหนดไว้เกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ที่ถ่ายโอนมาจากสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ไปยังสหรัฐอเมริกา WPO ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ว่าปฏิบัติตามหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างข้อกำหนดในประกาศความเป็นส่วนตัว และหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ จะบังคับใช้หลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและดูการรับรองของเรา กรุณาไปที่ https://www.privacyshield.gov/

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราออกแบบมาเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคล ซึ่งจะอธิบายว่าเรารวบรวมข้อมูลใดจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ระหว่างระยะเวลาติดต่อสัมพันธ์ของเรา วิธีที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว และวิธีการที่ผู้เยี่ยมชมจะสามารถปรับปรุงและตรวจสอบการใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ เราจะปรับปรุงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้และคุ้มครองข้อมูลของคุณและปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง หากเราเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในการรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เรา เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยการโพสต์ประกาศที่ชัดเจนและเห็นได้ชัดบนเว็บไซต์ เมื่อใช้เว็บไซต์ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

WPO รักษามาตรการป้องกันด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และด้านกายภาพที่เหมาะสม ซึ่งออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้ WPO ใช้การเข้ารหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมในเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ดี การถ่ายโอนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ WPO จะพยายามเต็มความสามารถเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่ WPO ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยในข้อมูลของคุณที่ถ่ายโอนมายังเว็บไซต์นี้ การถ่ายโอนใด ๆ ถือเป็นการรับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง

WPO จะไม่ประเมินคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์พกพาอื่น ๆ ที่คุณอาจใช้ในการเข้าถึงบริการของ WPO เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย WPO ปฏิเสธการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการคุ้มครองความปลอดภัยและข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ซึ่งเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณเอง

 

เรารวบรวมข้อมูลประเภทใด?

คุณต้องลงทะเบียนกับ WPO เพื่อเข้าถึงบริการของเราและเว็บไซต์นี้ WPO อาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากคุณลักษณะโต้ตอบ เช่น การสำรวจทางออนไลน์ แบบฟอร์มการติดต่อและการลงทะเบียน รวมทั้งจากการใช้ “คุกกี้” ดังอธิบายไว้ด้านล่าง ข้อมูลที่ WPO ได้รับในลักษณะดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ ตัวอย่าง หากคุณเข้าชมเว็บไซต์เพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดข้อมูล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะทางสุขภาพ หรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งของ WPO ซึ่ง WPO อาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างที่ไม่ระบุชื่อ ไม่จำกัด ไม่ใช่ส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณจากคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึงประเภทของซอฟต์แวร์เว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ลิงก์ที่คุณเลือก ข้อมูลปริมาณการใช้ ชื่อของโดเมนอินเทอร์เน็ต ที่อยู่อินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ที่ใช้เข้าถึง ข้อมูลตำแหน่ง หน้าที่คุณเข้าชมในเว็บไซต์นี้ เว็บล็อก และข้อมูลการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณ ผลิตภัณฑ์และบริการ (เช่น สำหรับบริการด้านพฤติกรรมและสุขภาพ) WPO อาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับการยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ ซึ่งอาจรวมถึง:

 • ชื่อ
 • วันเดือนปีเกิด/บันทึกทางสถิติที่สำคัญอื่น ๆ
 • อีเมล
 • ที่อยู่ทางกายภาพ/ไปรษณีย์
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • เชื้อชาติ/ชาติกำเนิด
 • เพศวิถีหรือความเชื่อทางศาสนา
 • หมายเลขบัตรประจำตัว/หมายเลขที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล
 • ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล
 • ข้อมูลสุขภาพครอบครัว

 

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร?

นายจ้างจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่จัดเก็บไว้ในระบบ WPO อย่างไรก็ตาม หากนายจ้างเสนอแผนจูงใจที่ให้ผลตอบแทนสำหรับการเข้าร่วมโครงการออนไลน์ของ WPO โดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากที่คุณทำเครื่องหมายในหน้าลงทะเบียน WPO อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับนายจ้างของคุณ รวมถึงชื่อ เลขประจำตัวพนักงาน และรายละเอียดของโปรแกรมออนไลน์หรือการประเมินผลที่คุณทำเสร็จสิ้นรวมทั้งวันที่ คะแนนและคำตอบจากโครงการออนไลน์ของคุณจะไม่เผยแพร่ต่อนายจ้างในฐานะส่วนหนึ่งของแผนจูงใจ

 

หากนายจ้างของคุณจัดเตรียมแผนการสอนซึ่งรวมถึงการติดต่อจากผู้ฝึกสอนของ WPO โดยได้รับการยินยอมอย่างชัดแจ้งจากที่คุณทำเครื่องหมายในหน้าลงทะเบียน ผู้ฝึกสอนอาจติดต่อคุณโดยใช้ข้อมูลการติดต่อและความต้องการที่คุณระบุ นายจ้างของคุณจะไม่มอบข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของการอภิปรายของคุณแก่ผู้ฝึกสอน อย่างไรก็ตาม WPO อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับนายจ้างของคุณ รวมถึงชื่อ รหัสพนักงาน และหมายเลขหลักสูตรการฝึกสอนที่คุณดำเนินการเสร็จสิ้นรวมทั้งวันที่

 

การถ่ายโอนข้อมูลคืออะไร?

WPO อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวมรวมเกี่ยวกับคุณไปยังประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศที่เก็บรวมรวมข้อมูลไว้ในตอนแรก โดยจะถ่ายโอนไปยังศูนย์บริการซึ่งดำเนินการโดย WPO หรือเป็นเครือข่ายผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งของ WPO เพื่อให้บริการตามที่คุณร้องขอ WPO ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอ ซึ่งจำเป็นสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป หากคุณอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์ WPO อาจถ่ายโอนข้อมูลนอกสหภาพยุโรปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกฎหมายสหภาพยุโรป ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป และ/หรือกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกตามที่ปรับใช้ อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจมีไว้สำหรับผู้ที่ “จำเป็นต้องรู้” เท่านั้น เพื่อให้ WPO สามารถส่งมอบบริการตามที่คุณร้องขอ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่เปิดเผยกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด นอกเหนือจากในรายงานผลรวมหรือในรูปแบบที่ลดการระบุโดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ

เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใคร?

เราไม่ขายอีเมลหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุตัวคุณกับบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งของ WPO หรือกับบุคคลภายนอกบางส่วน เพื่อดำเนินการตามวัตุประสงค์ที่กำหนดขึ้นในนโยบายนี้ ในการติดต่ออื่น ๆ กับคุณหรือในเว็บไซต์ (เช่น “lettershops” ที่ส่งโฆษณาหรือเนื้อหาข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์กับคุณ)

เราเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กับผู้อื่น เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าเราต้องทำตามกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ WPO หรือผู้อื่น

 

ข้อมูลใดที่อาจต้องมีการเปิดเผย?

WPO อาจจำต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในบางสถานการณ์ สถานการณ์เหล่านี้รวมถึงสิ่งที่กำหนดไว้ในมาตรา 6.1 ของ GDPR ซึ่งระบุว่าการประมวลผลต้องชอบด้วยกฎหมาย ก็ต่อเมื่อและตามขอบเขตที่ใช้อย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้

 • เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะหนึ่งอย่างหรือมากกว่า
 • การประมวลผลจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเจ้าของข้อมูลเป็นฝ่ายหรือเพื่อใช้ดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลก่อนทำสัญญา
 • การประมวลผลจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่ผู้ควบคุมต้องปฏิบัติตาม
 • การประมวลผลจำเป็นต่อการปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่นทั่วไป
 • การประมวลผลจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือในการใช้อำนาจทางการซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ควบคุม
 • การประมวลผลจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งดำเนินการโดยผู้ควบคุมหรือบุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีที่ผลประโยชน์ดังกล่าวมีการยกเลิกด้วยผลประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูล ซึ่งต้องได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเป็นเด็ก

 

สิทธิของคุณคืออะไร?

คุณมีสิทธิ์บางประการในข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่ WPO รวบรวมและรักษาไว้ WPO เสนอทางเลือกให้คุณว่าต้องการให้เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดจากคุณ วิธีใช้งานข้อมูลนั้น และวิธีที่ WPO สื่อสารกับคุณ

 • คุณสามารถคาดหวังว่า WPO จะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้
 • คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ WPO โดยระงับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • คุณสามารถเลือกไม่ระบุหมายเลขประจำตัวคุกกี้เฉพาะที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจมีการใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติและวัตถุประสงค์ทางการรายงาน ในลักษณะที่ไม่ระบุตัวตนของคุณไม่ว่าวิธีใดก็ตาม
 • คุณอาจยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับผู้ใดหรือองค์กรใดก็ตาม โดยการให้ความยินยอมกับ WPO หรือมิเช่นนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่มีการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ WPO มีข้อผูกพันทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม
 • คุณอาจเพิกถอนความยินยอมที่ให้กับ WPO ก่อนหน้านี้ หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือข้อมูลในบางหมวดหมู่ที่คุณพิจารณาว่าละเอียดอ่อน เมื่อมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายได้ทุกเมื่อ
 • คุณมีสิทธิ์ในการขนย้ายข้อมูล ดังนั้นคุณสามารถกู้คืนหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลกลับมาใช้ตามวัตถุประสงค์ส่วนตัว
 • คุณมีสิทธิ์ขอการแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่รวบรวมและประมวลผลโดย WPO ได้ทุกเมื่อ
 • คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานควบคุมดูแล
 • คุณมีสิทธิ์อุทธรณ์อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันในบางสถานการณ์ เพื่อแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับการรวบรวม การประมวลผล การเก็บรักษา และ/หรือการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • คุณอาจมีสิทธิ์ (ก) ขอการเข้าถึงและการรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่ WPO รวบรวมและรักษาไว้ (ข) อัปเดตและแก้ไขความไม่ถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ (ค) ปิดกั้นหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดกฎหมายท้องถิ่น
 • คุณมีสิทธิ์ขอให้ WPO เลิกรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูล (เช่น การส่งข้อมูลให้คุณทางอีเมลหรือข้อความ SMS การสอบถามความเห็นของคุณที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ WPO) โดยการเพิกถอนความยินยอมของคุณ คุณสามารถใช้สิทธิ์เพิกถอนได้ทุกเมื่อโดยการติดต่อ WPO

WPO มุ่งมั่นแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรวบรวมหรือการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามความสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว WPO อยู่ภายใต้อำนาจการสืบสวนและการบังคับใช้ของคณะกรรมาธิการการค้า บุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในสหภาพยุโรปและ/หรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ควรติดต่อกับ WPO ก่อนที่ dataprotection@workplaceoptions.com

WPO มีความมุ่งมั่นเพิ่มเติมในการร่วมมือกับองค์คณะที่ก่อตั้งโดยหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป (DPA) กรรมาธิการคุ้มครองข้อมูลกลางและข้อมูลข่าวสารของสวิส (FDPIC) โดยเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลซึ่งถ่ายโอนมาจากสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์

 

 

 

ความปลอดภัยของข้อมูลคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ให้ไว้กับเราจะมีความปลอดภัย โดยใช้มาตรการความปลอดภัยทางเทคนิคและทางองค์กรทั้งหมด ในลักษณะที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต เมื่อส่งข้อมูลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมาก แนะนำให้ใช้บริการไปรษณีย์ เนื่องจากไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลที่ส่งทางอีเมลจะมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์

ระยะเวลาการเก็บรักษา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ เราจะจัดเก็บตลอดระยะเวลาที่ใช้งานเว็บไซต์ หรือในกรณีที่มีการให้ข้อมูล บริการ หรือการสนับสนุนจนกว่าช่วงเวลาในการจัดเก็บตามกฎหมายจะหมดอายุ โดยคำนึงถึงหลักการพื้นฐานของ GDPR และ BDSG ที่บังคับใช้ในขอบเขตที่อนุญาต

 

ข้อสงสัยหรือข้อกังวลอื่นใด

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการรวบรวมข้อมูลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อตามที่อยู่ต่อไปนี้

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ WPO GmbH

Dorothea Teichmann,

Data Business Services GmbH

dataprotection@workplaceoptions.com

 

เขตอำนาจและกฎหมายที่บังคับใช้

กฎหมายของรัฐนอร์ทแคโรไลนาจะควบคุมแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ (“คำแถลงการณ์”) ในขอบเขตซึ่งกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ว่าไม่ได้บังคับให้เป็น GDPR สำหรับเจ้าของข้อมูลภายใน EEA คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามเขตอำนาจของศาลที่ตั้งอยู่ในเทศมณฑลเวก รัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา สำหรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับคำแถลงนี้ หากกฎหมายท้องถิ่นไม่ได้ให้สิทธิ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แก่คุณในการยื่นคำร้องต่อศาลในท้องถิ่นของคุณโดยเปลี่ยนแปลงมิได้ หากข้อมูลและเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีการขายสินค้า (เช่น สิ่งพิมพ์ หนังสือ) สิทธิ์และข้อผูกพันต่อไปนี้ที่คุณหรือ WPO อาจมี ต้องไม่มีการควบคุมโดยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ (“CISG”) และไม่รวมถึงการใช้ คุณอาจสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้จากทุกภูมิภาคในโลก หากการใช้สิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่เว็บไซต์นี้เสนอ ขัดแย้งกับกฎหมายในภูมิภาคของคุณ WPO จะขอความกรุณาให้คุณไม่ใช้เว็บไซต์นี้ คุณต้องรับผิดชอบต่อความรู้และความเข้าใจในกฎหมายของภูมิภาคของคุณรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ด้วย

 

ข้อกำหนดการใช้งาน