Your Member Benefits Website features include:

 • Access to online articles with helpful information
 • Ability to submit an online form asking a counselor to contact you
 • Topics covering working life, wellness, parenting, management, etc.

Your Customer Hub features include:

 • Automated headcount updates in UCMS
 • Invoicing reflective of the active populations under your account
 • Access reporting with case trends, disruptive issues, utilisation

Local Service Partners

Local Service Partners are independent EAPs with which WPO has established strategic relationships for the delivery of global EAP services in alignment with the WPO models, processes and quality standards.

ข้อกำหนดการใช้งาน

Español Europeo | Français | Français Canadien | Nederlands | Deutsch | English | Español Latinoamericano | Português | Português-Brasil | Swedish | 简体中文 | 繁體中文 | 日本語 | 한국어 | ភាសាខ្មែរ | Tiếng Việt | ไทย | Türkçe | Bahasa Indonesia | हिंदी | اردو | မြန်မာ | Cebuano |

 

คุณตกลงว่าเมื่อใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับข้อผูกมัดและปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานทั่วไป ประกาศความเป็นส่วนตัว รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ หากเว็บไซต์นี้ให้บริการเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือสุขภาพ และคุณมีภาวะทางการแพทย์ที่ไม่พึงประสงค์อยู่ หรือรู้สึกว่าอาจเป็นอันตรายต่อตัวคุณเองหรือผู้อื่น กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ทันที

 1. การเป็นเจ้าของเว็บไซต์เว็บไซต์นี้รวมทั้งแอปพลิเคชันเป็นทรัพย์สินของ Workplace Options LLC และบริษัทในเครือ (“WPO”) ห้ามใช้งานเว็บไซต์ในทางที่ไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือโดยมีเจตนาร้าย และผู้ละเมิดอาจถูกดำเนินคดีตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายบังคับใช้ WPO รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้อำนวยการ ผู้จัดการ พนักงาน และตัวแทนจะไม่รับผิดชอบ:
 • ในการตรวจสอบความถูกต้องของการรับรองใด ๆ ที่ทำโดยผู้ให้บริการหรือหน่วยงานอื่นที่โพสต์เนื้อหาลงในเว็บไซต์นี้
 • ต่อความคิดเห็น มุมมอง การประมาณ การประเมิน การพยากรณ์โรค หรือคำแนะนำของผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่โพสต์เนื้อหาลงในเว็บไซต์นี้
 • ต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นใด

 

 1. การใช้งานเว็บไซต์นี้ข้อมูลและเนื้อหาที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์นี้มีอยู่ “ตามสภาพ” ซึ่งไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในรูปแบบใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความสามารถเชิงพาณิชย์ ความถูกต้อง ความตรงต่อเวลา ผลการดำเนินงาน ความครบถ้วน และการไม่ละเมิด ข้อมูลและเนื้อหาที่โพสต์ลงในเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็น หรือแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ทางกฎหมาย หรือทางวิชาชีพอื่นใด คุณตกลงว่า:
 • คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการเลือกผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว ตลอดจนการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลผู้นั้น
 • การประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติได้จริงของข้อแนะนำ ความช่วยเหลือ หรือคำแนะนำใด ๆ ที่เสนอโดยผู้ให้บริการเป็นความรับผิดชอบของคุณอย่างเต็มที่
 • การตัดสินใจใด ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อแนะนำ ความช่วยเหลือ หรือคำแนะนำดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของคุณอย่างเต็มที่

 

 1. ทรัพย์สินทางปัญญาชื่อผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ โลโก้ เครื่องหมายบริการ การออกแบบ รูปแบบ และกราฟิกทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์นี้ ซึ่งระบุในลักษณะใด ๆ หรือปรากฏในรูปแบบที่แตกต่างจากข้อความโดยรอบ (เรียกรวมว่า “เครื่องหมายการค้า”) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ WPO เป็นเจ้าของ ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นว่าหน่วยงานอื่นเป็นเจ้าของ ไม่ควรอนุมานว่าสิ่งใดที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้เป็นการมอบโดยปริยาย การถูกตัดบท หรือประการอื่น การอนุญาตหรือสิทธิ์ใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายภายใต้เครื่องหมายการค้าของ WPO หรือบุคคลภายนอกใด ๆ ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก WPO

 

 1. สมมติฐานความเสี่ยงตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่และถือว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ อินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป หรือบริการที่จัดทำโดยเว็บไซต์นี้ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ ความถูกต้องของข้อมูล การใช้งาน การรวบรวม การถ่ายโอน การเปิดเผย และ/หรือการล่มของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ การแปลข้อความที่ส่งแบบทันทีดำเนินการโดยบริการแปลอัตโนมัติของบุคคลภายนอก คุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อความถูกต้องและความใช้ได้ของข้อมูลการแปลดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย WPO ปฏิเสธการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากผลลัพธ์ของการแปลผิดหรือความเข้าใจผิดของการแปลใด ๆ คุณรับทราบและตกลงว่าไม่ว่าจะในกรณีใด เจ้าของเว็บไซต์นี้ บริษัทในเครือ หรือบริษัทย่อย และ/หรือเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน ผู้แทน ผู้ให้บริการข้อมูล รวมถึงผู้ออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และ/หรือทายาทและผู้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้อง จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในรูปแบบหรือลักษณะใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง เป็นแบบอย่าง พิเศษ (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร) เป็นการลงโทษ หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับความมีอยู่หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือบริการที่จัดหาโดยเว็บไซต์นี้ โดยไม่คำนึงว่า WPO หรือหน่วยงาน หรือบุคคลอื่นใดที่ระบุไว้ข้างต้นได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

 

นอกจากนี้ คุณยินยอมที่จะชดใช้และดูแลเจ้าของเว็บไซต์นี้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับมอบหมาย ตัวแทน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ หรือผู้จำหน่าย รวมทั้งพนักงาน และบริษัทย่อยจากค่าธรรมเนียม การเรียกร้อง ความเสียหาย การบาดเจ็บ ข้อพิพาท มูลฟ้อง ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายการขึ้นศาลอันสมควรแก่เหตุ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณลักษณะ ข้อมูล ใจความ และเนื้อหา หรือบริการอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้ หรือบริการอื่นใดของ WPO โดยตรงหรือโดยอ้อม

 

 1. การโพสต์ลงในเว็บไซต์คุณตกลงว่าจะไม่โพสต์เนื้อหาใด ๆ ลงในเว็บไซต์นี้ซึ่งเป็นเท็จ หมิ่นประมาท ไม่ถูกต้อง เหยียดหยาม เกลียดชัง มุ่งร้าย หยาบคาย ดูหมิ่น ส่อในทางเพศ ข่มขู่ ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคล หรือเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ที่ละเมิดกฎหมาย ของสหรัฐอเมริกาหรือที่บังคับใช้ใด ๆ คุณจะไม่โพสต์เนื้อหาใด ๆ ที่มีลิขสิทธิ์ เว้นแต่ว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือมีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ให้โพสต์เนื้อหาดังกล่าว ห้ามมิให้ให้มีการสแปม การโจมตี โฆษณา การทำจดหมายลูกโซ่ การทำแผนพีระมิด และการชักชวนเช่นกัน

 

 1. บัญชีของคุณคุณสามารถเลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงว่าจะไม่ให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่นเพื่อการป้องกัน และความปลอดภัยของคุณเอง ยกเว้นผู้ดูแลโปรแกรมของคุณ คุณควรใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อนและไม่ซ้ำกันสำหรับบัญชีของคุณ เพื่อป้องกันการโจรกรรมบัญชี หากคุณต้องการลบบัญชี ข้อมูลโปรไฟล์ และ/หรือบันทึกอื่นใด หรือข้อมูลจากเว็บไซต์นี้อย่างถาวร กรุณาติดต่อผู้ดูแลโปรแกรมของคุณ

 

 1. ความพร้อมในการให้บริการเว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจไม่มีอยู่ในทุกประเทศ เครื่องหมายการค้าที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจต่างแตกต่างกันไปในประเทศนั้น ๆ โดยเฉพาะ ในบางประเทศ ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างที่กล่าวถึงในเว็บไซต์นี้อาจมีการอนุมัติหรือกำจัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลโดยมีการใช้และข้อจำกัดต่างกัน

 

 1. ประกาศความเป็นส่วนตัวการคุ้มครองข้อมูลคืออะไร? WPO มุ่งมั่นให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะมาตรฐานที่สร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกา ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการขนย้ายและความรับผิดชอบในการประกันสุขภาพ และในสหราชอาณาจักรภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลปี ค.ศ. 1998 ในกรณีที่ใช้งานเว็บไซต์นี้ภายในสหภาพยุโรป WPO ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (ข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679) มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และข้อกฎหมายระดับประเทศใด ๆ ที่ใช้มาก่อนแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (https://www.workplaceoptions.com/privacy-policy)

 

WPO ปฏิบัติตามกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมถึงกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ กำหนดไว้เกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนมาจากสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ไปยังสหรัฐอเมริกา WPO ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ว่าปฏิบัติตามหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างข้อกำหนดในประกาศความเป็นส่วนตัว และหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ จะบังคับใช้หลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและดูการรับรองของเรา กรุณาไปที่ https://www.privacyshield.gov/welcome

 

WPO รักษามาตรการป้องกันด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และด้านกายภาพที่เหมาะสม ซึ่งออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้ WPO ใช้การเข้ารหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมในเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ดี การถ่ายโอนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ WPO จะพยายามเต็มความสามารถเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่ WPO ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยในข้อมูลของคุณที่ถ่ายโอนมายังเว็บไซต์นี้ การถ่ายโอนใด ๆ ถือเป็นการรับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง

 

WPO จะไม่ประเมินคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์พกพาอื่น ๆ ที่คุณอาจใช้ในการเข้าถึงบริการของ WPO เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย WPO ปฏิเสธการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการคุ้มครองความปลอดภัยและข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ซึ่งเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณเอง

 

เรารวบรวมข้อมูลใด? คุณต้องลงทะเบียนกับ WPO เพื่อเข้าถึงบริการของเราและเว็บไซต์นี้ WPO อาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากคุณลักษณะโต้ตอบ เช่น การสำรวจทางออนไลน์ แบบฟอร์มการติดต่อและการลงทะเบียน รวมทั้งจากการใช้ “คุกกี้” ดังอธิบายไว้ด้านล่าง ข้อมูลที่ WPO ได้รับในลักษณะดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ ตัวอย่าง หากคุณเข้าชมเว็บไซต์เพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดข้อมูล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะทางสุขภาพ หรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งของ WPO ซึ่ง WPO อาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างที่ไม่ระบุชื่อ ไม่จำกัด ไม่ใช่ส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณจากคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึงประเภทของซอฟต์แวร์เว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ลิงก์ที่คุณเลือก ข้อมูลปริมาณการใช้ ชื่อของโดเมนอินเทอร์เน็ต ที่อยู่อินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ที่ใช้เข้าถึง ข้อมูลตำแหน่ง หน้าที่คุณเข้าชมในเว็บไซต์นี้ เว็บล็อก และข้อมูลการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ เราจัดเก็บข้อมูลลูกค้า เช่น ลำดับเหตุการณ์ที่มีการสั่งซื้อและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงเว็บไซต์ในระยะเวลาที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางธุรกิจของเรา กรุณาติดต่อเรา หากคุณต้องการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณที่ส่งถึงเรา หรือหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่เราจัดเก็บ

สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีอะไรบ้าง?

หากคุณดำเนินการภายในประชาคมยุโรปหรือระบบกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งรับรองว่าคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการเข้าถึงข้อมูลของคุณ คุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลตามกฎหมายที่บังคับใช้เมื่อติดต่อเรา

คุณสามารถเลือกยกเลิกการรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการจาก WPO และ/หรือคุณสามารถเลือกยกเลิกการแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยติดต่อเรา

หากไม่มีเหตุผลอันจำเป็นหรือชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางธุรกิจและคุณให้ความยินยอมในการประมวลผลแล้ว คุณสามารถคัดค้านการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อด้วยลายลักษณ์อักษรโดยมีผลทันที (ทางอีเมลหรือโทรสาร)

การถ่ายโอนข้อมูลคืออะไร? WPO อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวมรวมเกี่ยวกับคุณไปยังประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศที่เก็บรวมรวมข้อมูลไว้ในตอนแรก โดยจะถ่ายโอนไปยังศูนย์บริการซึ่งดำเนินการโดย WPO หรือเป็นเครือข่ายผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งของ WPO เพื่อให้บริการตามที่คุณร้องขอ WPO ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอ ซึ่งจำเป็นสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป หากคุณอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์ WPO อาจถ่ายโอนข้อมูลนอกสหภาพยุโรปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกฎหมายสหภาพยุโรป ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป และ/หรือกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกตามที่ปรับใช้ อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจมีไว้สำหรับผู้ที่ “จำเป็นต้องรู้” เท่านั้น เพื่อให้ WPO สามารถส่งมอบบริการตามที่คุณร้องขอ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่เปิดเผยกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด นอกเหนือจากในรายงานผลรวมหรือในรูปแบบที่ลดการระบุโดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ

 

ข้อมูลใดที่อาจต้องมีการเปิดเผย?  WPO อาจจำต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในบางสถานการณ์ สถานการณ์เหล่านี้รวมถึงสิ่งที่กำหนดไว้ในมาตรา 6.1 ของ GDPR ซึ่งระบุว่าการประมวลผลต้องชอบด้วยกฎหมาย ก็ต่อเมื่อและตามขอบเขตที่ใช้อย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้

 • เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะหนึ่งอย่างหรือมากกว่า
 • การประมวลผลจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเจ้าของข้อมูลเป็นฝ่ายหรือเพื่อใช้ดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลก่อนทำสัญญา
 • การประมวลผลจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่ผู้ควบคุมต้องปฏิบัติตาม
 • การประมวลผลจำเป็นต่อการปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่นทั่วไป
 • การประมวลผลจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือในการใช้อำนาจทางการซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ควบคุม
 • การประมวลผลจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งดำเนินการโดยผู้ควบคุมหรือบุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีที่ผลประโยชน์ดังกล่าวมีการยกเลิกด้วยผลประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูล ซึ่งต้องได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเป็นเด็ก

คุกกี้คืออะไร? ขณะที่เข้าชมเว็บไซต์นี้ WPO อาจวางไฟล์ข้อความที่เรียกว่า “คุกกี้” ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลใด ๆ ที่ WPO รวบรวมโดยใช้คุกกี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล คุกกี้ในเว็บไซต์นี้เป็นคุกกี้ชั่วคราวโดยเฉพาะที่ใช้สำหรับการพิสูจน์ตัวตน คุกกี้เหล่านั้นจะหมดเวลาหรือถูกทำลายเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ เรามีคุกกี้ชั่วคราวประเภทต่าง ๆ ตามภาษาของเว็บไซต์  คุณมีอิสระที่จะปฏิเสธการยอมรับคุกกี้ของ WPO ได้ตลอดเวลา ตามที่เบราว์เซอร์ของคุณอนุญาต อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันบางอย่างของเว็บไซต์นี้อาจทำงานบกพร่อง หากคุณเลือกกระทำเช่นนั้น ผ่านการใช้คุกกี้ พิกเซลแท็ก/เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน WPO อาจใช้ผู้ให้บริการในการติดตามและการโฆษณาจากภายนอก เพื่อดำเนินการในนามของ WPO ในการติดตามและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ให้บริการภายนอกอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ การรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมในเว็บไซต์ รวมทั้งการให้บริการอื่น ๆ สำหรับ WPO โดยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ต ที่อยู่ IP ของเบราว์เซอร์ซึ่งถ่ายโอนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์จะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นใดที่ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ภายนอกมี หากคุณเลือกยอมรับคุกกี้ คุณสามารถลบได้ทุกเมื่อผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณไม่ต้องการรับคุกกี้หรือต้องการจัดการการยอมรับคุกกี้โดยทั่วไป คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้ หรือแจ้งเตือนคุณเมื่อมีคุกกี้อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากต้องการเลือกปฏิเสธคุกกี้บางอย่าง กรุณาดูลิงก์ต่อไปนี้ www.networkadvertising.org/choices/#completed

 

นโยบายเว็บไซต์สำหรับเด็กของ WPO เป็นอย่างไร? เว็บไซต์นี้ไม่ได้จัดทำหรือพัฒนาขึ้นมาสำหรับผู้เยาว์ หากคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะ คุณจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้เว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลจากผู้ใหญ่ เป้าหมายของ WPO คือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ ซึ่งเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่สัมพันธ์กับเด็ก หากคุณเชื่อว่า WPO ได้รับข้อมูลจากเด็กหรือบุคคลอื่นที่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายดังกล่าว กรุณาแจ้งทันทีโดยอีเมลไปที่ security@workplaceoptions.com

 

WPO แนะนำคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือไม่? เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการและดูแลโดยบุคคลภายนอก รวมถึงลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาโดยบุคคลภายนอก ลิงก์ใด ๆ ดังกล่าวให้ไว้เพื่อความสะดวกของคุณ WPO ไม่มีอำนาจควบคุมบุคคลภายนอกดังกล่าว เว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลนั้น ๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวอาจแตกต่างจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของ WPO เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้กับเว็บไซต์นี้เท่านั้น การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการถือเป็นการรับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง

 

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ให้ไว้กับเราจะมีความปลอดภัย โดยใช้มาตรการความปลอดภัยทางเทคนิคและทางองค์กรทั้งหมด ในลักษณะที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต เมื่อส่งข้อมูลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมาก แนะนำให้ใช้บริการไปรษณีย์ เนื่องจากไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลที่ส่งทางอีเมลจะมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์

 

ระยะเวลาในการจัดเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ เราจะจัดเก็บตลอดระยะเวลาที่ใช้งานเว็บไซต์ หรือในกรณีที่มีการให้ข้อมูล บริการ หรือการสนับสนุนจนกว่าช่วงเวลาในการจัดเก็บตามกฎหมายจะหมดอายุ โดยคำนึงถึงหลักการพื้นฐานของ GDPR หรือกฎหมายอื่นที่บังคับใช้ในขอบเขตที่อนุญาต

 

ข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ

หากคุณมีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจในภูมิภาคของคุณ

 

วิธีที่คุณสามารถติดต่อเราและยกเลิกการสมัคร คุณสามารถติดต่อผู้ดูแลโปรแกรมของคุณ หรือ webmaster@workplaceoptions.com หากคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือคำร้องขอ (เช่น ต้องการรับนโยบายนี้เป็นภาษาอื่น) ซึ่งเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปหรือแนวทางปฏิบัติของเรา หรือต้องการลบบัญชีของคุณ หรือยกเลิกการสมัครรับบริการนี้

 

เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่บังคับใช้ กฎหมายของรัฐนอร์ทแคโรไลนาจะควบคุมข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปนี้ (“คำแถลง”) ในขอบเขตซึ่งกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ว่าไม่ได้บังคับให้เป็น GDPR สำหรับเจ้าของข้อมูลภายใน EEA คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามเขตอำนาจของศาลที่ตั้งอยู่ในเทศมณฑลเวก รัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา สำหรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับคำแถลงนี้ หากกฎหมายท้องถิ่นไม่ได้ให้สิทธิ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แก่คุณในการยื่นคำร้องต่อศาลในท้องถิ่นของคุณโดยเปลี่ยนแปลงมิได้ หากข้อมูลและเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีการขายสินค้า (เช่น สิ่งพิมพ์ หนังสือ) สิทธิ์และข้อผูกพันต่อไปนี้ที่คุณหรือ WPO อาจมี ต้องไม่มีการควบคุมโดยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ (“CISG”) และไม่รวมถึงการใช้ คุณอาจสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้จากทุกภูมิภาคในโลก หากการใช้สิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่เว็บไซต์นี้เสนอ ขัดแย้งกับกฎหมายในภูมิภาคของคุณ WPO จะขอความกรุณาให้คุณไม่ใช้เว็บไซต์นี้ คุณต้องรับผิดชอบต่อความรู้และความเข้าใจในกฎหมายของภูมิภาคของคุณรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ด้วย

 

ความยินยอม

การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปหรือคลิกที่ปุ่ม “ฉันยอมรับ” (ในกรณีที่มีคุณลักษณะนี้) คุณยอมรับว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด รวมทั้งการปฏิเสธความรับผิดชอบในการใช้งานเว็บไซต์นี้และบริการที่จัดทำโดยเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปและแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรามีการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ WPO แนะนำให้คุณตรวจสอบ นโยบายของเราทุกครั้งที่เข้าชมเว็บไซต์นี้

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว