Your Member Benefits Website features include:

 • Access to online articles with helpful information
 • Ability to submit an online form asking a counselor to contact you
 • Topics covering working life, wellness, parenting, management, etc.

Your Customer Hub features include:

 • Automated headcount updates in UCMS
 • Invoicing reflective of the active populations under your account
 • Access reporting with case trends, disruptive issues, utilisation

Local Service Partners

Local Service Partners are independent EAPs with which WPO has established strategic relationships for the delivery of global EAP services in alignment with the WPO models, processes and quality standards.

Gebruiksvoorwaarden:

Español Europeo | Français | Français Canadien | Nederlands | Deutsch | English | Español Latinoamericano | Português | Português-Brasil | Swedish | 简体中文 | 繁體中文 | 日本語 | 한국어 | ភាសាខ្មែរ | Tiếng Việt | ไทย | Türkçe | Bahasa Indonesia | हिंदी | اردو | မြန်မာ | Cebuano |

 

Door het gebruik van deze website stemt u in gebonden te zijn aan en u te houden aan deze algemene voorwaarden, de privacyverklaring en privacyprocedures. INDIEN DEZE WEBSITE GEDRAGS- OF GEZONDHEIDSDIENSTEN AANBIEDT EN U EEN NEGATIEVE MEDISCHE TOESTAND ERVAART OF DENKT DAT U EEN GEVAAR BENT VOOR UZELF OF ANDEREN, NEEM DAN DIRECT CONTACT OP MET HET LOKALE ALARMNUMMER.

 1. Eigenaar van de website.Deze website en de toepassingen erop zijn eigendom van Workplace Options, LLC en haar gelieerde ondernemingen (“WPO”). Elk ongeoorloofd en/of kwaadwillig gebruik van de website is verboden en overtreders kunnen worden vervolgd tot de volledige omvang van de toepasselijke wetgeving. WPO, met inbegrip van, maar niet beperkt tot haar directeuren, managers, werknemers en agenten is niet verantwoordelijk:
 • de juistheid te onderzoeken van eventuele verklaringen van serviceproviders of andere entiteiten die materiaal op deze website plaatsen
 • voor de meningen, inzichten, schattingen, evaluaties, prognoses of aanbevelingen van dienstverleners of andere entiteiten die materiaal op deze website plaatsen
 • voor enig(e) verlies(en) of schade(s) voortvloeiend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website of enige andere website

 

 1. Deze website gebruiken.De informatie en het materiaal op deze website worden verstrekt op een “as is”-basis zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garanties van welke aard dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties voor geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid en niet-inbreuk. De informatie en het materiaal op deze website zijn geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en vervangen dit ook niet. U gaat akkoord met het volgende:
 • u bent als enige verantwoordelijk voor de keuze van een dienstverlener en voor de beoordeling van zijn/haar kwalificaties;
 • de beoordeling van de bruikbaarheid van de adviezen, hulp of instructies die door een dienstverlener worden gegeven ligt volledig bij u;
 • de beslissing om gebruik te maken van dergelijke adviezen, assistentie of instructies ligt volledig bij u.

 

 1. Intellectueel eigendom.Alle op deze website getoonde productnamen, auteursrechten, logo’s, servicemerken, ontwerpen, lay-outs en afbeeldingen die op een of andere manier zijn geïdentificeerd of in een andere vorm dan de omringende tekst verschijnen (gezamenlijk “handelsmerken”) zijn handelsmerken die eigendom zijn van WPO, tenzij anders is aangegeven. Niets in deze overeenkomst mag worden geïnterpreteerd als het impliciet, niet rechtsgeldig of anderszins verlenen van een licentie of recht, expliciet of impliciet, onder een handelsmerk van WPO of een derde partij. Er mag geen gebruik worden gemaakt van een Handelsmerk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WPO.

 

 1. 4. Risicoaanvaarding.VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN NEEMT U DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID OP U EN DRAAGT U ALLE RISICO’S DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, HET INTERNET IN HET ALGEMEEN OF DE DIENSTEN DIE DOOR DEZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN, MET INBEGRIP VAN ALLE RISICO’S DIE VERBAND HOUDEN MET DE BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE, DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, HET GEBRUIK, HET VERZAMELEN, DE OVERDRACHT, DE OPENBARING EN/OF EEN OF ANDERE CORRUPTIE VAN UW COMPUTERSYSTEEM. VERTALINGEN VAN ‘INSTANT MESSAGING’ WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN GEAUTOMATISEERDE VERTAALDIENST VAN EEN DERDE PARTIJ. U NEEMT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE JUISTHEID OF GELDIGHEID VAN DERGELIJKE VERTAALINFORMATIE. OM ALLE TWIJFEL TE VOORKOMEN, WIJST WPO ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR EVENTUELE SCHADE DIE GELEDEN WORDT ALS GEVOLG VAN EEN VERKEERDE VERTALING OF MISVERSTAND VAN EEN VERTALING(EN). U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT IN GEEN GEVAL DE EIGENAAR VAN DEZE WEBSITE, DE AAN DEZE WEBSITE GELIEERDE BEDRIJVEN OF DOCHTERONDERNEMINGEN, EN/OF HUN RESPECTIEVELIJKE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, INFORMATIELEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS EN/OF HUN RESPECTIEVE ERFGENAMEN EN RECHTVERKRIJGENDEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE SCHADE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDIGE, SPECIALE (INCLUSIEF GEDERFDE WINST), PUNITIEVE OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET HET BESTAAN OF HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE DIENSTEN DIE DOOR DEZE WEBSITE, ONGEACHT OF WPO OF EEN VAN DE ANDERE HIERBOVEN GENOEMDE ENTITEITEN OF PERSONEN IS GEINFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

 

Bovendien gaat u ermee akkoord om de eigenaars van deze website, hun functionarissen, rechthebbenden, agenten, werknemers, functionarissen, directeuren of verkopers en hun personeel, en alle dochterondernemingen te vrijwaren van en te beschermen voor alle vergoedingen, claims, schade, letsel, geschillen, rechtszaken, schade en uitgaven, met inbegrip van redelijke advocatenkosten en gerechtskosten, die kunnen voortvloeien uit uw directe of indirecte gebruik van deze website, de functies, informatie, materiaal(en) en inhoud, of andere diensten van deze website of andere diensten van WPO.

 

 1. Plaatsing op de website.U stemt ermee in dat u geen materiaal op deze website zult plaatsen dat verkeerd, lasterlijk, onnauwkeurig, beledigend, vulgair, hatelijk, intimiderend, obsceen, godslasterlijk, seksueel georiënteerd, bedreigend, dat inbreuk maakt op de privacy van een persoon, of pornografisch materiaal, in strijd met enige Amerikaanse of toepasselijke wetgeving. U plaatst geen auteursrechtelijk beschermd materiaal, tenzij u het auteursrecht bezit of u schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrechtelijk beschermde materiaal hebt om dergelijk(e) materiaal(en) te plaatsen. Plaatsen van spam, overspoelen met emails/berichten (‘flooding’), advertenties, kettingbrieven, piramidespelen en uitnodigingen zijn eveneens verboden.

 

 1. Uw account.U heeft de mogelijkheid om uw gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. U gaat ermee akkoord dat voor uw bescherming en om veiligheidsredenen u nooit uw gebruikersnaam en wachtwoord aan iemand anders geeft, behalve aan uw programmabeheerder. Om diefstal van accounts te voorkomen dient u een gecompliceerd en uniek wachtwoord te gebruiken voor uw account. Als u uw account, uw profielgegevens en/of andere gegevens of data permanent van deze website wilt verwijderen, neem dan contact op met uw programmabeheerder.

 

 1. Beschikbaarheid van diensten.Deze website kan informatie bevatten over producten of diensten die mogelijk niet in alle landen beschikbaar zijn. Handelsmerken die voor bepaalde producten of diensten worden gebruikt, kunnen in bepaalde landen verschillen. In bepaalde landen kunnen sommige van de producten of diensten die op deze website worden vermeld worden goedgekeurd of goedgekeurd door regelgevende instanties met verschillende toepassingen en beperkingen.

 

 1. Privacyverklaring.Wat is informatiebescherming? WPO zet zich in om alle persoonlijke en privé-informatie te beschermen in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten, voorschriften en normen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle normen die in de Verenigde Staten zijn vastgesteld op grond van de Health Insurance Portability and Accountability Act en in het Verenigd Koninkrijk op grond van de Data Protection Act van 1998. Bij gebruik van deze website binnen de Europese Unie, is WPO onderworpen aan het Privacy Shield Framework, de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679), van kracht sinds 25 mei 2018 en alle nationale wetgeving ter uitvoering van het voorgaande.

 

Meer informatie over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan kunt u lezen in ons privacybeleid (https://www.workplaceoptions.com/nl/privacy-policy/).

 

WPO voldoet aan het EU-VS Privacy Shield Framework en het Swiss-U.S. Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die worden doorgegeven van de Europese Unie en Zwitserland aan de Verenigde Staten. WPO heeft aan het Department of Commerce gecertificeerd dat het de Privacy Shield Principles naleeft. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in deze privacyverklaring en de beginselen van het Privacy Shield, zullen de beginselen van het Privacy Strijd van toepassing zijn. Voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om onze certificering te bekijken, ga naar https://www.privacyshield.gov/welcome.

 

WPO bewaart toepasselijke administratieve, technische en fysieke beveiligingen die zijn ontwikkeld om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met het toepasselijke recht. WPO maakt op deze website gebruik van codering die voldoet aan de industrienorm. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel WPO er alles aan zal doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan WPO de veiligheid van uw gegevens die naar deze website worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico.

 

WPO zal geen enkele computer, tablet of ander mobiel apparaat evalueren waarmee u toegang krijgt tot de diensten van WPO voor de veilige verwerking van uw persoonlijke gegevens. WPO wijst elke aansprakelijkheid af voor enig verlies als gevolg van tekorten in beveiliging en gegevensbescherming die afkomstig zijn van uw eigen elektronische apparaten.

 

Welke informatie verzamelen we? Om toegang te krijgen tot onze diensten en deze website moet u geregistreerd zijn bij WPO. WPO kan bepaalde informatie verzamelen uit interactieve functies zoals online enquêtes, contact- en registratieformulieren, en door het gebruik van ‘cookies’, zoals hieronder wordt uitgelegd. De informatie die WPO op deze manier ontvangt, is afhankelijk van de instellingen van uw browser. Als u bijvoorbeeld deze website bezoekt om informatie te lezen of te downloaden, zoals informatie over een gezondheidstoestand of over een van de producten van WPO, kan WPO bepaalde anonieme, onbeperkte, niet-persoonlijke informatie over u verzamelen van uw computer, met inbegrip van het type webbrowser-software dat u gebruikt, de links die u selecteert, dataverkeer, de naam van uw internetdomein, het internetadres van de website die wordt gebruikt voor toegang, locatiegegevens, de pagina’s die u hebt bezocht op deze website, weblogs en andere communicatiegegevens. We slaan klantgegevens op, zoals de volgorde waarin bestellingen worden geplaatst en informatie over de toegang tot de website, voor een periode die overeenkomt met onze zakelijke vereisten. Neem contact met ons op als u naar ons verstuurde persoonlijke informatie over uzelf wilt corrigeren of bijwerken of als u vragen hebt over de informatie die we hebben opgeslagen.

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot het verzamelen van gegevens op deze website?

Als u actief bent binnen de Europese Gemeenschap of andere rechtssystemen die u een wettelijk recht van toegang tot uw gegevens garanderen, dan hebt u toegang tot uw persoonlijke informatie of het recht om deze te corrigeren of bij te werken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving als u contact met ons opneemt.

U kunt ervoor kiezen geen informatie te ontvangen over activiteiten, producten of diensten van WPO en/of u kunt ervoor kiezen uw informatie niet te delen met derden voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen.

Indien er in verband met een zakelijke transactie geen noodzakelijke of juridische redenen zijn en u uw toestemming voor verwerking heeft gegeven, kunt u te allen tijde met onmiddellijke ingang schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail of fax) bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens.

 

Wat is informatieoverdracht? WPO kan de over u verzamelde persoonlijke informatie doorgeven aan andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk is verzameld. Deze overdrachten zullen plaatsvinden naar een door WPO geëxploiteerd servicecentrum of een van WPO’s providernetwerk om u de door u gevraagde service te verlenen. WPO houdt zich aan de passende waarborgen die vereist zijn voor de internationale overdracht van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte. Als u in de Europese Unie of Zwitserland bent, dan kan WPO gegevens overdragen buiten de Europese Unie in overeenstemming met de normen die zijn vastgelegd in het recht van de Europese Unie, de EU-modelclausules en/of het EU-VS Privacy Shield-kader voor trans-Atlantische informatieoverdracht, zoals deze zijn aangenomen. Desondanks kan toegang tot uw persoonlijke informatie alleen worden verleend op een “need-to-know”-basis, zodat WPO haar diensten kan leveren op uw verzoek; uw persoonlijke informatie wordt niet bekendgemaakt zonder uw schriftelijke toestemming aan andere individuen of entiteiten, anders dan in samenvattende verslagen/rapportages of in geanonimiseerde vorm.

 

Welke informatie kan worden vereist om openbaar te worden gemaakt?  Onder bepaalde omstandigheden mag van WPO worden verwacht dat zij persoonsgegevens bekendmaakt. Tot deze omstandigheden behoren die welke worden genoemd in artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin wordt bepaald dat verwerking alleen rechtmatig is indien en voor zover tenminste één van de volgende omstandigheden van toepassing is:

 • de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;
 • de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde, behalve wanneer die belangen worden overstemt door de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is.

 

Wat zijn cookies? Tijdens het bezoek aan deze website kan WPO tekstbestanden (zogenaamde ‘cookies’) op uw computer plaatsen. Alle informatie die WPO verzamelt met behulp van cookies is niet-persoonlijke informatie. De cookies op deze website zijn alleen cookies voor sessies die gebruikt worden voor authenticatie. Deze cookies worden uitgeschakeld of vernietigd zodra u de website verlaat. We hebben verschillende soorten cookies voor sessies, gebaseerd op de taal van de website.  U kunt WPO-cookies altijd weigeren, zoals dit is toegestaan door uw browser; sommige functies van deze website kunnen echter niet goed werken als u hier voor kiest. Door het gebruik van cookies, pixellabels/webbakens en soortgelijke technologieën kan WPO gebruik maken van externe tracking- en reclameproviders, om namens WPO het gebruik van deze website bij te houden en te analyseren; de derde partijen (providers) kunnen deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten opstellen over de websiteactiviteiten en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik aan WPO te verstrekken. Het IP-adres van uw browser, dat voor analytische doeleinden wordt verzonden, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens die in het bezit zijn van de derde partij die de analyses uitvoert. Als u een cookie accepteert, kunt u deze te allen tijde via uw webbrowser verwijderen. Als u geen cookies wilt ontvangen of het accepteren van cookies in het algemeen wilt beheren, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie op uw computer wordt geplaatst. Raadpleeg de volgende link om te kiezen bepaalde cookies te weigeren: www.networkadvertising.org/choices/#completed

 

Wat is het WPO’s websitebeleid voor kinderen? Deze website is niet gericht op of ontwikkeld voor minderjarige kinderen. Als u nog niet meerderjarig bent, mag u deze website alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Het doel van WPO is te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van informatie over kinderen. Als u van mening bent dat WPO informatie heeft ontvangen van een kind of ander individu die beschermd wordt op grond van dergelijke wetten, meld dit dan direct per e-mail: security@workplaceoptions.com

 

Verwijst WPO naar websites van derden? Deze website kan links bevatten naar websites die door derden worden beheerd en onderhouden, evenals links naar producten en diensten die door derden worden geleverd; een dergelijke link wordt voor uw gemak verstrekt. WPO heeft geen zeggenschap over dergelijke derden, hun websites of hun producten of diensten. Het privacybeleid voor dergelijke gelinkte sites kan verschillen van het privacybeleid van WPO; om twijfel te voorkomen: deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Uw toegang tot en gebruik van dergelijke gelinkte sites of producten of diensten is op eigen risico.

 

Beveiliging van uw gegevens

De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden beveiligd doordat we dusdanige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen nemen, dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegde derden. Bij het verzenden van zeer gevoelige gegevens of informatie is het aan te raden om gebruik te maken van de postdienst, omdat volledige gegevensbeveiliging per e-mail niet kan worden gegarandeerd.

 

Duur van de opslag

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door ons opgeslagen voor de duur van het gebruik van de website of in geval van het verstrekken van informatie, diensten of ondersteuning, tot het verstrijken van de wettelijke opslagperiode, met inachtneming van de uitgangspunten van het Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) of andere toepasselijke wetgeving voor zover dat is toegestaan.

 

Bezorgdheid over ons gebruik van uw gegevens

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de bevoegde toezichthoudende instantie voor uw regio.

 

Hoe kunt u contact met ons opnemen en hoe kunt u zich uitschrijven? U kunt contact opnemen met uw programmabeheerder of via webmaster@workplaceoptions.com als u vragen, opmerkingen of verzoeken hebt (bijv. als u dit beleid in een andere taal wilt hebben) met betrekking tot onze algemene gebruiksvoorwaarden of privacypraktijken of als u uw account wilt verwijderen of u wilt afmelden voor deze service.

 

Rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht. De wetten van de staat Noord-Carolina zijn van toepassing op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (“Verklaring”) voor zover deze niet worden overschreven (overruled) door de toepasselijke lokale wetgeving als de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor betrokkenen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). U stemt onherroepelijk in met de bevoegdheid van de rechtbanken in het graafschap Wake in de staat North Carolina (in de Verenigde Staten) voor enige actie die voortvloeit uit of verband houdt met deze verklaring, indien de lokale wetgeving u niet het noodzakelijke recht geeft om uzelf tot uw lokale rechtbank te wenden. Indien de informatie en het materiaal op deze website de verkoop van goederen (bijv. publicaties, boeken) omvat, worden de volgende rechten en plichten die u of WPO eventueel heeft niet onderworpen is aan het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (“CISG”) en is de toepassing ervan uitgesloten. U hebt mogelijk toegang tot deze site vanuit elke regio ter wereld. Als uw gebruik van enig voordeel dat wordt aangeboden door deze website in strijd is met de wetten van uw regio, dan verzoekt WPO u met alle respect deze website niet te gebruiken; u bent verantwoordelijk voor uw eigen kennis en begrip van en inzicht in de wetten van uw regio, evenals voor uw naleving daarvan.

 

TOESTEMMING

 

Door gebruik te blijven maken van deze website of door te klikken op de knop “Ik accepteer” (waar deze functie beschikbaar is), erkent u dat u alle voorwaarden en disclaimers voor het gebruik van deze website en de diensten die door deze website worden aangeboden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn. Onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacypraktijken worden regelmatig bijgewerkt. WPO raadt u aan ons beleid te controleren elke keer als u deze website bezoekt.

 

Privacy Beleid