Your Member Benefits Website features include:

 • Access to online articles with helpful information
 • Ability to submit an online form asking a counselor to contact you
 • Topics covering working life, wellness, parenting, management, etc.

Your Customer Hub features include:

 • Automated headcount updates in UCMS
 • Invoicing reflective of the active populations under your account
 • Access reporting with case trends, disruptive issues, utilisation

Local Service Partners

Local Service Partners are independent EAPs with which WPO has established strategic relationships for the delivery of global EAP services in alignment with the WPO models, processes and quality standards.

Användningsvillkor

Español Europeo | Français | Français Canadien | Nederlands | Deutsch | English | Español Latinoamericano | Português | Português-Brasil | Swedish | 简体中文 | 繁體中文 | 日本語 | 한국어 | ភាសាខ្មែរ | Tiếng Việt | ไทย | Türkçe | Bahasa Indonesia | हिंदी | اردو | မြန်မာ | Cebuano |

 

1. Äganderätt till webbplats

Den här webbplatsen och dess program tillhör Workplace Options, LLC och dess närstående bolag (”WPO”). All otillåten och/eller skadlig användning av webbplatsen är förbjuden och kan leda till åtal i den fullaste utsträckning som tillåts enligt tillämplig lagstiftning. WPO, inklusive, men inte begränsat till dess styrelseledamöter, ansvariga, anställda och ombud ansvarar inte för följande:

 • – Undersöka riktigheten i utfästelser som görs av en tjänsteleverantör eller någon annan enhet som publicerar material på webbplatsen.
 • – Åsikter, synpunkter, uppskattningar, utvärderingar, prognoser eller rekommendationer från en tjänsteleverantör eller en annan enhet som publicerar material på webbplatsen.
 • – Eventuella förluster eller skador som uppstår från användning av, eller oförmågan att använda, webbplatsen eller någon annan webbplats.

 

2. Använda webbplatsen

Information och material på webbplatsen tillhandahålls i ”i befintligt skick” utan några uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag, inklusive och utan begränsning; garantier avseende lämplighet för särskilda ändamål, säljbarhet, korrekthet, punktlighet, prestanda, fullständighet och garantier om att innehåll inte gör intrång i annans rättighet. Information och material som publiceras på webbplatsen varken utgör, eller ersätter, medicinsk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Du samtycker till följande:

 • – Du är ensam ansvarig för att välja en tjänsteleverantör samt för granskning av dennes kvalifikationer.
 • – Det är bara du som kan utvärdera tillämpligheten i råd, hjälp eller anvisningar som erbjuds av en tjänsteleverantör.
 • – Det är bara du som kan fatta beslut om att följa råd, hjälp eller anvisningar.

 

3. Immateriella rättigheter

Produktnamn, upphovsrätter, logotyper, servicemärken, designer, layouter och grafik som visas på webbplatsen och som på något sätt identifieras eller visas i en typform som skiljer sig från den omgivande texten (gemensamt kallat ”varumärken”) är varumärken som ägs av WPO, såvida de inte identifieras som ägda av en annan enhet. Ingenting i avtalet ska tolkas som att det underförstått eller på annat sätt ger någon licens eller rättighet, varken uttrycklig eller indirekt, till något varumärke som tillhör WPO eller tredje part. Varumärken får inte användas på något sätt utan föregående skriftligt godkännande från WPO.

 

4. Risk

I den utsträckning som lagen tillåter tar du fullt ansvar och alla risker som uppstår vid användning av webbplatsen, internet i allmänhet eller tjänster som tillhandahålls av webbplatsen, inklusive alla risker som rör webbplatsens tillgänglighet, informationstillförlitlighet, användning, insamling, överföring, avslöjande och/eller förvanskning av ditt datorsystem. Översättningar av snabbmeddelanden utförs av en automatisk översättningstjänst från tredje part. Du tar fullt ansvar för riktigheten eller giltigheten i sådan översättningsinformation. För att undvika tvivel frånsäger sig WPO allt ansvar för eventuella förluster som uppstår till följd av eventuella felaktiga översättningar eller feltolkningar av översättningar. Du bekräftar och samtycker till att ägaren till webbplatsen, dess närstående bolag eller dotterbolag, och/eller deras respektive tjänstemän, chefer, anställda, ombud, representanter, informationsleverantörer och licensgivare och/eller deras respektive arvtagare och övertagare, under inga omständigheter ska hållas ansvariga för skador av något slag, inklusive, men inte begränsat till direkta, indirekta, tillfälliga, följdskador, exempelskador, särskilda skador (inklusive utebliven vinst), straffrättsliga eller andra skador som uppstår från eller i samband med att webbplatsen eller tjänsterna som tillhandahålls av webbplatsen används eller endast existerar, oavsett om WPO eller någon av de andra enheterna eller personerna som anges ovan har informerats om möjligheten för sådana skador.

Dessutom samtycker du till att hålla ägare till webbplatsen, deras tjänstemän, uppdragsgivare, ombud, anställda, styrelseledamöter, chefer, eller leverantörer och deras personal, samt eventuella dotterbolag, skadeslösa från alla avgifter, anspråk, skadestånd, personskador, tvister, åtgärder, skador och utgifter, inklusive rimliga advokatarvoden och rättegångskostnader, som kan uppstå från din direkta eller indirekta användning av webbplatsen, dess funktioner, information, material och innehåll, eller andra tjänster på webbplatsen eller andra tjänster från WPO.

 

5. Publicera på webbplatsen

Du samtycker till att inte publicera material som är falskt, ärekränkande, felaktigt, kränkande, vulgärt, hatiskt, trakasserande, obscent, profant, sexuellt, hotfullt, material som inkräktar på en persons integritet eller vuxet material på webbplatsen, i strid med amerikansk lagstiftning eller annan tillämplig lagstiftning. Du samtycker till att inte att lägga upp upphovsrättsskyddat material såvida du inte äger upphovsrätten eller har ett skriftligt medgivande till att lägga upp sådant material från ägaren till det upphovsrättsskyddade materialet. Spam, repetera meddelanden (flooding), reklam, kedjebrev, pyramidspel och andra former av värvningar är också förbjudna.

 

6. Ditt konto

Du har möjlighet att välja ditt användarnamn och lösenord. För att skydda dig själv och andra samtycker du till att aldrig lämna ut ditt användarnamn och lösenord till någon person annan än din programadministratör. För att förhindra kontostöld bör du använda ett komplext och unikt lösenord för ditt konto. Kontakt din programadministratör om du vill ta bort ditt konto, din profilinformation och/eller andra uppgifter eller data från webbplatsen permanent.

 

7. Tjänsternas tillgänglighet

Webbplatsen kan tillhandahålla information om produkter eller tjänster som kanske inte är tillgängliga i alla länder. Varumärken som används för vissa produkter eller tjänster kan skilja sig åt i specifika länder. I vissa länder kan vissa av de produkter eller tjänster som nämns på webbplatsen godkännas av tillsynsmyndigheter under förutsättning att olika användningsområden och begränsningar efterlevs.

 

8. Sekretessmeddelande. Vad är informationsskydd?

WPO har åtagit sig att skydda all personlig och privat information i enlighet med alla tillämpliga lagar, förordningar och standarder, inklusive utan begränsning alla standarder som fastställts i USA under Health Insurance Portability and Accountability Act och i Storbritannien under Data Protection Act från 1998. Om webbplatsen används inom Europeiska unionen är WPO föremål för skölden för skydd av privatlivet, den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679), som gäller från och med den 25 maj 2018 och all nationell lagstiftning som implementerar det ovannämnda.

Se vår integritetspolicy (https://www.workplaceoptions.com/privacy-policy) för ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

WPO upprätthåller lämpliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder som utformats för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. WPO använder kryptering av branschstandard på webbplatsen. Tyvärr är överföringen av information via Internet inte helt säker. Även om WPO gör sitt bästa för att skydda dina personuppgifter kan WPO inte garantera säkerheten för data som överförs till webbplatsen. All överföring sker på egen risk.

WPO utvärderar inte en dator, surfplatta eller annan mobil enhet som du använder för att komma åt WPO:s tjänster för säker hantering av dina personuppgifter. WPO frånsäger sig allt ansvar för förluster till följd av eventuella säkerhets- och dataskyddsbrister som härrör från dina egna elektroniska enheter.

 

Vilka är dina rättigheter när det gäller insamling av data på webbplatsen?

Om du verkar inom Europeiska gemenskapen eller andra rättssystem som garanterar dig en laglig åtkomsträtt till dina uppgifter har du tillgång till dina personuppgifter samt rätt att korrigera eller uppdatera dem i enlighet med tillämplig lag när du kontaktar oss.

Du kan välja att inte ta emot information om aktiviteter, produkter eller tjänster från WPO. Du kan också välja att inte dela din information med tredje part i marknadsföringssyfte genom att kontakta oss.

Om det inte finns några nödvändiga eller juridiska skäl till lagring av dina personuppgifter i samband med en affärstransaktion, och du har gett ditt samtycke till behandling, kan du när som helst och med omedelbar verkan invända mot lagring av dina personuppgifter. Detta gör du skriftligen (t.ex. via e-post eller fax).

 

Vad är överföring av information?

WPO kan överföra personuppgifterna som har samlats in om dig till andra länder än det land där informationen ursprungligen samlades in. Personuppgifterna överförs till ett servicecenter som drivs av WPO eller en leverantör i WPO:s leverantörsnätverk för att förse dig med den tjänst du efterfrågade. WPO har de skyddsåtgärder som krävs för internationella överföringar av dina personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om du bor i Europeiska Unionen eller Schweiz kan WPO överföra data utanför Europeiska unionen i enlighet med standarder som anges i EU-lagstiftning, EU-modellen för bestämmelser och undantag enligt art. 49 i GDPR. Däremot kan åtkomst till dina personuppgifter endast tillhandahållas på ”behovsbasis”, dvs. så att WPO kan leverera sina tjänster på din begäran; dina personuppgifter lämnas inte ut till någon annan person eller enhet utan skriftligt medgivande från dig annat än i aggregerade rapporter eller i avidentifierad form.

 

Vilka uppgifter kan behöva lämnas ut?

WPO kan förväntas lämna ut personuppgifter under vissa omständigheter. Omständigheterna omfattar de som anges i artikel 6.1 i GDPR, som fastställer att behandlingen endast är laglig om och i den utsträckning minst ett av följande gäller:

 • – Den registrerade har gett samtycke till behandlingen av dennes personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.
 • – Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås.
 • – Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som den registeransvarige är föremål för.
 • – Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller en annan fysisk person.

Vad är cookies?

När du besöker webbplatsen kan WPO placera textfiler, så kallade ”cookies”, på din dator. Alla uppgifter som WPO samlar in med hjälp av cookies är uppgifter som inte är personuppgifter. Cookies på den här webbplatsen är enbart sessionsbaserade cookies som används för autentisering. Dessa cookies avbryts eller förstörs när du lämnar webbplatsen. Vi har olika typer av sessionscookies baserat på språket på webbplatsen. Du kan alltid avböja att acceptera WPO:s cookies, om din webbläsare tillåter det; dock kanske vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar korrekt om du väljer att göra det. Med cookies, pixeltaggar/webbeacons och liknande tekniker kan WPO använda spårnings- och annonsleverantörer från tredje part å WPO:s vägnar för att spåra och analysera användningen av webbplatsen; tredjepartsleverantören kan använda informationen i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster för WPO relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Din webbläsares IP-adress, som överförs i analyssyfte, associeras inte med andra uppgifter som innehas av tredjepartsleverantören av analystjänster. Om du väljer att acceptera en cookie kan du radera den när som helst via din webbläsare. Om du inte vill ta emot cookies eller vill hantera godkännande-cookies i allmänhet kan du ändra så att din webbläsare avvisar cookies eller varnar dig när en cookie placeras på din dator. Se följande länk för information om hur du väljer bort specifika cookies: www.networkadvertising.org/choices/#completed

 

 • – Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som ligger i allmänhetens intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
 • – Behandlingen är nödvändig som ett led i den personuppgiftsansvariges eller en tredjeparts berättigade intressen, med undantag för när sådana intressen åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Hur ser WPO:s webbplatspolicy för barn ut?

Den här webbplatsen är inte riktad till, eller utvecklad för, minderåriga barn. Om du inte har uppnått myndighetsålder får du endast använda webbplatsen om du övervakas av en vuxen. WPO strävar efter att följa tillämpliga lagar och förordningar vid insamling och användning av information som rör barn. Om du tror att WPO har tagit emot information från ett barn eller annan person som skyddas enligt sådana lagar meddelar du oss omedelbart via e-post på: dataprotection@workplaceoptions.com

 

Säkerhet för dina uppgifter

Personuppgifter som vi tillhandahåller skyddas med tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som förhindrar åtkomst från obehörig tredje part. Om du ska skicka mycket känsliga uppgifter eller information rekommenderar vi att du använder vanlig post, eftersom det inte går att garantera fullständig säkerhet via e-post.

 

Lagringstid

Personuppgifterna som du tillhandahåller lagras av oss under hela tiden du använder webbplatsen eller i händelse av tillhandahållande av information, tjänster eller support tills utgången av den lagstadgade lagringsperioden, med beaktande av de grundläggande principerna i GDPR eller annan tillämplig lag i tillåten utsträckning.

 

Klagomål på vår användning av dina uppgifter

Om du har några klagomål på hur vid behandlar dina personuppgifter kan du kontakta den behöriga tillsynsmyndigheten för din region.

 

Hänvisar WPO dig till webbplatser från tredje part?

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs och hanteras av tredje part samt länkar till produkter och tjänster som tillhandahålls av tredje part. Sådana länkar tillhandahålls för din bekvämlighet. WPO har ingen kontroll över tredje part, deras webbplatser, produkter eller tjänster. Integritetspolicyerna för sådana länkade webbplatser kan skilja sig från WPO:s integritetspolicy. För att undvika tvivel gäller det här integritetsmeddelandet endast för den här webbplatsen. Åtkomst till och användning av sådana länkade webbplatser, produkter eller tjänster sker på egen risk.

 

Kontakta oss och avsluta prenumerationen

Du kan kontakta din programadministratör eller webmaster@workplaceoptions.com om du har några frågor, kommentarer eller förfrågningar (t.ex. om du vill få policyn på ett annat språk) relaterade till våra allmänna vändningsvillkor eller integritetspraxis eller vill ta bort ditt konto eller avsluta prenumerationen på den här tjänsten.

 

Behörighet och tillämplig lagstiftning.

Lagarna i delstaten North Carolina styr de här allmänna användningsvillkoren (”meddelande”) i den mån de inte åsidosätts av tillämplig lokal lagstiftning, till exempel GDPR för registrerade inom EES. Du samtycker oåterkalleligt till jurisdiktionen hos domstolarna i County of Wake, delstaten North Carolina, USA för alla åtgärder som uppstår ur eller är relaterade till det här meddelandet, såvida inte lokal lag ger dig rätt att vända dig till din lokala domstol. Om informationen och materialet som presenteras på webbplatsen inkluderar försäljning av varor (t.ex. publikationer, böcker) ska eventuella följande rättigheter och skyldigheter – som du eller WPO kan ha – inte regleras av FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (förkortat ”CISG”). Konventionens tillämpning är utesluten. Du kan ha möjlighet att komma åt den här webbplatsen från vilken region som helst i världen. Om din användning av någon förmån som erbjuds av webbplatsen strider mot lagarna i din region ber vi på WPO dig att inte använda webbplatsen; du är ansvarig för din egen kunskap om och förståelse av lagarna i din region samt din efterlevnad av dem.

 

SAMTYCKE

Genom att fortsätta använda webbplatsen eller genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” (där funktionen är tillgänglig), bekräftar du att du har läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av alla villkor och friskrivningar för användning av webbplatsen och tjänster som tillhandahålls av webbplatsen. Våra allmänna användarvillkor och integritetspraxis uppdateras med jämna mellanrum. Vi på WPO uppmuntrar dig att granska våra policyer varje gång du besöker webbplatsen.

 

Integritetspolicy