ข้อกำหนดการใช้งาน

 

| Español Europeo | Français | Français Canadien | Nederlands | Deutsche | English |

| Español Latinoamericano | Português | Português-Brasil | 简体中文 | 繁體中文 | 日本語 | 한국어 |

| ភាសាខ្មែរ | Tiếng Việt | ไทย | Türkçe | Bahasa Indonesia | हिंदी | اردو | မြန်မာ | Cebuano |

 

คุณตกลงว่าเมื่อใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับข้อผูกมัดและปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานทั่วไป ประกาศความเป็นส่วนตัว รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ หากเว็บไซต์นี้ให้บริการเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือสุขภาพ และคุณมีภาวะทางการแพทย์ที่ไม่พึงประสงค์อยู่ หรือรู้สึกว่าอาจเป็นอันตรายต่อตัวคุณเองหรือผู้อื่น กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ทันที

 1. การเป็นเจ้าของเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้รวมทั้งแอปพลิเคชันเป็นทรัพย์สินของ Workplace Options LLC และบริษัทในเครือ (“WPO”) ห้ามใช้งานเว็บไซต์ในทางที่ไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือโดยมีเจตนาร้าย และผู้ละเมิดอาจถูกดำเนินคดีตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายบังคับใช้ WPO รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้อำนวยการ ผู้จัดการ พนักงาน และตัวแทนจะไม่รับผิดชอบ:
 • ในการตรวจสอบความถูกต้องของการรับรองใด ๆ ที่ทำโดยผู้ให้บริการหรือหน่วยงานอื่นที่โพสต์เนื้อหาลงในเว็บไซต์นี้
 • ต่อความคิดเห็น มุมมอง การประมาณ การประเมิน การพยากรณ์โรค หรือคำแนะนำของผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่โพสต์เนื้อหาลงในเว็บไซต์นี้
 • ต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นใด

 

 1. การใช้งานเว็บไซต์นี้ ข้อมูลและเนื้อหาที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์นี้มีอยู่ “ตามสภาพ” ซึ่งไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในรูปแบบใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความสามารถเชิงพาณิชย์ ความถูกต้อง ความตรงต่อเวลา ผลการดำเนินงาน ความครบถ้วน และการไม่ละเมิด ข้อมูลและเนื้อหาที่โพสต์ลงในเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็น หรือแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ทางกฎหมาย หรือทางวิชาชีพอื่นใด คุณตกลงว่า:
 • คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการเลือกผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว ตลอดจนการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลผู้นั้น
 • การประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติได้จริงของข้อแนะนำ ความช่วยเหลือ หรือคำแนะนำใด ๆ ที่เสนอโดยผู้ให้บริการเป็นความรับผิดชอบของคุณอย่างเต็มที่
 • การตัดสินใจใด ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อแนะนำ ความช่วยเหลือ หรือคำแนะนำดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของคุณอย่างเต็มที่

 

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ โลโก้ เครื่องหมายบริการ การออกแบบ รูปแบบ และกราฟิกทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์นี้ ซึ่งระบุในลักษณะใด ๆ หรือปรากฏในรูปแบบที่แตกต่างจากข้อความโดยรอบ (เรียกรวมว่า “เครื่องหมายการค้า”) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ WPO เป็นเจ้าของ ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นว่าหน่วยงานอื่นเป็นเจ้าของ ไม่ควรอนุมานว่าสิ่งใดที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้เป็นการมอบโดยปริยาย การถูกตัดบท หรือประการอื่น การอนุญาตหรือสิทธิ์ใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายภายใต้เครื่องหมายการค้าของ WPO หรือบุคคลภายนอกใด ๆ ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก WPO

 

 1. สมมติฐานความเสี่ยง ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่และถือว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ อินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป หรือบริการที่จัดทำโดยเว็บไซต์นี้ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ ความถูกต้องของข้อมูล การใช้งาน การรวบรวม การถ่ายโอน การเปิดเผย และ/หรือการล่มของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ การแปลข้อความที่ส่งแบบทันทีดำเนินการโดยบริการแปลอัตโนมัติของบุคคลภายนอก คุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อความถูกต้องและความใช้ได้ของข้อมูลการแปลดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย WPO ปฏิเสธการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากผลลัพธ์ของการแปลผิดหรือความเข้าใจผิดของการแปลใด ๆ คุณรับทราบและตกลงว่าไม่ว่าจะในกรณีใด เจ้าของเว็บไซต์นี้ บริษัทในเครือ หรือบริษัทย่อย และ/หรือเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน ผู้แทน ผู้ให้บริการข้อมูล รวมถึงผู้ออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และ/หรือทายาทและผู้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้อง จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในรูปแบบหรือลักษณะใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง เป็นแบบอย่าง พิเศษ (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร) เป็นการลงโทษ หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับความมีอยู่หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือบริการที่จัดหาโดยเว็บไซต์นี้ โดยไม่คำนึงว่า WPO หรือหน่วยงาน หรือบุคคลอื่นใดที่ระบุไว้ข้างต้นได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

 

นอกจากนี้ คุณยินยอมที่จะชดใช้และดูแลเจ้าของเว็บไซต์นี้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับมอบหมาย ตัวแทน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ หรือผู้จำหน่าย รวมทั้งพนักงาน และบริษัทย่อยจากค่าธรรมเนียม การเรียกร้อง ความเสียหาย การบาดเจ็บ ข้อพิพาท มูลฟ้อง ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายการขึ้นศาลอันสมควรแก่เหตุ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณลักษณะ ข้อมูล ใจความ และเนื้อหา หรือบริการอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้ หรือบริการอื่นใดของ WPO โดยตรงหรือโดยอ้อม

 

 1. การโพสต์ลงในเว็บไซต์ คุณตกลงว่าจะไม่โพสต์เนื้อหาใด ๆ ลงในเว็บไซต์นี้ซึ่งเป็นเท็จ หมิ่นประมาท ไม่ถูกต้อง เหยียดหยาม เกลียดชัง มุ่งร้าย หยาบคาย ดูหมิ่น ส่อในทางเพศ ข่มขู่ ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคล หรือเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ที่ละเมิดกฎหมาย ของสหรัฐอเมริกาหรือที่บังคับใช้ใด ๆ คุณจะไม่โพสต์เนื้อหาใด ๆ ที่มีลิขสิทธิ์ เว้นแต่ว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือมีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ให้โพสต์เนื้อหาดังกล่าว ห้ามมิให้ให้มีการสแปม การโจมตี โฆษณา การทำจดหมายลูกโซ่ การทำแผนพีระมิด และการชักชวนเช่นกัน

 

 1. บัญชีของคุณ คุณสามารถเลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงว่าจะไม่ให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่นเพื่อการป้องกัน และความปลอดภัยของคุณเอง ยกเว้นผู้ดูแลโปรแกรมของคุณ คุณควรใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อนและไม่ซ้ำกันสำหรับบัญชีของคุณ เพื่อป้องกันการโจรกรรมบัญชี หากคุณต้องการลบบัญชี ข้อมูลโปรไฟล์ และ/หรือบันทึกอื่นใด หรือข้อมูลจากเว็บไซต์นี้อย่างถาวร กรุณาติดต่อผู้ดูแลโปรแกรมของคุณ

 

 1. ความพร้อมในการให้บริการ เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจไม่มีอยู่ในทุกประเทศ เครื่องหมายการค้าที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจต่างแตกต่างกันไปในประเทศนั้น ๆ โดยเฉพาะ ในบางประเทศ ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างที่กล่าวถึงในเว็บไซต์นี้อาจมีการอนุมัติหรือกำจัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลโดยมีการใช้และข้อจำกัดต่างกัน

 

 1. ประกาศความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองข้อมูลคืออะไร? WPO มุ่งมั่นให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะมาตรฐานที่สร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกา ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการขนย้ายและความรับผิดชอบในการประกันสุขภาพ และในสหราชอาณาจักรภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลปี ค.ศ. 1998 ในกรณีที่ใช้งานเว็บไซต์นี้ภายในสหภาพยุโรป WPO ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (ข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679) มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และข้อกฎหมายระดับประเทศใด ๆ ที่ใช้มาก่อนแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (https://www.workplaceoptions.com/privacy-policy)

 

WPO ปฏิบัติตามกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมถึงกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ กำหนดไว้เกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนมาจากสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ไปยังสหรัฐอเมริกา WPO ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ว่าปฏิบัติตามหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างข้อกำหนดในประกาศความเป็นส่วนตัว และหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ จะบังคับใช้หลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและดูการรับรองของเรา กรุณาไปที่ https://www.privacyshield.gov/

 

WPO รักษามาตรการป้องกันด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และด้านกายภาพที่เหมาะสม ซึ่งออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้ WPO ใช้การเข้ารหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมในเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ดี การถ่ายโอนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ WPO จะพยายามเต็มความสามารถเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่ WPO ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยในข้อมูลของคุณที่ถ่ายโอนมายังเว็บไซต์นี้ การถ่ายโอนใด ๆ ถือเป็นการรับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง

 

WPO จะไม่ประเมินคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์พกพาอื่น ๆ ที่คุณอาจใช้ในการเข้าถึงบริการของ WPO เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย WPO ปฏิเสธการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการคุ้มครองความปลอดภัยและข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ซึ่งเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณเอง

 

เรารวบรวมข้อมูลใด? คุณต้องลงทะเบียนกับ WPO เพื่อเข้าถึงบริการของเราและเว็บไซต์นี้ WPO อาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากคุณลักษณะโต้ตอบ เช่น การสำรวจทางออนไลน์ แบบฟอร์มการติดต่อและการลงทะเบียน รวมทั้งจากการใช้ “คุกกี้” ดังอธิบายไว้ด้านล่าง ข้อมูลที่ WPO ได้รับในลักษณะดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ ตัวอย่าง หากคุณเข้าชมเว็บไซต์เพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดข้อมูล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะทางสุขภาพ หรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งของ WPO ซึ่ง WPO อาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างที่ไม่ระบุชื่อ ไม่จำกัด ไม่ใช่ส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณจากคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึงประเภทของซอฟต์แวร์เว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ลิงก์ที่คุณเลือก ข้อมูลปริมาณการใช้ ชื่อของโดเมนอินเทอร์เน็ต ที่อยู่อินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ที่ใช้เข้าถึง ข้อมูลตำแหน่ง หน้าที่คุณเข้าชมในเว็บไซต์นี้ เว็บล็อก และข้อมูลการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ เราจัดเก็บข้อมูลลูกค้า เช่น ลำดับเหตุการณ์ที่มีการสั่งซื้อและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงเว็บไซต์ในระยะเวลาที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางธุรกิจของเรา กรุณาติดต่อเรา หากคุณต้องการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณที่ส่งถึงเรา หรือหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่เราจัดเก็บ

สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีอะไรบ้าง?

หากคุณดำเนินการภายในประชาคมยุโรปหรือระบบกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งรับรองว่าคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการเข้าถึงข้อมูลของคุณ คุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลตามกฎหมายที่บังคับใช้เมื่อติดต่อเรา

คุณสามารถเลือกยกเลิกการรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการจาก WPO และ/หรือคุณสามารถเลือกยกเลิกการแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยติดต่อเรา

หากไม่มีเหตุผลอันจำเป็นหรือชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางธุรกิจและคุณให้ความยินยอมในการประมวลผลแล้ว คุณสามารถคัดค้านการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อด้วยลายลักษณ์อักษรโดยมีผลทันที (ทางอีเมลหรือโทรสาร)

การถ่ายโอนข้อมูลคืออะไร? WPO อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวมรวมเกี่ยวกับคุณไปยังประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศที่เก็บรวมรวมข้อมูลไว้ในตอนแรก โดยจะถ่ายโอนไปยังศูนย์บริการซึ่งดำเนินการโดย WPO หรือเป็นเครือข่ายผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งของ WPO เพื่อให้บริการตามที่คุณร้องขอ WPO ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอ ซึ่งจำเป็นสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป หากคุณอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์ WPO อาจถ่ายโอนข้อมูลนอกสหภาพยุโรปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกฎหมายสหภาพยุโรป ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป และ/หรือกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกตามที่ปรับใช้ อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจมีไว้สำหรับผู้ที่ “จำเป็นต้องรู้” เท่านั้น เพื่อให้ WPO สามารถส่งมอบบริการตามที่คุณร้องขอ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่เปิดเผยกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด นอกเหนือจากในรายงานผลรวมหรือในรูปแบบที่ลดการระบุโดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ

 

ข้อมูลใดที่อาจต้องมีการเปิดเผย?  WPO อาจจำต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในบางสถานการณ์ สถานการณ์เหล่านี้รวมถึงสิ่งที่กำหนดไว้ในมาตรา 6.1 ของ GDPR ซึ่งระบุว่าการประมวลผลต้องชอบด้วยกฎหมาย ก็ต่อเมื่อและตามขอบเขตที่ใช้อย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้

 • เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะหนึ่งอย่างหรือมากกว่า
 • การประมวลผลจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเจ้าของข้อมูลเป็นฝ่ายหรือเพื่อใช้ดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลก่อนทำสัญญา
 • การประมวลผลจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่ผู้ควบคุมต้องปฏิบัติตาม
 • การประมวลผลจำเป็นต่อการปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่นทั่วไป
 • การประมวลผลจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือในการใช้อำนาจทางการซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ควบคุม
 • การประมวลผลจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งดำเนินการโดยผู้ควบคุมหรือบุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีที่ผลประโยชน์ดังกล่าวมีการยกเลิกด้วยผลประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูล ซึ่งต้องได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเป็นเด็ก

คุกกี้คืออะไร? ขณะที่เข้าชมเว็บไซต์นี้ WPO อาจวางไฟล์ข้อความที่เรียกว่า “คุกกี้” ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลใด ๆ ที่ WPO รวบรวมโดยใช้คุกกี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล คุกกี้ในเว็บไซต์นี้เป็นคุกกี้ชั่วคราวโดยเฉพาะที่ใช้สำหรับการพิสูจน์ตัวตน คุกกี้เหล่านั้นจะหมดเวลาหรือถูกทำลายเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ เรามีคุกกี้ชั่วคราวประเภทต่าง ๆ ตามภาษาของเว็บไซต์  คุณมีอิสระที่จะปฏิเสธการยอมรับคุกกี้ของ WPO ได้ตลอดเวลา ตามที่เบราว์เซอร์ของคุณอนุญาต อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันบางอย่างของเว็บไซต์นี้อาจทำงานบกพร่อง หากคุณเลือกกระทำเช่นนั้น ผ่านการใช้คุกกี้ พิกเซลแท็ก/เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน WPO อาจใช้ผู้ให้บริการในการติดตามและการโฆษณาจากภายนอก เพื่อดำเนินการในนามของ WPO ในการติดตามและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ให้บริการภายนอกอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ การรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมในเว็บไซต์ รวมทั้งการให้บริการอื่น ๆ สำหรับ WPO โดยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ต ที่อยู่ IP ของเบราว์เซอร์ซึ่งถ่ายโอนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์จะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นใดที่ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ภายนอกมี หากคุณเลือกยอมรับคุกกี้ คุณสามารถลบได้ทุกเมื่อผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณไม่ต้องการรับคุกกี้หรือต้องการจัดการการยอมรับคุกกี้โดยทั่วไป คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้ หรือแจ้งเตือนคุณเมื่อมีคุกกี้อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากต้องการเลือกปฏิเสธคุกกี้บางอย่าง กรุณาดูลิงก์ต่อไปนี้ www.networkadvertising.org/choices/#completed

 

นโยบายเว็บไซต์สำหรับเด็กของ WPO เป็นอย่างไร? เว็บไซต์นี้ไม่ได้จัดทำหรือพัฒนาขึ้นมาสำหรับผู้เยาว์ หากคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะ คุณจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้เว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลจากผู้ใหญ่ เป้าหมายของ WPO คือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ ซึ่งเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่สัมพันธ์กับเด็ก หากคุณเชื่อว่า WPO ได้รับข้อมูลจากเด็กหรือบุคคลอื่นที่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายดังกล่าว กรุณาแจ้งทันทีโดยอีเมลไปที่ security@workplaceoptions.com

 

WPO แนะนำคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือไม่? เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการและดูแลโดยบุคคลภายนอก รวมถึงลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาโดยบุคคลภายนอก ลิงก์ใด ๆ ดังกล่าวให้ไว้เพื่อความสะดวกของคุณ WPO ไม่มีอำนาจควบคุมบุคคลภายนอกดังกล่าว เว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลนั้น ๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวอาจแตกต่างจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของ WPO เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้กับเว็บไซต์นี้เท่านั้น การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการถือเป็นการรับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง

 

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ให้ไว้กับเราจะมีความปลอดภัย โดยใช้มาตรการความปลอดภัยทางเทคนิคและทางองค์กรทั้งหมด ในลักษณะที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต เมื่อส่งข้อมูลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมาก แนะนำให้ใช้บริการไปรษณีย์ เนื่องจากไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลที่ส่งทางอีเมลจะมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์

 

ระยะเวลาในการจัดเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ เราจะจัดเก็บตลอดระยะเวลาที่ใช้งานเว็บไซต์ หรือในกรณีที่มีการให้ข้อมูล บริการ หรือการสนับสนุนจนกว่าช่วงเวลาในการจัดเก็บตามกฎหมายจะหมดอายุ โดยคำนึงถึงหลักการพื้นฐานของ GDPR หรือกฎหมายอื่นที่บังคับใช้ในขอบเขตที่อนุญาต

 

ข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ

หากคุณมีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจในภูมิภาคของคุณ

 

วิธีที่คุณสามารถติดต่อเราและยกเลิกการสมัคร คุณสามารถติดต่อผู้ดูแลโปรแกรมของคุณ หรือ webmaster@workplaceoptions.com หากคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือคำร้องขอ (เช่น ต้องการรับนโยบายนี้เป็นภาษาอื่น) ซึ่งเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปหรือแนวทางปฏิบัติของเรา หรือต้องการลบบัญชีของคุณ หรือยกเลิกการสมัครรับบริการนี้

 

เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่บังคับใช้ กฎหมายของรัฐนอร์ทแคโรไลนาจะควบคุมข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปนี้ (“คำแถลง”) ในขอบเขตซึ่งกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ว่าไม่ได้บังคับให้เป็น GDPR สำหรับเจ้าของข้อมูลภายใน EEA คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามเขตอำนาจของศาลที่ตั้งอยู่ในเทศมณฑลเวก รัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา สำหรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับคำแถลงนี้ หากกฎหมายท้องถิ่นไม่ได้ให้สิทธิ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แก่คุณในการยื่นคำร้องต่อศาลในท้องถิ่นของคุณโดยเปลี่ยนแปลงมิได้ หากข้อมูลและเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีการขายสินค้า (เช่น สิ่งพิมพ์ หนังสือ) สิทธิ์และข้อผูกพันต่อไปนี้ที่คุณหรือ WPO อาจมี ต้องไม่มีการควบคุมโดยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ (“CISG”) และไม่รวมถึงการใช้ คุณอาจสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้จากทุกภูมิภาคในโลก หากการใช้สิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่เว็บไซต์นี้เสนอ ขัดแย้งกับกฎหมายในภูมิภาคของคุณ WPO จะขอความกรุณาให้คุณไม่ใช้เว็บไซต์นี้ คุณต้องรับผิดชอบต่อความรู้และความเข้าใจในกฎหมายของภูมิภาคของคุณรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ด้วย

 

ความยินยอม

การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปหรือคลิกที่ปุ่ม “ฉันยอมรับ” (ในกรณีที่มีคุณลักษณะนี้) คุณยอมรับว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด รวมทั้งการปฏิเสธความรับผิดชอบในการใช้งานเว็บไซต์นี้และบริการที่จัดทำโดยเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปและแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรามีการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ WPO แนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายของเราทุกครั้งที่เข้าชมเว็บไซต์นี้

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว