Your Member Benefits Website features include:

 • Access to online articles with helpful information
 • Ability to submit an online form asking a counselor to contact you
 • Topics covering working life, wellness, parenting, management, etc.

Your Customer Hub features include:

 • Automated headcount updates in UCMS
 • Invoicing reflective of the active populations under your account
 • Access reporting with case trends, disruptive issues, utilisation

Local Service Partners

Local Service Partners are independent EAPs with which WPO has established strategic relationships for the delivery of global EAP services in alignment with the WPO models, processes and quality standards.

Mga Gikasabutan sa Paggamit

Español Europeo | Français | Français Canadien | Nederlands | Deutsch | English | Español Latinoamericano | Português | Português-Brasil | Swedish | 简体中文 | 繁體中文 | 日本語 | 한국어 | ភាសាខ្មែរ | Tiếng Việt | ไทย | Türkçe | Bahasa Indonesia | हिंदी | اردو | မြန်မာ | Cebuano |

 

IKAW UYON NGA SA PAGGAMIT NIINING WEBSITE IKAW UYON SA WALAY PAGLAPAS SA, UG MOTUMAN SA, KINING MGA KINATIBUK-ANG MGA KASABUTAN SA PAGGAMIT, PAHIBALO SA PAGKAHILOM UG MGA PAGBANSAY. KON KINING WEBSITE NAGATANYAG OG PANGPAMATASAN O PANGLAWAS NGA MGA SERBISYO UG IKAW NAGASINATIO OG BISAN UNSANG MAKADAOT NGA MEDIKAL NGA KAHIMTANG O NAGBATI NGA IKAW MAHIMONG USA KA PELIGRO SA IMOHANG KAUGALINGON O SA UBANG TAWO, PALIHUG KONTAKA DIHA DAYON ANG LOKAL NGA EMERHENSIYANG NUMERO SA TELEPONO.

 1. Panag-iya og Website (Website Ownership).Kining website ug iyahang mga paggawi mao ang kabtangan sa Workplace Options, LLC ug iyahang mga katambayayong (“WPO”). Gidili ang bisan unsang wala gitugotan ug/o madumtanon nga paggamit sa website ug ang mga tagalapas mahimong idemanda sa tumang gitas-on sa magamit nga balaod. Ang WPO, naglakip nga walay utlanan sa iyahang mga director, mga manadyer, mga empleyado, ug mga ahente dili mahimong responsable:
 • sa pag-imbestiga sa katukma sa bisan unsang mga representasyong gibuhat sa bisang unsang tighatag og serbisyo o bisan unsang laing entidad nga nagamantala og mga materyales sa kining website
 • para sa mga opinion, mga katuyoan, mga tantiya, mga tagna sa sakit, o mga pagrekomenda sa bisan unsang tighatag og serbisyo o bisan unsang laing entidad nga nagamantala sa kining website
 • para sa bisan unsang (mga)alkanse o (mga)danyo nga moresulta sa paggamit, o pakyas sa paggamit, kining website o bisan usang laing website

 

 1. Paggamit Kaning Website.Ang impormasyon ug mga materyales nga gipresentar sa kining website gihatagan og “ingon sa ingon” (“as is”) nga basehanan nga walay bisan unsang pagpadayag o gipasabot nga mga garantiya sa bisan unsang matang na naglakip og walay limitasyon nga mga garantiya para sa kasiboan sa tinong katuyoan, makomersyante, katakdo, ang pagkaangayang sa panahon, kahimoanan, pagkakompleto, ug walay kalapasan. Ang gimantalang impormasyon ug mga materyales sa kining website dili naglangkob, o mohalili para sa, bisan unsang medikal, legal, o bisan unsang laing propesyonal nga tambag. Ikaw mouyon nga:
 • ikaw ang maoy bugtong responsable para sa pagpili og tighatag og serbisyo sama usab sa pagrepaso sa iyahang mga kuwalipikasyon;
 • ang pag-ebalwar sa pagkapraktikalidad sa bisan unsang tambag, tabang o mga pahimangno nga gitanyag sa bisan unsang tighatag og serbisyo maoy sa tuman anaa kanimo;
 • bisan unsang desisyon sa pagpahimulus sa bisan usang tambag, tabang o pahimangno maoy sa tuman anaa kanimo.

 

 1. Kabtangang Salabutanon (Intellectual Property). Tanang mga ngalan sa produkto, mga katungod sa sinulat, mga logo, mga markas sa serbisyo, mga disenyo, mga laraw, ug mga grapika nga gihiklad sa kining website kinsa maoy mailhan sa bisan unsang paagi o nagatungha sa usa ka matang nga lahi sa kadtong nagliyok nga teksto (tiningob, ang “Trademarks”) maoy Trademarks panag-iya sa WPO, gawas kondili giila isibip gipanag-iya sa laing entidad. Walay butang nahisulod niining Kasabotan ang pagasabton isip pinaagi sa pagkadahig, estoppel, o kondili, bisan unsang lisensiya o katungod, gipadayag o nagpasabot, ilawom sa bisan unsang Trademark sa WPO o bisan unsang ikatulong partido. Walay buhatong paggamit og bisan unsang Trademark kon walay nahiunang nakasulat nga pagtugot sa WPO.

 

 1. Pangako sa Risgo. SA KAHINGPITANG KATAS-ON NGA GITUGOT SA BALAOD, DAWATON NIMO ANG RESPONSIBILIDAD UG ABAGAHON ANG TANANG RISGONG MOGAWAS GIKAN SA PAGGAMIT NIINING WEBSITE, ANG INTERNET SA KINATIBUK-AN O MGA SERBISYONG GIHATAG SA KINING WEBSITE, LAKIP ANG BISAN UNSANG MGA RISGO NGA KAUBAN SA PAGKAGAMIT OG WEBSITE, PAGKATUKMA SA IMPORMASYON, PAGGAMIT, PAGKOLEKTA, PAGBALHIN, PAGBUTYAG, UG/O BISAN UNSANG PAGKAMAHILAYON SA IMOHANG COMPUTER SYSTEM. ANG MGA PAGHUBAD OG INSTANT MESSAGING BUHATON SA USA KA GAWAS NGA PARTIDO NGA MAY SERBISYONG AUTOMATED TRANSLATION. ANGKONON NIMO ANG HINGPIT NGA RESPONSIBILIDAD PARA SA KAHUSTO O PAGKABALIDO SA BISAN UNSANG INGON NIANA NGA PAGHUBAD OG IMPORMASYON, PARA SA PAGLIKAY OG PAGDUDA, DILI ANGKONON SA WPO ANG BISAN UNSANG UTANG PARA SA BISAN UNSANG NAHIAGUMANG KAPAKYASAN ISIP RESULTA SA BISAN UNSANG SAYOP SA PAGHUBAD O DILI PAGKASINABOT SA BISAN UNSANG (MGA) PAGHUBAD. ILHON UG MOUYON KA NGA SA WALAY PANAHON ANG TAG-IYA SA KINING WEBSITE, IYAHANG MGA KATAMBAYAYONG, MGA DIREKTOR, MGA EMPLEYADO, MGA AHENTE, MGA REPRESENTANTE, MGA TIGHATAG OG IMPORMASYON, UG MGA GIPANGLISENSIYAHAN UG/O ILAHANG TINAGSANG MGA EREDERO UG MGA TINUDLO, ANG MAHIMONG RESPONSIBLE PARA SA BISAN UNSANG MGA KADAOT SA BISAN UNSANG MATANG O KINAIYAHAN, NAGLAKIP APAN DILI GILIMITAHAN SA, DIREKTA, DILI DIREKTA, SALAGMA, SANGPUTANAN NGA, SULUNDUGON, ESPESYAL (LAKIP ANG PAGKAWALA SA GINANSIYA), MASILUTON, O UBANG MGA PAGKADAOT NGA NAGAGAWAS GIKAN SA O MAY KALABUTAN SA PAGKA-ANAA O PAGGAMIT NIINING WEBSITE O SA MGA SERBISYONG GIHATAG NIINING WEBSITE WALAY SAPAYAN SA KON ANG WPO O ANG BISAN UNSANG LAING MGA ENTIDAD O MGA TAWO NGA NALISTA SA IBABAW ANG GIPANG-ABISOHAN SA MGA POSIBILIDAD SA SUSAMANG MGA DANYO.

 

Dugang pa, ikaw uyon sa pagbayad ug huptang walay sala ang mga tag-iya sa kining website, ilahang mga opisyal, mga tinudlo, mga ahente, mga empleyado, mga opisyal, mga director, o mga tigbaligya ug ilahang mga kawani, ug bisag unsang mga sanga gikan sa bisang unsang mga balayranan, mga pagreklamo, mga danyo, kadaot, mga away, hinungdan og pagbuhat, mga danyo ug mga gasto, nagalakip og makataronganong bayad sa mga abogado ug mga bayad sa korte, nga mahimong mogawas gikan sa imohang direkta o dili direktang paggamit niining website, iyahang mga hiyas, impormasyon, (mga) materiyales,  ug unod, o laing mga serbisyo sa kining website o bisan unsang laing mga serbisyo sa WPO.

 

 1. Pagmantala sa Website. Ikaw uyon nga dili ka momantala sa kining website og bisan unsang materiyal nga dili tinuod, libeloso, dili tukma, abosado, bulgar, puno og kalagot, pangsamok, malaw-ay, masipad-anon, sexually-oriented, mahulgaon, malapason sa pag-inusara sa usa ka tawo, o panghamtong nga material, nga may kalapasan sa bisan unsang Estados Unidos (U.S.) o magamit nga balaod. Dili ka momantala og bisan unsang materiyal nga adunay katungod sa sinulat gawas lamang kon imong panag-iya ang katungod sa sinulat o ikaw adunay sinulat sa pagtugot gikan sa tag-iya sa materiyal nga adunay katungod sa sinulat sa pagmantala og bisan unsang susamang materiyales. Ginadili ang spam, flooding, mga pahinumdom, chain letters, mga paaging pyramid, ug mga solisitasyon.

 

 1. Imong account.Ikaw adunay katakos sa pagpili og imong username ug password. Para sa imong proteksiyon ug para sa mga rason sa seguridad, ikaw uyon sa dili paghatag sa imong username ug password sa laing tawo gawas sa imong administrador og programa. Aron mapugngan ang pagkawat og account kinahanglan nga mogamit ka og usa ka komplikado ug walay sama nga password para sa imong account. Kon gusto nimong permanenteng tangtangon ang imong account, imong impormasyon sa profile, ug/o bisan unsang mga talaan o datos gikan sa kining website, palihug kontaka ang imong administrador og programa.

 

 1. Magamit nga mga Serbisyo. Kining website mahimong maghatag og impormasyon mahitungod sa mga produkto o mga serbisyo nga mahimong dili magamit sa tanang mga nasud. Ang mga tatak nga gigamit para sa pihong mga produkto o mga serbisyo mahimong molahi sa piho nga mga nasud. Sa pila ka mga nasud, pila ka nahisgotang mga produkto o mga serbisyo sa kining website ang mahimong gi-aprobahan o gitino sa mga awtoridad sa paglagda (regulatory authorities) nga adunay lain-laing mga pagagamitan ug mga pagdili.

 

 1. Pahibalo sa Kahilum. Unsa ang pagpanalipod og impormasyon? Ang WPO nagpasalig sa pagpanalipod sa tanang personal ug pribadong impormasyon sa kauyonan sa bisan unsa ug tanang magamit nga mga balaod, mga regulasyon ug mga sukdanan, naglakip nga walay limitasyon sa bisan unsang mga gitukod nga mga sukdanan sa Estados Unidos ilawom sa Health Insurance Portability and Accountability Actug sa United Kingdom ilawom sa Data Protection Act of 1998. Sa dihang sa paggamit niining website sulod sa European Union, ang WPO nahisakop sa, ang Privacy Shield Framework, ang General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), epektibo kadtong Mayo 25, 2018 ug bisan unsang nasodnong pamalaod nga nagapatuman sa nahiuna nga gihisgotan.

Para sa dugang impormasyon sa kung unsaon namo sa pagtratar sa imong personal nga datos palihug tan-awa ang amoang polisa sa kahilum. (https://www.workplaceoptions.com/privacy-policy).

 

Nagatuman ang WPO sa EU-U.S. Privacy Shield Framework ug Swiss-U.S. Privacy Shield Framework sama gitakda sa U.S. Department of Commerce bahin sa pagkolekta, paggamit, ug paghawid sa personal nga impormasyon nga gibalhin gikan sa European Union ug Switzerland ngadto sa Estados Unidos. Ang WPO nagpamatuod sa Department of Commerce nga kini nagnunut sa Privacy Shield Principles. Kon adunay bisan unsang bikil tali sa mga kasabutan sa kining Pahibalo sa Kahilum ug Privacy Shield Principles, ang Privacy Shield Principles mao ang magmando. Aron matun-an pa og dugang mahitungod sa Privacy Shield nga programa, ug aron malantaw ang among sertipikasyon, palihug bisitaha ang https://www.privacyshield.gov/welcome.

 

Ginapadayon sa WPO ang angay nga administratibo, teknikal ug pisikal nga mga pagpanalipod nga gidisenyo sa pagbantay sa imong personal nga impormasyon pinauyon sa magamit nga balaod. Nagagamit ang WPO og sukdanang pang-idustriya nga encryption sa kining website. Sa walay swerte, ang pagpadala og impormasyon pinaagi sa internet maoy dili hingpit nga luwas. Bisan pa buhaton sa WPO ang iyang pinakamaayo sa pagpanalipod sa imong personal nga data, dili magarantiya sa WPO ang seguridad sa imong gipadalang datus sa kining website; ang bisan unsang pagpadala maoy sa imong kaugalingong risgo.

 

Dili moebalwar ang WPO sa bisan unsang kompyuter, tablet, o laing mobile device nga imong mahimong gamiton sa pag-akses sa mga serbisyo sa WPO para sa luwas nga pagdala sa imong personal nga impormasyon. Ilimud sa WPO ang bisan unsang kapangakohan para sa bisan unsang pagkawala gumikan sa bisan unsang mga kakulangon sa seguridad ug pagpanilipod og datus nga nagagikan sa imong kaugalingon elektronikong mga ekipo.

 

Unsang impormasyon ang among gikolekta? Kinahanglan ikaw rehistrado sa WPO aron makabaton og akses sa among mga serbisyo ug kining website. Mahimong mokolekta ang WPO og pila ka impormasyon gikan sa interactive features sama sa online nga mga surbe, kontak ug mga porma sa pagrehistro, ug pinaagi sa paggamit og ‘cookies’ susama sa gipasabot sa ilawom. Ang impormasyong nadawat sa WPO sa giingong paagi modepende sa mga settings sa imong browser. Pananglitan, kon nagbisita ka niining website aron sa pagbasa o pagdownload og impormasyon, ingon sa impormasyon mahitungod sa usa kahimtang sa panglawas o mahitungod sa usa sa mga produkto sa WPO, mahimong mokolekta ang WPO og pipila nga wala mailhan, wala gidili, dili personal nga impormasyon mahitungod nimo gikan sa imong kompyuter, lakip ang matang sa web browser software nga imong gigamit, ang mga link nga imong gipili, traffic data, ngalan sa imong Internet domain, ang Internet address sa website nga gigamit sa pag-akses, datus sa lokasyon, mga panid nga imong gibisita sa kining website, web logs ug ubang datus sa komunikasyon. Among tipigan ang impormasyon sa customer, sama sa kronolohiya sa diha ang mga order gibutang ug ang impormasyon sa kung unsaon sa pag-akses sa site, para sa panahon nga mitukma sa among gikinahanglan sa pagnegosyo. Palihug kontaka kami kon buot mong ikoreher o i-update ang personal nga impormasyon mahitungod nimo nga gipadala kanamo o kon ikaw adunay mga pangutana mahitungod sa impormasyon nga amoang gitipigan.

Unsa ang imong mga katungod kabahin sa pagkolekta sa datus sa kining website?

Kon ikaw nagpadagan sulod sa European Community o ubang legal nga mga sistema nga nagagarantiya kanimo og legal nga katungod sa pag-akses sa imong datus, ikaw adunay akses sa imong personal nga impormasyon o ang katungod sa pagkoreher o pag-update niini subay sa magamit nga balaod  sa dihang mokontak ka kanamo.

Mahimo kang dili moapil sa pagdawat og impormasyon mahitungo sa mga aktibidad, mga produkto o mga serbisyo gikan sa WPO ug/o mahimo kang dili moapil sa pagpa-ambit sa imong impormasyon sa ikatulong mga partido para sa mga katuyoang pamaligya pinaagi sa pagkontak kanamo.

Kon walay gikinahanglanon o legal nga mga rason iglabot sa usa ka transaksiyon sa negosyo ug imong gihatag ang imong pag-uyon para sa pagproseso, mahimo kang mosupak sa pagtipig sa imong personal nga datus sa bisag unsang oras nga inubanan og diha dayon nga pag-epektar sa pagsulat (pananglitan, pinaagi sa e-mail o fax).

Unsa ang pagbalhin og impormasyon? Mahimong ibalhin sa WPO ang nakolektang personal nga impormasyon mahitungod kanimo sa mga nasud gawas sa nasud kung asa ang impormasyon orihinal nga gikolekta. Kining mga pagbalhin buhaton sa usa ka sentro sa serbisyo (service center) nga gidumala sa WPO o usa sa network of providers sa WPO aron mahatagan ka og serbisyo nga imong gipangayo. Ang WPO naganunut sa husto nga mga tigpanalipod nga gikinahanglan para sa internasyonal nga mga pagbalhin sa imong personal nga impormasyon gawas sa European Economic Area. Kon ikaw anaa sa European Union o Switzerland, mahimong mobalhin og data ang WPO  gawas sa European Union subay sa mga sukdanan nga gipahayag sa balaod sa European Union, ang mga modelong klawsula sa EU, ug/o tigbayon sa EU-US Privacy Shield para sa transatlantic nga pagpadala og impormasyon sumala sa gisagop. Bisan pa niana, ang akses sa imong personal nga impormasyon mahimong ihatag lamang isip usa ka “need-to-know” ang basehan aron ang WPO makahatag sa iyang mga serbisyo sa dihang imong ipangayo; ang imong personal nga impormasyon dili ibutyag sa bisan kinsang laing tawo o entidad gawas sa tiningob nga mga report o sa de-identifed nga porma nga walay imong gisulat nga pag-uyon.

 

Unsang impormasyon ang mahimong kinahanglang ibutyag? Ubos sa pihong mga kahimtang ang WPO mahimong mapaabot sa pagbutyag og personal nga datus. Kining mga kahimtang naglakip sumala sa gitakda sa Artikulo 6.1 sa GDPR, kung asa nagatukod nga ang pagproseso mahimong subay sa balaod lamang kon ug sa aboton nga bisan usa sa mga sumusunod ang magamit:

 • ang data subjectnihatag og pag-uyon sa pagproseso sa iyahang personal nga datus para sa usa o daghan pang pihong mga katuyoan;
 • ang pagproseso gikinahanglan para sa pagbuhat sa usa ka kontrata kung asa ang data subjectmaoy partido o aron sa pagbuhat og mga lakang diha sa paghangyo sa data subject una pa mosulod og kontrata;
 • ang pagproseso kinahanglan para sa pagtuman sa legal nga obligasyon kung asa ang kontroler mao ang hingtundan;
 • ang pagproseso gikinahanglan aron sa pagpanalipod sa hinungdanon kayo nga mga interes sa data subjecto sa laing natural nga tawo;
 • ang pagproseso gikinahanglan para sa pagpatigayon sa usa ka tahas nga gibuhat sa interes sa publiko o sa pagbansay sa opisyal nga awtoridad nga tinugyanan sa kontroler;
 • ang pagproseso gikinahanglan para sa mga katuyoan sa lehitimong mga interes nga gipaninguha sa kontroler o sa ikatulong partido, gawas kon susamang mga interes gidaog sa mga interes o masukaron nga mga katungod ug mga kagawasan sa data subject nga nagkinahanglan og pagpanilipod sa personal nga datus, partikularmente hain ang data subjectmaoy usa ka bata.

Unsa ang cookiesSamtang nagbisita niining website, ang WUPO mahimong mobutang og text files nga gitawag og ‘cookies’ sa imong kompyuter. Ang bisan unsang impormasyon nga kolektahon sa WUPO gamit ang cookies maoy dili-personal nga impormasyon. Ang cookies sa kining website maoy striktong sesyon nga cookies ang gigamit para sa pagkakamatuuran. Kadtong mga cookies mopaso ang oras o gub-on sa dihang ikaw mobiya sa website. Aduna kitay lain-laing matang na session cookies base sa pinulongan sa website. Kanunay kang gawasnon sa pagbalibad sa pagdawat sa cookies sa WPO, sama sa gitugutan sa imong browser; bisan pa, pila ka mga lihok (function) sa kining website mahimong dili mogana og tarong kon  gustohon nimong mahitabo. Pinaagi sa paggamit og cookies, pixel tags/web beacons, ug kamay-og nga mga teknolohiya, ang WPO mahimong mogamit og pagsubay sa ikatulong partido ug mga advertising provider para molihok sa ngalan sa WPO aron subayon ug tukion ang kagamitan sa kining website; ang ikatulong partidong tighatag (third party provider) mahimong gamiton kining impormasyon para sa katuyoan sa pag-ebalwar sa imong paggamit sa website, pagtigom og mga report sa aktibidad sa website ug paghatag og laing mga serbisyo para sa WPO nga may kalabutan sa aktibidad sa website ug kagamitan sa internet. Ang imong IP address sa browser, gipadala para sa mga katuyoang matukibon, dili iglabot sa bisan unsang laing datus nga gihuptan sa ikatulong partido nga tighatag og matukibong serbisyo. Kon imong pillion sa pagdawat og cookie o mohandum sa pagdumala sa pagdawat og mga cookie sa kinatibuk-an, mahimo nimong itakda ang imong browser nga mosalikway og cookies o mo-alerto nimo kon usa ka cookie ang gibutang sa imong kompyuter. Para mopili sa pagbalibad og pihong cookies, palihug tan-awa ang sumusunod nga panakdo: www.networkadvertising.org/choices/#completed

 

Unsa ang polisa sa WPO website para sa mga bata? Kining website dili gipahinungod sa, o gimugna para sa, menor de edad nga mga bata. Kon ikaw wala pa ka kaabot sa edad sa kadaghanan, ikaw mahimong dili mogamit niining website gawas kon gidumala og usa ka hamtong. Ang katuyoan sa WPO mao ang pagtuman sa magamit nga mga balaod ug mga regulasyon sa pagkolekta og impormasyon ug paggamit og impormasyon may kalabutan sa mga bata. Kon nagtuo ka nga ang WPO nakadawat og impormasyon gikan sa usa ka bata o laing tawo nga gipanalipdan ubos sa naingong mga balaod, palihog ipahibalo diha dayon pinaagi sa pag-email sa: security@workplaceoptions.com

 

Ginaduso ka ba sa WPO ngadto sa ikatulong partido nga websites? Kining website mahimong nagsakop og mga panakdo sa mga website nga gipadagan ug gialima sa ikatulong mga partido sama sa ingon sa mga panakdo sa mga produkto ug mga serbisyong gihatag sa ikatulong mga partido; ang bisan unsang ingon nga panakdo maoy gihatag para sa imong kahayahay. Walay kontrol ang WPO sa naingong ikatulong mga partido, ilahang mga website, o ilahang mga produkto o mga serbisyo. Ang mga polisa sa kahilom para sa ingong gipanakdo-ang mga dapit mahimong lahi sa polisa sa kahilum sa WPO; aron malikayan ang pagduda, kining Pahibalo sa Kahilum magamit lamang sa kining website. Ang imong pag-akses ug paggamit sa bisan unsang ingong gipanakdo-ang mga dapit o mga produkto o mga serbisyo maoy anaa sa imohang kaugalingong risgo.

 

Seguridad sa imong datos

Ang imong gihatag nga datos kanamo buhatong luwas pinaagi sa pagsakop sa tanang teknikal ug mga lakang sa seguridad sa organisasyon nga sa ingong paagi nga sila dili makab-ot aron maakses sa dili gitugotan nga ikatulong mga partido. Sa dihang magpadala og labihang sensitibong datos o impormasyon, girekomenda sa paggamit sa postal nga serbisyo, isip kompletong seguridad sa datos nga pinaagi sa e-mail dili magarantiya.

Gidugayon sa tipiganan

Ang personal nga datos nga imong gihatag among tipigan sa gidugayon sa paggamit sa website o sa higayon sa paghatag og impormasyon, mga serbisyo o suporta hangtud ang pagtapos sa gimando sa balaod nga panahon sa tipiganan, ikonsidera ang sukaranon nga mga prinsipyo sa GDPR o laing magamit nga balaod kutob sa gitugotan nga aboton.

 

Mga kabalaka sa among paggamit sa imong datos

Kon aduna kay bisan usang mga reklamo mahitungod sa pagproseso sa imong personal nga datos, mahimo nimong kontakon ang takos nga awtoridad sa pagdumala para sa imong rehiyon.

 

Unsaon nimo pagkontak kanamo ug dili na magsuskribi? Mahimo nimong kontakon ang imong administrador sa programa o webmaster@workplaceoptions.com kon aduna kay bisan unsang mga pangutana, mga komentaryo, o mga hangyo (pananglitan, gusto nga makuha kining polisa sa laing pinulongan) may kalabutan sa among tinanan nga mga gikasabutan sa paggamit o mga batasan sa kahilum o gusto nga ipapas ang imong account o dili na mosuskribi sa kining serbisyo.

 

Hurisdiksiyon ug Magamit nga Balaod. Ang mga balaod sa Estado sa North Carolina ang maglagda sa kining Tinanan nga Mga Gikasabutan sa Paggamit (“Pahayag”) kutob sa ingon sa dili nipatigbabaw sa magamit nga lokal nga mga balaod sumala ang GDPR para sa data subjects nahisakop sa EEA. Ikaw nag-uyon nga dili na mabawi sa hurisdiksyon sa mga korteng nahimutang sa County of Wake, Estado sa North Carolina, U.S.A para sa bisan unsang kalihokan nga mogula sa o may kalabutan sa kining Pahayag kon dili lokal nga balaod nagahatag kanimo sa dili kalikayan nga katungod sa pagduso sa imong lokal nga korte. Kon ang impormasyon ug mga materiyales gipresentar sa kining website naglakip og mga pagbaligya og mga butang (pananglitan, mga mantalaan, mga libro), nan karon ang bisan unsang sumusunod nga mga katungod ug mga obligasyon nga ikaw o ang WPO maanaa dili dapat maglagda sa United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods (“CISG”) ug wala gipalakip ang pagkagamit niini. Mahimo nimong maakses kining dapit (site) gikan sa bisan unsang rehiyon sa kalibutan. Kon imong gamiton ang bisang unsang benepisyong gitanyag sa kining website nga nagsupak sa mga balaod sa imong rehiyon, sunod niana ang WPO matinahurong mohangyo kanimo sa dili paggamit niining website; ikaw ang responsible sa imong kaugalingong kahibalo ug pagsabot sa mga balaod sa imong rehiyon ingon man sa imong pagtuman kanila.

 

PAGTUGOT

Sa pagpadayon sa paggamit niining website o sa pagklik sa “Akong Dawaton” nga bitones (kung asa magamit kining punuang bahin), ikaw nag-ila nga imong nabasa, nasabtan ug nag-uyon nga mahisakop sa tanang mga gikasabutan ug mga kondisyon ug mga pagkulipas para sa paggamit niining website ug mga serbisyong gihatag sa kining website. Ang among tinanan nga gikasabutan sa paggamit ug mga batasan sa kahilum ginabag-o sa matag karon ug unya. Ginadasig ka sa WPO sa pagrepaso sa among mga polisa matag higayon nga ikaw mobisita sa kining website.

 

Polisa sa Kahilum